SKKN Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

SKKN Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

a. Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu đƣợc những nổ lực, cố gắng của giáo viên trong sự

nghiệp trồng ngƣời.Từ đó nhận thức đƣợc vai trò và công ơn to lớn của thầy

cô giáo; Hiểu sâu hơn về các kinh nghiệm và phƣơng pháp học tập các môn

học cụ thể mà các thầy cô giảng dạy.

- Có phƣơng pháp học tập và rèn luyện tích cực, không ngừng tiến bộ để

đền đáp công ơn của các thầy cô.

- Có thái độ kính trọng, tự hào đối với các thầy cô giáo.

- Rèn luyện cho các em nhóm : Kỹ năng hùng biện. Kỹ năng sáng tạo. Kỹ“ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động

giáo dục ngoài giờ lên lớp”

Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 20

năng hợp tác

b. Nội dung: Chủ đè sinh hoạt của lớp: “ NGƯỜI LÁI ĐÒ”

Hoạt động 1: Thi viết “ Những dòng cảm xúc của mình về thầy cô”

Hoạt động 2: Thi văn nghệ “ Tiếng hát mừng Thầy Cô”

Hoạt động 3: Thi nhảy hiện đại

c. Chuẩn bị:

- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh chuẩn bị trƣớc

- Chịu trách nhiệm chính: Tƣờng Vi, Vân Uyên, Song Biên, Ngọc Minh

- Chia lớp thành 4 tổ: Mỗi tổ chuẩn bị

+ Một số tiết mục văn nghệ

+ Chuẩn bị bài viết cảm nghĩ của mình về Thầy Cô

+ Tập một bài nhảy hiện đại

pdf 36 trang Người đăng thuquynh91 Lượt xem 899Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h cho bộ môn HĐGDNGLL theo: 
năm, tháng, tuần với từng chủ điểm cụ thể, theo tình thực tế của trƣờng và 
triển khai đến từng giáo viên chủ nhiệm . Tuy nhiên qua trao đổi, trò chuyện 
và thăm dò với một số học sinh học ở các lớp khác nhau tôi thấy thực trạng về 
nhận thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ở trƣờng nhƣ sau: 
- Về đội ngũ giáo viên: Nhìn chung các giáo viên chủ nhiệm đã nhận 
thức rõ về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhƣng vẫn còn một số giáo 
viên còn mang tƣ tƣởng xem nhẹ chỉ coi trọng việc dạy trên lớp chƣa thực sự 
quan tâm đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các tiết học lại đƣợc xếp 
vào tiết cuối cùng của ngày thứ 7 cùng với tiết sinh hoạt lớp nên đa số giáo 
viên chỉ dùng giờ học này làm tiết sinh hoạt lớp dặn dò nhắc nhở bình thƣờng 
.Hoặc cũng có tổ chức dạy học HĐGDNGLL nhƣng chỉ dùng giáo án dạy 
theo phƣơng pháp thuyết trình qua loa chiếu lệ không gây đƣợc hứng thú cho 
học sinh. Hầu hết giáo viên chủ nhiệm chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng 
của việc rèn luyện, hình thành và phát triển năng lực về kĩ năng sống cho học 
sinh lớp mình chỉ luôn chú trọng đến việc học tốt, làm bài tốt, và không vi 
phạm nội quy 
-Về học sinh: Phần lớn học sinh rất say mê, yêu thích hoạt động giáo 
dục ngoài giờ lên lớp. Các em sẵn sàng tham gia hoạt động với mọi hình thức 
mà đƣợc thầy cô hƣớng dẫn. Song vẫn còn rất nhiều học sinh chƣa nhận thức 
rõ đƣợc ý nghĩa của hoạt động mà mình đang tham gia hoặc tham gia chƣa 
