Thực hiện đánh giá học tập môn Mĩ thuật cấp Tiểu học theo TT22/2016/TT-BGDĐT

Thực hiện đánh giá học tập môn Mĩ thuật cấp Tiểu học theo TT22/2016/TT-BGDĐT

 - chuẩn ktkn là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kt kn môn mt và hoạt

 động giáo dục mt ? hs cần phải đạt & có thể đạt đuợc sau học tập.

 - những yêu cầu chuẩn ktkn là kiến thức cơ bản cần thiết, trọng tâm nội

 dung bài học / chủ đề mà hs phải đạt và có thể đạt sau học tập.

 - c?n nhận thức thực hiện theo chuẩn ktkn, giúp gv dạy học và đánh

 giá phù hợp, tránh các truờng hợp:

 + không theo chuẩn ( tùy ti?n ) ;

 + không tới chuẩn ( hạ chuẩn ) ? thiếu nội dung dạy học & đánh giá;

 + vuợt chuẩn ? yêu cầu hs th?c hi?n quá khả năng.

 

pdf 25 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thực hiện đánh giá học tập môn Mĩ thuật cấp Tiểu học theo TT22/2016/TT-BGDĐT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ giáo dục và đào tạo 
TrƢờng ĐạI HọC SƯ PHạM Hà NộI 
Thực hiện đánh giá học tập 
 MÔN mĩ thuật cấp tiểu học 
Theo thông t 22/2016/tt-bgdđt 
(Bộ trƯởng Bộ GD&ĐT, ký ngày 22/9/2016) 
Hà Nội – tháng 10 /2016 
Báo cáo viên: Trịnh Đức Minh 
Xây dựng ví dụ minh họa cho kĩ thuật “Đánh giá 
thƣờng xuyên” môn Mĩ thuật ở tiểu học 
4 
Thảo luận về “Bảng tham chiếu đánh giá” trong 
dạy học Mĩ thuật ở tiểu học 2 
1 
Những bổ sung sửa đổi của Thông tƣ 22/2016 
(so với TT 30/2014) liên quan đến môn Mĩ thuật 
Giới thiệu, trao đổi một số kỹ thuật “Đánh giá 
thƣờng xuyên” trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học 3 
Xây dựng kế hoạch nội dung tập huấn môn Mĩ thuật 
ở tiểu học, tổ chức tại địa phơng 
NỘI DUNG TẬP HUẤN : 
5 
HOẠT ĐỘNG I 
 1- Học viên tìm hiểu Thông tƣ 22/2016 về “Đánh giá học sinh tiểu 
 học”, nêu những điểm bổ sung, sửa đổi so với TT 30/2014; với 
 các nội dung liên quan đến môn Mĩ thuật. 
 2- Thảo luận, trao đổi nhóm, viết ý kiến vào giấy (nêu khái quát, 
gạch ý cơ bản) về các nội dung trên. 
 3- Cả lớp trao đổi & chia sẻ những nội dung trên. 
 THễNG TIN PHẢN HỒI H0ẠT ĐỘNG I 
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ THEO THễNG TƢ 22/2016 
A- NHẬN THỨC CHUNG 
 Thụng tƣ 22 là sự tiếp nối, cụ thể hoỏ tinh thần nhõn văn của Thụng tƣ 30/2014 
 Vẫn đảm bảo mục đớch của Thụng tƣ 30/2014/TT-BGDĐT: 
 + “Đỏnh giỏ vỡ sự tiến bộ của học sinh”; 
 + “Đỏnh giỏ”  phỏt triển học tập  là hoạt động D-H; 
 + “Đỏnh giỏ” gắn liền quỏ trỡnh học tập của HS. 
 Những nội dung sửa đổi, điều chỉnh cú ý nghĩa: 
 - Tạo điều kiện GV giỏo dục, hỗ trợ HS đạt hiệu quả tốt hơn trong “Đỏnh giỏ”; 
 - Giảm ỏp lực cụng việc đối với GV trong hoạt động đỏnh giỏ HS; 
 - Lƣợng húa KQ đỏnh giỏ phẩm chất năng lực HS, giỳp GV thực hiện đỏnh 
 giỏ khoa học hơn, với mục đớch giỏo dục HS tiến bộ và phỏt triển. 
