Sáng kiến kinh nghiệm Tạo điểm nhấn để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường Trung học Cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm Tạo điểm nhấn để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường Trung học Cơ sở

2. Đặt vấn đề:

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới căn

bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội

nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên

và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng

cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây

dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Ngày nay, đứng

trước sự bùng thông tin và khoa học kỹ thuật hiện đại, môi trường và xu thế toàn cầu

hóa, tính chất của giáo dục đào tạo nói chung và của Việt nam, của từng địa phương

có những thay đổi cho phù hợp với đường lối phát triển của Đảng và nhà nước. Căn

cứ yêu cầu phát triển dài hạn, trung hạn nhiệm vụ từng năm học của Bộ giáo dục đã

đề ra những nội dung cho từng bậc học, là yêu cầu cơ bản để thực hiện từng bước

chiến lược phát triển giáo dục.

Việc nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ từng năm học là vấn đề

quan trọng đặt ra trong mỗi địa phương, mỗi đơn vị trường học; nó có ý nghĩa quyết

định đối với việc hoàn thành và đề ra kế hoạch phát triển cho những giai đoạn kế

tiếp. Đây là nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, yêu cầu từng cấp quản lý đề ra

các giải pháp không những để hoàn thành mà còn hoàn thành cao hơn trong quá

trình nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Trong trường học hiện nay vẫn còn có những nhận thức chưa đầy đủ về

các giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ năm học. Đó là những nhận thức thiên

về hoạt động dạy học trên lớp, bỏ qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp hoặc có

những bước đi không có trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ cho những hoạt động mà

trong quá trình giáo dục phải có. Những hiện tượng này so sánh với các yêu cầu của

Bộ Giáo dục là chưa nhất quán, chưa đầy đủ vì vậy sản phẩm ắt là không đảm bảo

các yếu tố mà trong kế hoạch chiến lược giáo dục đã đề ra.

 