tích cực. Nhiều học sinh còn rụt rè, nhút nhát chƣa mạnh dạn, thiếu tự tin khi 
đứng trƣớc đông ngƣời. 
- Về học sinh lớp chủ nhiệm: Qua thực tế giảng dạy và chủ nhiệm ở 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 7 
lớp 10B9, bản thân thấy nhiều học sinh còn thiếu các kỹ năng sống cần thiết 
khi tham gia học tập trong lớp, điều đó khiến cho các em trở thành những 
ngƣời rụt rè, ít linh hoạt, thiếu tự tin. chƣa mạnh dạn thể hiện bản thân. Các 
em còn ngại nói, ngại giơ tay phát biểu xây dựng bài, khi tham gia sinh hoạt 
tập thể một số em không dám tham gia . Chỉ một số ít học sinh có kĩ năng và 
dám thể hiện mình trƣớc tập thể lớp. 
Qua tiến hành khảo sát ( lần 1) ở lớp chủ nhiệm 10B9 với chủ đề “ Kĩ 
năng của em”; kết quả nhƣ sau: 
Tổng số học sinh Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
39 
Mạnh dạn, tự tin Nhút nhát, thiếu tự tin 
SL % SL % 
15 38,46 24 61,53 
Tổng số 
học sinh 
Kỹ năng thực hành thảo luận nhóm 
39 
Biết cách lắng nghe, hợp 
tác 
Chưa biết cách lắng 
nghe, hay tách ra khỏi 
nhóm 
SL % SL % 
12 30,36 27 51,28 
Tổng số 
học sinh 
Kỹ năng giải quyết tình huống trong 
chơi trò chơi tập thể 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 8 
 Biết cách giải quyết phù 
hợp. 
Còn lƣời suy nghĩ đùn 
đẩy trách nhiệm, ứng sử 
chậm khi chơi. 
SL % SL % 
10 25.64 29 74.35 
Tổng số 
học sinh 
Kĩ năng thuyết trình trước đám đông 
39 
Biết cách thuyết trình, 
phát âm rõ, biểu lộ cảm 
xúc hợp lí hợp. 
Chƣa biết cách thuyết 
trình, nói còn run phát 
âm không rõ 
SL % SL % 
13 33,33 26 66,66 
Từ những thực trạng trên đây tôi nhận thấy việc " Giáo viên chủ nhiệm 
phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp " là một việc làm vô cùng cần thiết giúp cho các em say 
mê, hứng thú trong học tập, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong việc 
thể hiện những năng lực của bản thân . 
Trong khuôn khổ của đề tài này, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng quý đồng 
nghiệp một số kinh nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả về việc “ 
Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh lớp chủ 
nhiệm thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp " trong học kì I năm 
học 2014-2015. 
II.3. Giải pháp, biện pháp: 
II.3.1. Nội dung và cách thức thực hiện 
II.3.1.1. Thiết kế các chủ đề nhằm phát triển năng lực cá nhân của học 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 9 
sinh phù hợp với nội dung chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
của nhà trƣờng 
- Tạo ra nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nhất giữa nội dung 
giáo dục phát triển năng lực cá nhân của học sinh với nội dung của hoạt 
động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
- Dựa vào khung phân phối chƣơng trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 
lớp của nhà trƣờng rồi thiết kế các chủ đề mới theo tiêu chí: 
+ Phù hợp với chủ đề từng tháng của chƣơng trình hoạt động giáo dục 
ngoài giờ lên lớp của nhà trƣờng 