 B- NỘI DUNG CƠ BẢN ĐÃ SỬA ĐỔI 
 1- Nhấn mạnh đỏnh giỏ KQGD và học tập của HS theo hƣớng tiếp cận năng lực 
 2- Làm rừ cơ sở khoa học của phƣơng thức ĐGTX bằng nhận xột (mụn MT) 
 3- Trong dạy học MT thực hiện Đỏnh giỏ định kỡ theo 4 thời điểm / năm học: 
 Giữa HK 1 - Cuối HK 1 - Giữa HK 2 - Cuối HK 2 
 4- Kết quả đỏnh giỏ theo 3 mức độ: 
Hoàn thành tốt - Hoàn thành - Chƣa hoàn thành 
 5- GV khụng phải ghi nhận xột hàng thỏng cho từng HS vào “Sổ theo dừi chất 
 lƣợng giỏo dục”. 
 - Tại thời điểm giữa và cuối mỗi học kỡ, GV ghi kết quả đỏnh giỏ vào Bảng 
 tổng hợp quả đỏnh giỏ giỏo dục HS của lớp. 
 - Giỳp GV lƣợng hoỏ đỏnh giỏ học tập mụn MT của HS, bằng cỏc Chỉ bỏo / 
 Tiờu chớ trong “Bảng tham chiếu” khi ĐGTX ở mỗi kỡ đỏnh giỏ. 
 II- THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP MễN MĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC 
THEO THễNG TƢ : 22/2016/TT-BGDĐT 
1- ĐÁNH GIÁ THƢỜNG XUYấN BẰNG NHẬN XẫT 
 a- Trao đổi bằng lời núi, giỳp HS nhận ra ƣu điểm, những vấn đề cần điều 
 chỉnh  hiệu quả hơn  Chuẩn KTKN  Phỏt triển, sỏng tạo; 
 * GV viết nhận xột khi cần thiết. 
 b- Thực hiện đỏnh giỏ trong quỏ trỡnh học tập của HS; 
 c- Đối tƣợng tham gia đỏnh giỏ: GV  HS và HS  HS 
 + Hoàn cảnh cụ thể: kết hợp CMHS & cộng đồng cựng đỏnh giỏ; 
 d- Mục đớch đỏnh giỏ  HS phỏt triển  Tạo cơ hội phỏt huy sỏng tạo; 
 đ- Quan tõm tới loại đối tƣợng HS, khụng phõn loại, so sỏnh giữa cỏc HS; 
 e- Đảm bảo yếu tố đặc trƣng mụn học: Khụng đƣa nhận định Đỳng - Sai ; 
 Xấu - Đẹp; tạo cơ hội HS cú biểu hiện năng khiếu, giỳp đỡ HS yếu kộm. 
 3- NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
 a- Hoạt động nhận thức & thực hành của HS trong quỏ trỡnh học tập 
 b- Đối với cỏc trƣờng thực hiện Chƣơng trỡnh hiện hành 
 + Từ cỏc bài học thực hành cỏc phõn mụn: Vẽ theo mẫu; Vẽ trang trớ; 
 Vẽ tranh; Tập nặn, xộ dỏn giấy và Thƣờng thức MT 
 c- Đối với cỏc trƣờng thực hiện cỏch tiếp cận mới: 
 + Theo cỏc nội dung của Chủ đề & sản phẩm thực hành của HS 
 2- YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ 
 a. Thực hiện nguyên tắc: Khách quan - Công khai - Công bằng 
 và phù hợp với thực tế dạy học. 
 b. Tính toàn diện: nội dung đánh giá phải bao quát trọng tâm nội dung DH 
 của phân môn hay chủ đề. 
 c. Đáp ứng yêu cầu mục đích đánh giá về KTKN và thái độ theo mức độ 
 phát triển của HS: Nhận biết – Thông hiểu – Âp dụng và Vận dụng sáng tạo 
 d. Phối hợp đa dạng hình thức đánh giá : Vấn đáp - Thực hành - Quan sát 
8 
Mục tiêu Giáo dục mĩ thuật phổ thông 
 - GD hiểu biết về kiến thức, kĩ năng mĩ thuật cơ bản; 
 và nhận thức thẩm mĩ đối với HS 
 - Hình thành và phát triển năng lực của HS 
 DẠY - HỌC MĨ THUẬT KHễNG CHỈ LÀ VẼ & THEO CÁCH VẼ Lí THUYẾT ! 