pdf 29 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 469Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tạo điểm nhấn để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm học ở trường Trung học Cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 và đào tạo đã đưa ra chủ đề 
 “ Năm ứng dụng CNTT " trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc 
học, ngành học, coi CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới 
phương pháp dạy học ở các môn Điều này được cụ thể hoá trong Chỉ thị số 
55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT . 
Từ những năm học tiếp theo trường chúng tôi cũng như các trường bạn đã 
rất đầu tư trong lĩnh vực nầy bằng nhiều hoạt động. Tuy nhiên đến năm học 2012-
2013 chúng tôi mới xây dựng được 1 hoạt động điểm nhấn về CNTT. 
5. Tổ chức điểm nhấn phải mang tính quy mô, liên kết, mang tính chất 
tổng kết đánh giá. 
Đã thừa nhận điểm nhấn hoạt động là một hoạt động tiêu biểu vì thể không 
nên tổ chức một cách bình thường, đơn giản, thiếu đầu tư, ít nội dung... 
Để gây sự hưởng ứng, phối hợp trong hoạt động; để gây nhận thức tốt cho 
đối tượng và để hoạt động có tính lan toả mạnh trong cộng đồng. Chúng tôi đã tiến 
hành một số nội dung hoạt động điểm nhấn qua các ví dụ như sau: 
 Hoạt động Quy mô liên 
kết 
LỚP Giáo dục tay ba ( có báo cáo 
GVCN, HS, CMHS, thảo luận, văn nghệ) 
- Mời nhà 
trường, Hội CMHS; Mời 
đại diện các lớp bạn 
TỔ Kinh nghiệm Thực hành (có 
thực tập, báo cáo, thảo luận..) 
- Mời lãnh đạo 
ngành, mời GV các 
trường trong TP 
TRƯỜNG Ngày sách Việt Nam( có hội thi, 
có triển lãm, văn nghệ, báo cáo, bán sản 
phẩm) 
- Mời 10 Cty 
Sách, XB tham gia... 
- Mời tất cả 
lãnh đạo trường học và 
NV thư viện 
Như vậy tạo điểm nhấn trong việc thực hiện các yêu cầu cơ bản trong 
nhiệm vụ năm học là một hoạt động hết sức cần thiết. Nó hội đủ các yếu tố mang 
tính biểu diễn, kích hoạt lẫn tạo ra nhận thức, tổng kết, đánh giá ở trong một quy mô 
nhất đinh. Về mặt nguyên tắc và các yêu cầu tổ chức đây không phải là yêu cầu thêm 
mà là yêu cầu chọn lựa. Sự chon lựa có đầu tư nó sẽ có tác dụng cụ thể cho mỗi quy 
mô tương ứng và trong dạy học cũng như HĐNGLL khác đều phát huy tính tích 
cực. 
B. Nội Dung 2: Một số hình thức điểm nhấn được tiến hành: 
1. BP1: Tổ chức các hoạt động mang tính thúc đẩy 1 phong trào lớn, 1 
trọng tâm trong năm học. 
1.1 Điểm nhấn Thúc đẩy Ứng dụng CNTT trong trường học 
1.1.1 Mô tả hoạt động: 
- Hoạt động được xây dựng như 1 hình thức ngoại khoá trong toàn trường 
với quy mô và liên kết rộng, nhiều hoạt động đa dạng. 
- Hoạt động mang tính tổng kết, đánh giá một phong trào đã triển khai từ 
năm học 2008-2009, “ năm học Ư.D CNTT” theo Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT 
ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 
- Hoạt động có nhiều nội dung và thời gian là 1 ngày: 
+ Báo cáo kết quả UDCNTT của trường, Tổ, giáo viên, học sinh; 
+ Hội thi UDCNTT trong học sinh và giáo viên ( Thi làm trình chiếu, soạn 
giáo án, viết bài tại chổ ). Khen thưởng các hội thi và các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 
+ Triển lãm UDCNTT của trường, từng tổ, của CMHS ( Lập thành 8 gian 
hàng trình bày bằng pano nêu kết quả, các phần mềm, các nội dung đã ứng dụng, 
chiếu phim, slide các hoạt động, triển lãm giáo án điện tử...) 
- Hoạt động mang tính liên kết cao : 
+ Đề nghị Phòng Giáo dục tổ chưc 1 hội thảo về UDCNTT trong các 