+ Phù hợp với năng lực của học sinh 
+ Phù hợp với cơ sở vật chất của lớp học 
+ Phù hợp với mục tiêu giáo dục, phát triển nhóm năng lực về kỹ năng 
cho học sinh 
- Kế hoạch cụ thể cho từng tháng nhƣ sau: 
THỜI GIAN CHỦ ĐIỂM 
GỢI Ý NỘI DUNG VÀ 
HÌNH THỨC HOẠT 
ĐỘNG 
Nhóm năng lực 
kỹ năng được thể 
hiện 
Tháng 
9/2014 
Thanh niên học 
tập và rén luyện 
vì sự nghiệp 
CNH-HĐH đất 
nước 
- Chủ đề hoạt động “ tuổi 
trẻ lớp 10B9 với sự nghiệp 
CNH- HĐH thành phố 
Buôn Ma Thuột” 
- Thi vẽ tranh thể hiện 
Thành Phố Buôn Ma 
Thuột trong thời kì CNH- 
HĐH 
-Kỹ năng thể hiện sự tự 
tin. 
- Kỹ năng thuyết 
trình trƣớc đám đông 
- Kỹ năng làm việc 
theo nhóm, 
- Kỹ năng hợp tác và 
chia sẻ 
Tháng 
10/2014 
Thanh niên 
với tình bạn 
tình yêu và 
gia đình 
- Tổ chức cuộc thi : “Hái 
hoa dân chủ”. 
- Tổ chức trò chơi “trúc 
xanh”. tìm hiểu ca dao 
-Kĩ năng hoạt động đội, 
nhóm 
-Thể hiện khả năng ca 
hát của bản thân 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 10 
 về tình bạn, tình yêu và 
gia đình 
Tháng 
11/2014 
Thanh niên với 
truyền thống 
hiếu học và 
Tôn sư trọng 
đạo 
- Sinh hoạt tập thể kỉ niệm 
ngày 20/11/ 2014: chủ đề “ 
NGƢỜI LÁI ĐÒ” 
- Thi viết “Những dòng 
cảm xúc của mình về 
thầy cô giáo ”. 
-Tổ chức hội thi văn nghệ : 
Tiếng hát mừng thầy cô. 
- Kĩ năng hùng biện 
-Kĩ năng sáng tạo 
-Kĩ năng hợp tác. 
Tháng 
12/2014 
Thanh niên với 
sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ 
tổ quốc 
- Tìm hiểu về truyền thống 
quân đội, nghe nói chuyện 
về anh bộ đội Cụ Hồ 
- Tập hát những bài hát về 
anh bộ đội. 
- Cuộc thi “ hát về biển đảo 
quê hƣơng” 
-Kỹ năng lắng 
nghe tích cực 
- Kĩ năng văn nghệ. 
Tháng 
1/2014 
Thanh niên 
với việc giữ gìn 
và phát huy 
bản sắc văn 
hóa dân tộc 
- Thi hóa trang thành 
ngƣời của các dân tộc 
Việt Nam : Thiết kế các 
trang phục dân tộc, trình 
diễn và thuyết minh cho 
từng trang phục 
-Kỹ năng sáng tạo 
-Kỹ năng thuyết trình 
- Kĩ năng hợp tác và 
chia xẻ 
Tháng 
2/2014 
Thanh niên với 
lí tưởng cách 
mạng 
- Thi kể chuyện về bà, mẹ, 
các vị nữ anh hùng dân tộc. 
-Biểu diễn văn nghệ “ 
Mừng Đảng mừng xuân” 
-Kĩ năng xác định giá trị 
-Kỹ năng sáng tạo. 
-Kỹ năng giải quyết vấn 
đề... 
Tháng 
Thanh niên với 
vấn đề lập 
- Tổ chức cuộc thi hùng 
biện. “Thanh niên với 
-Kĩ năng xác định giá trị 
-Kỹ năng thể hiện sự tự 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 11 
3/2014 nghiệp hành trang vào đời” 
- Tổ chức hội thi: “Hát 
Những bài hát có “từ 
nghề” 
tin... 
Tháng 
4/2014 
Thanh niên với 
hòa bình hữu 
nghị và hợp tác 
- Thi “ TÌM HIỂU VỀ LIÊN 
HỢP QUỐC” 
-Kỹ năng lắng nghe tích 
cực 
-Kỹ năng thể hiện sự tự 
tin. 
II.3.1.2. . Vận dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ 
chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để thực hiện mục tiêu giáo dục 
phát triển nhóm năng lực kĩ năng cho học sinh. 
- Sự mới lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh khiến các em 
say mê khám phá. Các hoạt động mà nội dung đơn điệu, hình thức không 