Vẽ theo mẫu 
Vẽ trang trớ 
Vẽ tranh 
Nặn, Xộ dỏn giấy 
Thường thức MT 
NDDH MĨ THUẬT 
HIỆN HÀNH 
 Năng lực 
nhận thức 
 KTKN CB 
về MT 
Năng lực 
Vận dụng vào 
 MT đời sống 
Năng lực 
hợp tác & 
giao tiếp 
 Năng lực 
Phân tích, 
Đánh giá 
Năng lực 
Cảm thụ 
thẩm mĩ 
Năng lực 
biểu đạt 
ngôn ngữ 
& tạo hình GD 
MT 
? 
Đổi mới ND & 
PPDH MT 
 Cỏch tiếp cận 
mới về D-H MT 
 4- ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KTKN MễN MĨ THUẬT CỦA CÁC LỚP 
 đƣợc lƣợng húa bằng cỏc Tiờu chớ và Chỉ bỏo của Bảng tham chiếu 
 - Chuẩn KTKN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT KN môn MT và hoạt 
 động giáo dục MT  HS cần phải đạt & có thể đạt đuợc sau học tập. 
 - Những yêu cầu Chuẩn KTKN là kiến thức cơ bản cần thiết, trọng tâm nội 
 dung bài học / Chủ đề mà HS phải đạt và có thể đạt sau học tập. 
 - Cần nhận thức thực hiện theo Chuẩn KTKN, giúp GV dạy học và đánh 
 giá phù hợp, tránh các truờng hợp: 
 + Không theo Chuẩn ( tùy tiện ) ; 
 + Không tới Chuẩn ( hạ Chuẩn )  thiếu nội dung dạy học & đánh giá; 
 + Vuợt Chuẩn  yêu cầu HS thực hiện quá khả năng. 
HOẠT ĐỘNG II 
 1- Tìm hiểu nội dung “Bảng tham chiếu đánh giá môn MT” trong 
 tài liệu tập huấn về “Đánh giá học sinh tiểu học”. 
 2- Thảo luận, trao đổi nhóm, viết ý kiến vào giấy (nêu khái quát - 
 gạch ý cơ bản) về các nội dung chƣa hiểu rõ. 
 3- Cả lớp trao đổi & chia sẻ những nội dung trên. 
 THễNG TIN PHẢN HỒI H0ẠT ĐỘNG II: 
BẢNG THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ MễN MĨ THUẬT 
(trỡnh bày từ lớp 1  lớp 5) 
A- Nội dung học tập 
B- Chuẩn KTKN 
C- Bảng tham chiếu đỏnh giỏ cho từng kỡ đỏnh giỏ (giữa và cuối mỗi kỡ) 
 + Cột 1: “Mó tham chiếu” theo thứ tự: Khối lớp - Kỡ ĐG - Thứ tự tiờu chớ - chỉ bỏo 
 + Cột 2: Biểu hiện của HS trong học tập, theo từng chỉ bỏo của cỏc tiờu chớ 
 ( được lượng húa theo cỏc nhúm KTKN từ Chuẩn mụn học theo từng kỡ đỏnh giỏ ) 
 + Cột 3: Cỏc mức độ đạt đƣợc theo từng chỉ bỏo của cỏc tiờu chớ 
* Phõn tớch qua phụ lục BG 
Mó 
Tham chiếu 
Tiờu chớ và cỏc Chỉ bỏo hành vi 
Mức độ 
CHT HT HTT 
1.2.1. Tiờu chớ 1: . 
1.2.1.1 - Chỉ bỏo 1: 
1.2.1.2 - Chỉ bỏo 2: 
1.2.2 Tiờu chớ 2: . 
1.2.2.1 - Chỉ bỏo 1: 
1.2.2.2 - Chỉ bỏo 2: 
1.2.2.3 - Chỉ bỏo 2: 
 . 
 LƢỢNG GIÁ TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP MT : 
 - Là đƣa ra những thụng tin ƣớc lƣợng trỡnh độ về KTKN của HS 
 bằng cỏch dựa vào cỏc số đo đó cú từ kết quả đo lƣờng để đối chiếu. 
 - Cú 2 cỏch lƣợng giỏ: 
 + Lƣợng giỏ theo Chuẩn 
 + Lƣợng giỏ bằng Tiờu chớ với cỏc biểu hiện dựa trờn cỏc Chỉ bỏo 
 Đỏnh giỏ học tập mụn MT thực hiện theo cỏch Lƣợng giỏ bằng Tiờu chớ 
 - Với cỏc Chỉ bỏo (biểu hiện hành vi của HS) về KTKN của cỏc nội dung 