trường học với thành phần lãnh đạo địa phương và ngành Giáo dục, các lãnh đạo 
trường học, các GV tin học trên cơ sở trường là nòng cốt.+ Phối hợp với 6 công ty 
Tin học, UDCNTT, như VNPT, Viettel, Sở Bưu chính Truyền thông, các Cty buôn 
bán để có hỗ trợ và lập nên các gian hàng quảng bá cho thương hiệu mình. 
1.1.2 Kết quả: - Điểm nhấn tổ chức Ngày Hội Ư.DCNTT của nhà trường 
đã thành công tốt đẹp về nội dung, hình thức và đặc biệt là nhận thức sự cần thiết về 
CNTT trong hoàn thành nhiệm vụ năm học không chỉ cho CBGVCNV, HS, CMHS 
nhà trường mà đã lan toả trong các trường bạn, dư luận xã hội. 
- Điểm nhấn tổ chức Ngày Hội Ư.DCNTT như một mốc thời gian đánh 
dấu sự đầu tư công sức của nhà trường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học về 
lĩnh vực CNTT thúc đẩy dạy học như Bộ GD&ĐT đã đề ra. 
- Khẳng định UDCNTT không chỉ là việc làm của riêng nhà trường mà là 
sự huy động đầu tư nguồn lực từ các lực lượng xã hội. Nó là minh chứng thực tiễn 
việc làm đã qua, khả năng kỹ thuật, năng lực thực hiện của CBGVNV-HS nhà 
trường và tạo sự hưng phấn tiếp tục thúc đẩy phong trào nầy những năm học tới. 
1.2 Điểm nhấn Ngày Sách Việt Nam Lần thứ 1 (2013-2014). 
 1.2.1 Xuất phát: Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng đã ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày Sách Việt Nam. Theo 
Quyết định này, lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đây là lần 
đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện nên về mặt chỉ đạo và thực hiện của các 
cấp còn lúng túng. 
Trường THCS LTT chúng tôi có phong trào Sách rất sôi nổi nhiều năm 
qua. Hàng năm có tổ chức thi giới thiệu Sách trên website và trong ngoại khoá, tổ 
chức nhiều phong trào hiến sách, tặng sách và nâng cao hoạt động thư viện. Thư 
viện trường là một trong ít đơn vị đạt Thư viện Tiên tiến xuất sắc... 
Nhận thấy phong trào Sách, nhận thức về sách của CBGVCNV- HS là khá 
cao song với xu thế tiêu cực hiện nay là văn hoá đọc, phong cách đọc sách đã là một 
vấn nạn chung trong xã hội. Để vừa biểu dương phong trào, vừa thúc đẩy phong trào 
chúng tôi mạnh dạn lên kế hoạch tổ chức điểm NGÀY SÁCH VN lần thứ 1 dù chưa 
có bài học kinh nghiệm. 
1.2.2 Mô tả hoạt động : 
Nhà trường tổ chức thành buổi lễ có các nội dung báo cáo tổng kết, giới 
thiệu sách, văn nghệ và mời dự triển lãm, tham quan thư viện gồm các nội dung: 
- Tổng kết đánh giá phong trào đọc sách của năm học trong CBGVNV và 
HS 
- Tổng kết đánh giá phong trào giới thiệu sách của các lớp. 
- Tổng kết đánh giá phong trào tặng sách cho bạn nghèo, tặng sách HS Trà 
Don, Nam Trà My. 
- Khen thưởng các phong trào. 
- Triển lãm sách tự có của các khối lớp, triển lãm sách chuyên đề của Thư 
viện ( Tổ chức thành các gian hàng sách trưng bày tại mặt tiền trường) 
- Mời 6 Nhà sách, công ty in, công ty sách...tại tỉnh Quảng Nam tham gia 
trưng bày các gian hàng giới thiệu quảng bá sản phẩm. 
- Mời lãnh đạo các trường học, cán bộ thư viện các trường học, các cấp 
chính quyền, đoàn thể và đại diện CMHS tham dự ngày sách. 
1.2.3 Kết Quả: 
- Điểm nhấn tổ chức Ngày sách Việt Nam đã đánh giá được công sức của 
CBGVNV và HS trong tổ chức các hoạt động tìm hiểu, giới thiệu, quảng bá Văn hoá 
đọc; Những việc làm mang tính nhân văn trong việc hiến sách trong những năm qua. 
- Đã khen thưởng kịp thời các nhân tố tiêu biểu trong phong trào. 
- Tạo ra sự nhận thức trong và ngoài trường về yêu cầu quý trọng và nuôi 
dưỡng văn hoá đọc. 