phong phú học sinh dễ chán nản hoặc thờ ơ. Vì vậy cần sử dụng linh hoạt các 
loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức HĐGDNGLL để thực hiện mục tiêu 
giáo dục phát triển năng lực kỹ năng cho học sinh. 
- Giáo viên chủ nhiệm cần phải xây dựng các hoạt động theo chủ đề đã 
thiết kế có kịch bản cho từng hoạt động và có sự chuẩn bị chu đáo về cả hình 
thức tổ chức và các điều kiện phục vụ cho hoạt động đó. 
- Từ những chủ đề mà giáo viên chủ nhiệm đã thiết kế học sinh cũng có 
thể sáng tạo ra các ý tƣởng hoạt động hay hơn, phù hợp với nội dung của chủ 
đề. 
- Khi tiến hành tổ chức một HĐNGLL cần phải tiến hành theo các bƣớc sau: 
Bƣớc 1: Đặt tên chủ đề hoạt động và xác định các yêu cầu giáo dục phải 
đạt đƣợc. 
Bƣớc 2: Giáo viên chủ nhiệm phụ trách vạch ra kế hoạch, thời gian tiến 
hành. Chuẩn bị về nội dung, hình thức hoạt động, các phƣơng tiện cần thiết 
phục vụ cho hoạt động. Phân công công việc cụ thể cho từng nhóm học sinh 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 12 
thực hiện . Thƣờng xuyên đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 
Bƣớc 3: Tiến hành hoạt động. 
Cho học sinh tự quản, tự điều khiển, còn giáo viên nên đóng vai trò là 
ngƣời hỗ trợ, là ngƣời giúp đỡ các em. 
Bƣớc 4: Rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả. 
Cần phải rút kinh nghiệm để các hoạt động tiếp theo đƣợc tốt hơn, hiệu 
quả hơn. Khi rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả cần tập trung vào hình thức 
tổ chức hoạt động, nội dung hoạt động, quá trình tự quản, tự điều khiển của học 
sinh để bƣớc chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo đạt yêu cầu và mục tiêu 
đề ra. 
II.3.2 .Điều kiện thực hiện 
II.3.2.1. Một số hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở lớp 
10B9 nhằm thực hiện giáo dục phát triển năng lực cá nhân của học sinh : 
Xuất phát từ nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp và nội dung, nguyên tắc 
giáo dục phát triển năng lực kí năng cho học sinh chúng tôi đã tiến hành các 
hoạt động cụ thể nhƣ sau: Trong phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm chúng tôi 
chỉ giới thiệu đƣợc một vài hoạt động trong chuỗi các hoạt động mà chúng tôi 
đã thực hiện trong học kì I vừa qua. 
Chủ đề tháng 9 của chƣơng trình HĐNGLL 
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP 
CNH- HĐH ĐẤT NƯỚC 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 13 
Hoạt động của lớp : TUỔI TRẺ LỚP 10B9 VỚI SỰ NGHIỆP CNH- 
HĐH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
a. Mục tiêu: 
 - Giúp các em hiểu đƣợc nội dung cơ bản của CNH, HĐH; thấy đƣợc 
tình hình thực tế ở địa phƣơng trong sự nghiệp CNH, HĐH. 
 - Xác định đƣợc trách nhiệm của bản thân đối với yêu cầu CNH, HĐH. 
 - Rèn luyện cho HS tính chủ động, kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày một 
vấn đề .Kỹ năng thuyết trình trƣớc đám đông . Kỹ năng làm việc theo nhóm, 
kỹ năng hợp tác và chia sẻ khi tham gia hoạt động tập thể; phát huy năng 