 học tập cỏc phõn mụn/chủ đề MT, theo cỏc chất liệu tạo hỡnh tƣơng ứng 
 + Vẽ hỡnh, Vẽ theo mẫu; 
 + Vẽ trang trớ và cỏc ứng dụng trong trang trớ 
 + Vẽ tranh; 
 + Tập nặn và xộ dỏn giấy; 
 + Thƣờng thức MT (xem tranh, xem tƣợng). 
 + Tạo hỡnh 3D và cỏc hỡnh thức MT khỏc ( nếu cú ) 
HOẠT ĐỘNG III 
 1- Học viên tìm hiểu nội dung về Kĩ thuật đánh giá thƣờng xuyên 
 ở tài liệu tập huấn  vận dụng trong dạy học MT tiểu học. 
 2- Trao đổi nhóm, viết ý kiến vào giấy (nêu khái quát - gạch ý cơ 
bản) về: một số kỹ thuật thuờng dùng, khi “ Đánh giá thƣờng 
xuyên ” trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học. 
 3- Cả lớp trao đổi & chia sẻ những nội dung trên. 
 THễNG TIN PHẢN HỒI H0ẠT ĐỘNG III 
GIỚI THIỆU MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ THƢỜNG XUYấN 
MễN MĨ THUẬT TIỂU HỌC 
1- Đỏnh giỏ bằng quan sỏt 
 - Quan sỏt HS hoạt động trong quỏ trỡnh thực hành ( vẽ hỡnh, trang trớ, vẽ tranh, 
 nặn, xộ dỏn giấy hay làm cỏc sản phẩm MT 3D theo nội dung bài học/chủ đề ) 
 - Quan sỏt kết quả sản phẩm của HS ( cỏc bài vẽ theo phõn mụn, cỏc sản phẩm 
 tạo hỡnh 3D – bài học/chủ đề ). 
 - Quan sỏt, lắng nghe HS trao đổi trong học tập (2 HS với nhau; thảo luận nhúm) 
2- Đỏnh giỏ bằng vấn đỏp (kiểm tra miệng) 
 - Nờu cõu hỏi (đúng, mở) để thu nhận kết quả từ trả lời của HS 
 + Theo cỏc yờu cầu: Ghi nhớ, tỏi hiện - Áp dụng theo ghi nhớ  Vận dụng sỏng tạo 
3- Đỏnh giỏ bằng bài trắc nghiệm (kiểm tra về nhận thức nội dung bài học) 
 - Xỏc định yờu cầu, vấn đề cần kiểm tra 
 - Xõy dựng hỡnh thức và nội dung bài trắc nghiệm (đỏnh dấu (X); đối chiếu, so sỏnh; 
 Khoanh trũn vào ý trả lời đỳng; Điền trả lời đỳng, viết trả lời ngắn ). 
4- Đỏnh giỏ bằng thực hành (trong khuụn khổ nội dung học tập hoặc mở rộng) 
 - Với yờu cầu về khả năng thực hiện (làm) của HS, để giải quyết vấn đề theo yờu cầu 
 - HS vận dụng KTKN, sử dụng nguyờn vật liệu tƣơng ứng  Sỏng tạo sản phẩm 
5- HS tự đỏnh giỏ về kết quả sản phẩm 
KT khỏc ? 
4 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 
(theo thầy Nguyễn Hữu Hợp - ĐHSP HN) 
1- Kĩ thuật thu thập thụng tin 
 - Quan sỏt hành vi, lời núi của HS - Vấn đỏp, trao đổi. 
 - Nghiờn cứu, xem xột kết quả nhận thức / sản phẩm, hay hoạt động của HS. 
 - Nghe HS trỡnh bày kết quả về sản phẩm học tập. 
2- Kĩ thuật xử lớ thụng tin 
 - Xỏc nhận, ghi nhận: biểu hiện hành vi học tập, kết quả sản phẩm của HS. 
 - Đối chiếu: kết quả của HS với mục tiờu của hoạt động, bài học / chủ đề. 
 - Phỏt hiện: lỗi, sai sút, hạn chế hay kết quả tớch cực của HS. 
3- Kĩ thuật ra quyết định 
 - Quyết định: Nhận xột HS nào; Nội dung nhận xột là gỡ; Nhận xột nhƣ thế nào. 
 - Tiờu chớ nhận xột: Chớnh xỏc. Rừ ràng; Tớnh thời sự; Định hƣớng; Giàu cảm xỳc. 
4- Kĩ thuật định hƣớng, điều chỉnh 