- Qua phối hợp và liên kết với các đơn vị làm công tác sách, qua sách sưu 
tập của nhiều CB GV HS tạo ra cái nhìn khác hơn về sách, sự đa dạng phong phú 
của thế giới sách. 
- Điểm nhấn về sách ngoài truyền bá về sách đã góp phần tuyên truyền về 
đọc, học tập qua sách ở các bộ môn và các khuynh hướng tinh thần khác nhau trong 
hưởng thụ các giá trị về sách. 
1.3 Điểm nhấn công tác Hướng nghiệp: Trại Hướng nghiệp. 
Lều hướng nghiệp ngành Công An 
 1.3.1 Mô tả hoạt động: 
 Hoạt động hướng nghiệp không chỉ dừng lại ở các chuyên đề GDHN lớp 9 
mà cần phải thể hiện ở quy mô toàn cấp học với những phương pháp, phương tiện 
định hướng khác nhau. Có như thế hiệu quả, chất lượng giáo dục mới đảm bảo theo 
sự phát triển trình độ, tâm sinh lý lứa tuổi của các em. 
 - Ở tất cả các khối lớp chúng tôi cho các em thực hiện GDHN qua hình thức 
trại Hướng nghiệp. Mỗi lớp chọn một nghề phù hợp, lớp nhỏ chọn nghề nghiệp dễ 
thực hiện và với tính chất làm quen nghề nghiệp. Khối lớp lớn cho các em chọn nghề 
và những nội dung đáp ứng với các sách giáo khoa, tài liệu tập huấn của VOOP. 
 - Mỗi lớp có công tác chuẩn bị từ đầu năm học với yêu cầu: Trong lều giới 
thiệu được 3 vấn đề: “ Tầm quan trọng của nghề; giới thiệu cơ sở nghề hiện có 
trong thành phố, tỉnh hoặc khu vực; con đường phấn đấu của em để chọn nghề đó 
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”. 
- Lều trại được trang trí thành 1 cơ sở thu gọn liên quan với nghề đã chọn, 
trình bày trên pano các nội dung đã nêu trên. Các lều đều có học sinh hoá trang với 
trang phục của ngành nghề dó, trưng bày những hoạt động, dụng cụ và tranh ảnh... 
giới thiệu nghề. 
- Ban tổ chức chấm chọn các nội dung: Lều trại có trang trí hình thức sát hợp, 
có nội dung trưng bày sát hợp, có thuyết minh mô tả sát hợp... khảo sát lớp về việc 
tìm hiểu nghề đã chọn. 
- Mời các đơn vị, công ty với những nghề khác nhau vào cùng đóng trại để 
trưng bày giới thiệu về đơn vị mình gắn quyền lợi quảng bá của doanh nghiệp với 
hoạt động trường như: XN may mặc, cty Sách, thiết bị, Tin học, các hãng điện thoại, 
Bưu điện, Trung tâm ngoại ngữ... 
1.3.2 Kết quả: 
- Không khí trại đã khác hẵn các trại bình thường hàng năm với đủ loại lều 
trại ngành nghề, rộn rịp với những hoạt động, hình ảnh giới thiệu nghề, các trò chơi 
về nghề, bài hát về nghề của chính các em. Trại thu hút đông đảo cơ quan ban 
ngành, cha mẹ học sinh và nhân dân... 
- Lượng thông tin về hướng nghiệp đã cụ thể hoá các chuyên đề hướng nghiệp 
làm cho đông đảo các em học sinh được tìm hiểu và nâng cao nhận thức, tình cảm, 
sự chọn lựa của các em. 
- Hình thức trại đã làm thay đổi hiểu biết và nhận thức của CBGVNV về công 
tác hướng nghiệp vốn lâu nay không được để ý. 
- Việc các em lựa chọn ngành nghề và nhìn xem các hoạt động giới thiệu 
ngành nghề khác đã đưaa các em bước vào cuộc sống thực tế gần hơn củng cố được 
các khuynh hướng phù hợp với các em; Việc đưa các công ty, đơn vị ngành nghề 
vào trường học đã gắn được nhà trường với xã hội và tác động tích cực đến tình cảm 
và sự hiểu biết của đông đảo học sinh. 
- Kết quả lớn nhất là công tác hướng nghiệp được đề cao, phát huy. Công tác 
hướng nghiệp đã thành bầu không khí tập thể không còn khép kín ở lớp 9 và một vài 
thầy cô giáo. 
2. BP2: Tổ chức các hoạt động liên quan đến vấn đề thời sự, chính trị, 
xã hội, lịch sử , truyền thống, chủ quyền. 
2.1 Điểm nhấn Tuyên truyền về lịch sử - chủ quyền biển đảo: 