khiếu, sở thích của HS. Đồng thời rèn luyện cho nhiều em khả năng tổ chức, 
điều khiển các hoạt động tập thể. 
b. Nội dung: Chủ đề sinh hoạt TUỔI TRẺ LỚP 10B9 VỚI SỰ NGHIỆP 
CNH- HĐH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
- Gồm các hoạt động sau 
+ Hoạt động 1: hùng biện về “ Trách nhiệm của học sinh lớp 10B9 trong 
sự nghiệp CNH, HĐH ở thành phố Buôn Ma Thuột” 
+ Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi 
+ Hoạt động 3: Thi vẽ tranh về CNH- HĐH ở thành phố Buôn Ma Thuột 
c. Chuẩn bị : 
- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh chuẩn bị trƣớc một tuần 
- Chịu trách nhiệm chính: Thu Nga, Xuân Tuấn . phân công nhiệm vụ 
cho từng thành viên trong ban tổ chức 
+ Chia lớp thành 4 tổ: Mỗi tổ chuẩn bị 
+ Một số tiết mục văn nghệ 
+ Tìm hiểu tƣ liệu có liên quan 
+ Cơ sở vật chất: Giấy A0, A4, thẻ màu, bút lông nhỏ 
d. Thực hiện: 
Nhóm điều hành : 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 14 
Nhóm điều hành : Xuân Tuấn, Thu Nga, Thu Uyên, Bảo Anh, Ngọc Trâm 
- Mở đầu : Xuân Tuấn và Thu Nga giới thiệu thành phần Ban giám khảo, nội 
dung chƣơng trình sinh hoạt 
- Sau đó MC Xuân Tuấn bắt nhịp cho cả lớp hát bài : 
“ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ” 
Cả lớp hát bài “ KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ” sáng tác Vũ Hoàng 
* Phần thi thứ nhất: Hùng biện về “ Trách nhiệm của học sinh lớp 10B9 
trong sự nghiệp CNH, HĐH ở thành phố Buôn Ma Thuột” 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 15 
- Mỗi tổ cử đại diện lên hùng biện 
Nguyễn Thị Nhã Phƣơng – Đại diện tổ 2 
Trần Quốc Hưng- Tổ 4 
* Phần thứ 2: Trả lời câu hỏi 
 MC Thu Nga cho mỗi tổ bốc 1 thăm trong 3 câu hỏi. 
 C1: Quá trình CNH, HĐH ở Quảng Nam diễn ra nhƣ thế nào ? 
C2: Theo bạn quá trình CNH, HĐH ở tỉnh ta cần tập trung vào những nội 
dung nào ? 
C3: Trách nhiệm của bạn đối với sự nghiệp CNH, HĐH ? 
 - Mỗi câu hỏi nằm trong một ngôi sao đƣợc gắn trên bảng đại diện mỗi 
tổ lên chọn một ngôi sao 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 16 
Đại diện mỗi tổ lên bốc thăm câu hỏi 
 * Ban tổ chức 
- Phát cho mỗi tổ tờ giấy Ao và bút lông. 
- Tiến hành thảo luận. 
Các tổ tiến hành thảo luận 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 17 
 * MC Xuân Tuấn 
- Mời các tổ lên trình bày. 
- Chốt lại các ý chính của các tổ đã trình bày. 
- Bắt nhịp cho cả lớp hát bài : “Thành phố trẻ”- Trần Tiến 
Tốp ca “ Thành Phố Trẻ “ sáng tác nhạc sỹ Trần Tiến 
* Phần thứ 3: Thi vẽ tranh về CNH- HĐH ở thành phố Buôn Ma Thuột 
- Phát giấy và bút vẽ. 
- Các tổ thực hiện vẽ tranh 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 18 
Các tổ thực hiện vẽ tranh 
- Sau đó mỗi tổ cử đại diện lên trình bày bức tranh của tổ mình 
Các tổ thuyết trình về tranh vẽ của mình 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 19 
e. Đánh giá kết quả hoạt động: 
 MC: Mời đại diện lớp nhận xét chung về kết quả họat động. 
 MC: Mời GVCN phát biểu ý kiến. 
 MC: Bắt nhịp hát một hát bài hát tập thể - kết thúc ./. 