 - Trực tiếp chỉ ra cỏch; gợi ý hỗ trợ, giỳp HS sửa lỗi. 
 - Hƣớng dẫn, gợi ý để HS tự sửa, khắc phục lỗi. 
 - Khuyến khớch HS giỳp nhau sửa lỗi. 
 - Liờn hệ với gia đỡnh, GV phụ trỏch lớp để giỳp HS sửa lỗi (trƣờng hợp cụ thể). 
 - Kiểm tra, giỏm sỏt, thu thập thụng tin về việc HS sửa lỗi. 
Xử lớ 
thụng tin 
Ra quyết 
định 
Định 
hƣớng, 
điều 
chỉnh 
Thu thập 
thụng tin 
HOẠT ĐỘNG IV 
1- Học viên suy nghĩ ví dụ tình huống, minh họa cho kĩ thuật 
 “Đánh giá thuờng xuyên” trong dạy học Mĩ thuật ở tiểu học 
2- Trao đổi nhóm, viết ý kiến vào giấy (nêu khái quát - gạch ý cơ 
bản) về một số ví dụ, khi “Đánh giá thƣờng xuyên” trong dạy 
học Mĩ thuật ở tiểu học. 
3- Cả lớp trao đổi & chia sẻ những nội dung về các ví dụ đã nêu 
 THễNG TIN PHẢN HỒI H0ẠT ĐỘNG IV: 
 Việc thực hiện đỏnh giỏ thƣờng xuyờn trong dạy học Mĩ thuật diễn ra rất phong 
 phỳ, từ những biểu hiện đa dạng của HS về : 
 + Nhận thức (cỏc nội dung học tập) 
 + Kĩ năng hoạt động thực hành (vẽ hỡnh, màu; xộ dỏn giấy; nặn / tạo hỡnh 3D) 
 + Kết quả sản phẩm 2D; 3D với cỏc chất liệu tự tỡm, chọn trong học tập và đời sống 
1- THỰC HIỆN NGUYấN TẮC: 
 a- Trao đổi với HS, hoặc gợi ý để HS tự nhận ra những điểm đó đạt yờu cầu hay 
 sỏng tạo; hoặc cũn thiếu sút (liờn quan đến KTKN). 
 b- Căn cứ biểu hiện cụ thể ở nhận thức hay kĩ năng (thao tỏc cụng cụ, vật liệu và 
 kĩ thuật tạo hỡnh); kết quả sản phẩm về nội dung, hỡnh thức thể hiện (hỡnh, khối, 
 bố cục, màu sắc / chất liệu tạo hỡnh khỏc nhau) để linh hoạt nhận xột, trao đổi. 
 c- Tựy theo đối tƣợng HS (về khả năng) để cú nhận xột phự hợp: đỏp ứng yờu cầu 
 tiến bộ hơn (so với bản thõn HS) hay phỏt triển hoặc sỏng tạo độc đỏo. 
 d- Đỏnh giỏ dựa vào yờu cầu của Chuẩn KTKN đó đƣợc lƣợng húa theo cỏc Chỉ 
 bỏo của từng Tiờu chớ nờu trong Bảng tham chiếu để trao đổi nhận xột với HS 
2- VẬN DỤNG BẢNG THAM CHIẾU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP MĨ THUẬT 
A- Đỏnh giỏ theo từng chỉ bỏo của tiờu chớ 
- Tiờu chớ 1: dựa theo 3 chỉ bỏo: biểu hiện ý thức chuẩn bị dụng cụ học tập mĩ thuật của 
 HS trong cỏc buổi học đến giữa học kỡ I. 
 - Hoàn thành tốt: là những HS chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo từng chỉ bỏo. 
 - Hoàn thành: là những học sinh chuẩn bị cũn thiếu dụng cụ học tập một vài lần. 
 - Chưa Hoàn thành: là những học sinh khụng hoặc nhiều lần thiếu dụng cụ học tập. 
- Tiờu chớ 2: dựa theo 3 chỉ bỏo  HTT là những học sinh ; HT; CHT 
- Tiờu chớ 3: dựa theo 3 chỉ bỏo  HTT là những học sinh ; HT; CHT 
- Tiờu chớ 4: dựa theo 4 chỉ bỏo  HTT là những học sinh ; HT; CHT 
- Tiờu chớ 5: dựa theo 2 chỉ bỏo  HTT là những học sinh ; HT; CHT 
- Kết quả học tập của mỗi HS lớp 1 sau khi học đến giữa kỡ I, đƣợc đỏnh 