2.1.1 Xuất phát : Từ nhiều năm nay trên Biển Đông đang tồn tại những 
tranh chấp biển đảo rất quyết liệt và phức tạp. Hoàng sa bị cưỡng đoạt năm 1974, 
Trường Sa bị xâm chiếm và đồn trú bởi nhiều quốc gia. Biển Đông tiềm ẩn những 
nhân tố mất ổn định, tác động đến quốc phòng và an ninh nước ta, gây ra những 
nhân tố khó lường về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và an ninh đất nước.Thực tế hiện 
nay, đa số học sinh phổ thông đều còn thiếu kiến thức về biển đảo và chủ quyền 
vùng biển Việt Nam. Với số lượng bài học về biển đảo còn hạn chế trong chương 
trình Địa lí, lịch sử, Giáo dục công dân và chưa kể những bộ môn khác chưa thể giúp 
học sinh có cái nhìn toàn diện và hiểu biết cụ thể về các vấn đề biển đảo Việt Nam. 
Liên tục trong các năm từ 2011 đến nay dồn dập các sự kiện Trung Quốc 
vi phạm chủ quyền đất nước ta. Từ cắt cáp đến đâm tàu, gây khó khăn cho ngư dân 
đến đưa giàn khoan HY 981 xâm phạm lãnh hải, tôn tạo các đảo thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa... gây nên nhiều nỗi bất bình trong nước và thế giới. 
Nếu không cho các em biết sự thật, không cho các em bày tỏ tinh thần yêu 
nước và đặc biệt không cho các em tìm hiểu các Luật sẽ gây ra những lệch lạc trong 
nhận thức. Chính vì thế liên tục 4 năm qua vào tháng 8 trước khi bước vào khai 
giảng chúng tôi tổ chức điểm nhấn mang tính giáo dục lòng yêu nước, quyết tâm bảo 
vệ chủ quyền biên giới trên cơ sở học tập và làm theo TG Đạo đức Hồ Chí Minh, ôn 
lại truyền thống dân tộc, đả phá thói hư tật xấu... 
Nhà trường tổ chức thành hội thi , liên tục suốt các tuần từ ngày tựu trường 
đến ngày khai giảng, trong giờ chào cờ theo đặc điểm từng khối lớp 
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 1 /BTC Tam Kỳ, ngày 24 tháng 8 năm 2013 
 HƯỚNG DẪN THI TÌM HIỂU 
LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG, CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO 
Thời gian tổ chức từ tuần lễ thứ 2 năm học 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 
 NỘI DUNG HÌNH THỨC Yêu cầu ( 10đ Nội dung:7 hình thức, 
minh họa 3) 
Khối 6 -Chọn 1 gương 
danh nhân, anh 
hùng thiếu nhi 
trong lịch sử 
chống ngoại xâm 
của dân tộc thật 
tiêu biểu. 
-Chọn 1 bài học 
từ cuộc đời của 
Bác Hồ liên quan 
đến điều 1 trong 5 
điều Bác dạy 
-1 hoặc nhiều em kể, hóa 
trang, minh họa tùy theo 
sáng tạo của mỗi lớp. 
Chọn 1 trong 2 nội dung. 
-Gương tiêu biểu được kể: hay, diễn 
cảm, mạch lạc. 
-Nêu được công trạng và rút ra được bài 
học. 
-Các hình thức minh họa nâng cao câu 
chuyện 
( 61,62,63,64: Gương thiếu niên trong 
thời kì phong kiến,65,66,67: Trong 
chống Pháp, chống Mỹ) 
Khối 7 -Ca ngợi hành vi 
tốt, phê phán thói 
hư tật xấu trong 
trường học, gia 
đình, xã hội 
-Hoạt cảnh, kịch ngắn , ca 
kịch, cải lương... 
-Phê phán sâu sắc, có tác dụng các thói 
hư tật xấu ; biểu dương các hành vi tốt. 
-Thể hiện được khả năng diễn xuất, 
nhập vai 
Khối 8-
9 
Chủ quyền tổ 
quốc, biển đảo 
Thuyết trình, minh họa 
bằng nhiều hình thức do 1 
hoặc nhiều HS thực hiện. 
( Bốc thăm chọn đề tài) 
Chọn 1 trong các nội dung sau đây: 
a-Những vi phạm của Trung Quốc trên 
biển Đông những năm gần đây. 
b-Trung Quốc cưỡng chiếm 1 số đảo tại 
Trường Sa như thế nào. 
c-Trung quốc cưỡng chiếm Hoàng sa 
như thế nào. 
d-Giới thiệu Luật biển Việt Nam 
e-Giới thiệu Công ước quốc tế về biển. 
g-Giới thiệu bộ Ứng xử trên biển Đông 
h-Giới thiệu Biển, đảo Việt Nam 
*Thời lượng cho cuộc thi trên: mỗi lớp có quỹ thời gian 7-10p phút.Mọi công việc chuẩn 
bị do lớp chủ động.Mỗi tuần 4 lớp theo ca học 
*Thi Vẽ và chụp ảnh: Thi vẽ về chiến sĩ hải quân dành cho khối 6,7,8. Thi chụp ảnh dành 
cho khối 9 (Mỗi lớp chọn 1 em thể hiện trong lễ Khai giảng 5/9). 
2.1.2 Mô tả: 
- Tiến hành cho từng khối lớp bốc thăm đề tài để chuẩn bị trước khi tổ 
chức; Đề tài tuy cùng chung chủ đề nhưng phải khác nhau về mức độ và cách thể 
hiện; tăng dần ở khối lớp lớn hơn. 
- Giáo viên và cả CMHS có thể giúp đỡ các em để nội dung phù hợp với 
thời gian; đặc biệt ở khối lớp 8, 9 cần giúp đỡ các em về phía tài liệu. Những CMHS 
nầy thường là những người có khả năng về lĩnh vực. 
- Mỗi tuần khối sáng và chiều thực hiện được 8-9 lớp, từ tựu trường đến 
khai giảng là đủ để chấm chọn lớp chung kết tại phần Hội trong ngày khai giảng. 
- Từng lớp thực hiện không chỉ là thuyết trình mà còn có phần minh hoạ 
bằng những hình thức minh hoạ sáng tạo theo khả năng từng lớp. 
- Đây là nội dung thể hiện tình yêu nước nên được thường xuyên nhắc lại 
trong các hội thi khác như viết thư cho chiến sĩ (Dịp tết âm lịch), làm lồng đèn thể 
hiện chủ quyền ( Tết Trung thu), các tiết mục văn nghệ ( Hội diễn văn nghệ)... 
2.1.3 Kết quả: 
- Thông qua những biện pháp và bước đi cụ thể, vừa kết hợp công tác 
giảng dạy học tập, vừa kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp; vừa tổ chức tập trung 
vừa tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động khác, qua 3 năm thực hiện việc tuyên 
truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo trong học sinh trường THCS Lý tự Trọng đã có 
rất nhiều khởi sắc. Vể mặt tổ chức đã nhận sự hưởng ứng rất nhiệt tình, sôi nổi 
không những của học sinh mà còn của CBGVNV, CMHS 
- Những hiểu biết phổ thông về biển, bờ biển, thềm lục địa; về các quần 
đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những khái niệm về phân định ranh giới trong 
CBGVNV và học sinh đã thay đổi đáng kể. 
- Số lượng CBGV CNV và học sinh hiểu rõ về thực trạng, diễn biến tình 
hình, âm mưu của các thế lực thù địch trên biển Đông đã chuẩn xác hơn; có căn cứ 
vào luật pháp Quốc tế, luật biển Việt nam và căn cứ vào âm mưu thủ đoạn của các 
thế lực thù địch. 
- Đặc biệt, hoạt động nầy đã được các cấp Đảng, chính quyền, nhân 
dân...hết sức đồng tình. Các phương tiện báo chí, truyền hình, truyền thanh đều đã 
đưa tin trong địa phương và cả nước. 
_________________________________________________________ 
Một số dẫn chứng: 
Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em GDTĐ online 
... ngày thứ hai hàng tuần, sau lễ chào cờ là một tiết sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về chủ quyền biên giới, 
biển, đảo do trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh và phụ 
huynh tham gia. Qua đó, các em càng yêu hơn các chiến sĩ ngày đêm đang canh... 
Gần 200 lá thư gửi chiến sĩ Trường Sa 
14/01/2014 12:08:25 (GMT+7) TTO 
chuyển gần 200 lá thư trong tổng số hơn 1.000 thư của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng gửi các chiến sĩ ở Trường 
Sa giữa Văn phòng Đại diện Báo Thanh Niên tại Quảng Nam và trường THCS Lý Tự Trọng. Dịp này do học sinh 
trườngTHCS Lý Tự Trọng quyên góp 
Trường Sa, Hoàng Sa 
24/09/2013 09:15:28 (GMT+7) Thanhnien 
Những buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường THCS Lý TựTrọng (TP.Tam Kỳ) về chủ đề biển - đảo được của đất nước, 
trường THCS Lý Tự Trọng đã lồng ghép những nội dung này trong các buổi sinh hoạt ngoại bám biển và càng yêu quý 