 giỏ lƣợng húa, dựa vào: 5 tiờu chớ và 15 chỉ bỏo 
 ( theo cỏc nội dung trong Bảng tham chiếu ). 
- GV dựa vào biểu hiện của HS theo nội dung từng Chỉ bỏo của cỏc Tiờu 
 chớ để đỏnh giỏ theo mức: 
 Hoàn thành tốt (HTT); Hoàn thành (HT); Chƣa hoàn thành (CHT) 
 B- Kết quả đỏnh giỏ tổng hợp giữa kỡ I, theo 15 chỉ bỏo của 5 tiờu chớ: 
 Căn cứ tổng số chỉ bỏo đó đạt, đỏnh giỏ đỏnh giỏ chung theo quy ƣớc sau: 
- Hoàn thành tốt: là những học sinh đạt 15 chỉ bỏo (100%) HTH và HT của 5 tiờu chớ. 
 * Trong đú cú số chỉ bỏo đạt ≥ 3/4 ở mức HTT. Khụng cú chỉ bỏo ở mức CHT. 
- Hoàn thành: là những học sinh đạt 1/4 ở mức HHT và HT. 
 * Cũn 1/4 số chỉ bỏo CHT. 
- Chưa Hoàn thành: là những học sinh đạt ≥ 1/4 số chỉ bỏo ở mức CHT. 
* Minh họa trực tiếp vớ dụ trờn văn bản Word 
HOẠT ĐỘNG V 
 1- Xây dựng Kế hoạch nội dung tập huấn tại địa phƣơng: 
 Thực hiện thông tƣ 22/2016 về đánh giá ở môn Mĩ thuật 
 - Trao đổi nhóm, viết bản Kế hoạch vào giấy 
 (khái quát - gạch ý cơ bản) 
 - Dự kiến báo cáo của nhóm, tại Hội thảo chung 
 (sau khi đã trao đổi trên lớp và sửa chữa – nếu cần) 
 2- Cả lớp trao đổi & chia sẻ những nội dung trên. 
GỢI í YấU CẦU CỦA BẢN KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 
1- Xỏc định rừ mục tiờu và đối tƣợng tập huấn tại địa phƣơng, 
 (Cỏc cỏn bộ quản lớ GD và GV cốt cỏn tại địa phƣơng) 
2- Xỏc đinh rừ nội dung tập huấn và cỏc hoạt động tập huấn 
 Tập trung làm rừ những điểm thay đổi, bổ xung của Thụng tƣ 22 so với 
Thụng tƣ 30 và cỏch thức triển khai thế nào để đem lại hiệu quả thực tiễn 
3- Xỏc định phƣơng phỏp, cỏch thức, kĩ thuật đỏnh giỏ thƣờng xuyờn 
 Ƣu tiờn cần hƣớng dẫn cho cỏn bộ, GV cốt cỏn, để cỏc trƣờng tiểu học 
thực hiện hiệu quả về những điểm thay đổi, bổ sung của TT22. 
4- Xỏc định cho đối tƣợng tập huấn về phƣơng phỏp, cỏch thức lƣợng húa 
cỏc năng lực HS tiểu học vào giữa và cuối mỗi kỡ đỏnh giỏ. 
5- Xỏc định cỏch thức lƣợng húa kết quả đỏnh giỏ thƣờng xuyờn mụn MT vào 
giữa và cuối mỗi học kỡ, dựa trờn Bảng tham chiếu chuẩn đỏnh giỏ, để cỏc 
GV tiểu học làm đƣợc 
6- Sử dụng hiệu quả tài liệu tập huấn và bổ sung thờm vớ dụ; chọn lọc kĩ thuật 
đỏnh giỏ thƣờng xuyờn trờn lớp phự hợp với mụn MT và đối tƣợng HS 
 XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI MỚI – THẾ KỶ XXI 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN GIÁO DỤC TIấN TIẾN TRấN THẾ GiỚI 
ĐềI HỎI GIÁO DỤC VN - GIÁO DỤC PHỔ THễNG 
& 
 DạY HọC Mĩ THUậT 
CẦN PHẢI ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN 
Trong đó có hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh 
24 
 Chân thành cảm ơn các bạn 
 đã hoàn thành ngày tập huấn 
đạt hiệu quả 
Xin Hẹn gặp lại 

Tài liệu đính kèm:

 • pdfthuc_hien_danh_gia_hoc_tap_mon_mi_thuat_cap_tieu_hoc_theo_tt.pdf