cuộc sống hòa bình. Theo Hiệu trưởng trườngTHCS Lý Tự Trọng - Nguyễn Tấn Sĩ 
Học sinh viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa - Báo Hôm Nay ... 
www.baohomnay.com/.../Hoc-sinh-viet-thu-gui-chien-si-Truong-Sa-366... 
13-01-2014 - (TNO) Những lời tâm sự, chia sẻ hiểu biết về quần đảo Trường Sa, những lời tri ... Em Lê Hoàng Mộc 
Miên đọc bức thư em viết gửi các chiến sĩ ở đảo xa ... 
 Tin yêu gửi đến Trường Sa - Báo Thanh Niên 
www.thanhnien.com.vn/pages/20140205/tin-yeu-gui-den-truong-sa.aspx 
05-02-2014 - Tam Kỳ, Quảng Nam) khi xuân về là những lời tâm sự, động viên thấm ... Thư của 
Lê Hoàng Mộc Miên, học sinh lớp 7/2 chia sẻ khi tết Nguyên ... Thầy giáo Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu 
trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết ... 
Bạn đã truy cập trang này vào ngày 09/04/2014. 
 Trường Sa, Hoàng Sa trong trái tim em - Portal Thành phố ... 
www.tamky.gov.vn/Default.aspx?tabid=684&ctl=New&News... 
24-09-2013 - Những buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường THCS Lý Tự Trọng(TP.Tam Kỳ) về 
chủ đề biển - đảo được triển khai trong 3 năm học qua đã ... 
______________________________________________________________ 
3. BP3: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng Dạy học 
3.1 Mô tả: 
- Ngoài những nội dung giảng dạy trên lớp và những sinh hoạt chuyên môn 
hàng tuần được phát huy để NCCL dạy học, nhà trường yêu cầu từng tổ chuyên môn 
chọn lựa nội dung để xây dựng kế hoạch tạo điểm nhấn cho các bộ môn do tổ mình 
quản lý nhằm nâng cao, khắc sâu, tính hấp dẫn cao để học sinh yêu quý môn học, 
hào hứng với môn học. 
- Tổ chức những câu lạc bộ bộ môn để làm nòng cốt cho việc tạo điểm 
nhấn, việc nầy làm cho hoạt động dạy học của nhà trường đa màu săc và lôi cuốn. 
- Không rập khuôn giữa tổ này với tổ kia và nội dung và hình thức hoàn 
toàn do từng tổ quyết định. 
Một số ví dụ: 
* Đối với môn tiếng Anh, tổ Ngoại ngữ đã hình thành câu lạc bộ và cao 
điểm của nó là tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ bạn để tham gia nhiều hình thức 
giao tiếp và hội thi. Để làm động lực cho việc học tiếng Anh, tạo sự tự tin và nâng 
cao yêu cầu giao tiếp trường tổ chức cho các em tham quan phố Cổ. 
Tại phố cổ Hội An các em chia nhóm dưới sự hướng dẫn của các giáo viên 
các em thể hiện tính thân thiện trong việc làm quen, kết bạn, chụp hình lưu 
niệm...qua đó tranh thủ nói chuyện với các khách du lịch sử dụng tiếng Anh. 
* Đối với môn Hoá- Lý- sinh: 
Thông qua tổ bộ môn của Phòng GD&ĐT trường mời các trường bạn về tổ 
chức các hoạt động để rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hành và sử dụng thiết bị 
của Trung tâm Thí nghiệm thực hành. 
Trường chủ động mời dự các tiết dạy, tham quan Đ.D.D.H mời vtham gia 
góp ý; báo cáo kết quả hoạt động và mời rút ra bài học kinh nghiệm. 
Gắn liền đó là tổ chức cho học sinh tham quan nhà máy xử lý rác thải tại 
Núi Thành để các em tận mắt chứng kiến sự vận hành của máy móc, quá trình xử lý 
từ nước bẩn sang nước sạch ( Các ứng dụng Lý, Hoá, Sinh đều thể hiện qua quy 
trình này) 
* Đối với môn Sử- Địa: 
Đây là các bộ môn nhiều khi thấy khó phát huy kết quả dạy học hơn các 
môn khác vì hầu như công cụ trực quan thuần về lời nói, hình ảnh, phim ảnh...Vì vậy 
cải tiến nó bằng cách phát huy yêu cầu xây

Tài liệu đính kèm:

  • pdftao_diem_nhan_de_nang_cao_chat_luong_thuc_hien_nhiem_vu_nam.pdf