- Sau đây tôi xin tiếp tục giới thiệu một hoạt động cụ thể tiếp theo mà 
chúng tôi đã thực hiện 
Chủ đề tháng 11 của chƣơng trình HĐNGLL: 
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ 
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO 
Hoạt động của lớp : chủ đề “NGƯỜI LÁI ĐÒ’ 
a. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hiểu đƣợc những nổ lực, cố gắng của giáo viên trong sự 
nghiệp trồng ngƣời.Từ đó nhận thức đƣợc vai trò và công ơn to lớn của thầy 
cô giáo; Hiểu sâu hơn về các kinh nghiệm và phƣơng pháp học tập các môn 
học cụ thể mà các thầy cô giảng dạy. 
- Có phƣơng pháp học tập và rèn luyện tích cực, không ngừng tiến bộ để 
đền đáp công ơn của các thầy cô. 
- Có thái độ kính trọng, tự hào đối với các thầy cô giáo. 
- Rèn luyện cho các em nhóm : Kỹ năng hùng biện. Kỹ năng sáng tạo. Kỹ 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 20 
năng hợp tác 
b. Nội dung: Chủ đè sinh hoạt của lớp: “ NGƯỜI LÁI ĐÒ” 
Hoạt động 1: Thi viết “ Những dòng cảm xúc của mình về thầy cô” 
Hoạt động 2: Thi văn nghệ “ Tiếng hát mừng Thầy Cô” 
Hoạt động 3: Thi nhảy hiện đại 
c. Chuẩn bị: 
- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh chuẩn bị trƣớc 
- Chịu trách nhiệm chính: Tƣờng Vi, Vân Uyên, Song Biên, Ngọc Minh 
- Chia lớp thành 4 tổ: Mỗi tổ chuẩn bị 
+ Một số tiết mục văn nghệ 
+ Chuẩn bị bài viết cảm nghĩ của mình về Thầy Cô 
+ Tập một bài nhảy hiện đại 
d. Thực hiện 
Nhóm thực hiện: Tƣờng Vi, Nhã Phƣơng ,Vân Uyên, Song Biên, Ngọc 
Minh 
- MC: Song Biên 
Kính thƣa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn. Chúng ta lại gặp nhau 
trong chƣơng trình GDNGLL chủ đề tháng 11: “Thanh niên với truyền thống 
hiếu học và tôn sƣ trọng đạo”. 
- Xin giới thiệu đại biểu: Cô Đinh Thị Ngọc: giáo viên chủ nhiệm lớp về 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 21 
dự với chúng ta. 
-Nhân dịp kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hôm nay lớp chúng ta 
tiến hành tọa đàm để tri ân các Thầy các Cô là những ngƣời ƣơm những mầm 
xanh cho tƣơng lai của đất nƣớc,hiểu đƣợc công lao to lớn của những ngƣời 
Thầy – ngƣời Cô luôn ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án để đƣa tất 
cả chúng ta ngồi đây đi đến bến bờ tri thức. Để tỏ lòng biết ơn về những tấm 
lòng cao cả ấy lớp 10B9 của chúng ta hôm nay sẽ nói lên những dòng cảm 
xúc của mình về Thầy Cô giáo. Sau đây phân hoạt động thứ nhất của chƣơng 
trình bắt đầu: 
Hoạt động 1: Thi viết “ Những dòng cảm xúc của mình về thầy cô” 
- Mỗi một tổ cử đại diện lên thể hiện bài viết của mình về thầy cô giáo 
Hình ảnh đại diện các tổ lên nói về cảm xúc của mình về Thầy Cô 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 22 
Hình ảnh Các bạn khác ngồi dƣới lắng nghe, cảm nhận về các bài viết đầy xúc động 
Tiếp theo: Hai MC: Song Biên và Vân Uyên dẫn dắt cả lớp 
- Tiến hành thực hiện giao lƣu, tọa đàm với một học sinh tiêu biểu của 
lớp về chủ đề phƣơng pháp học tốt, trình bày một vài “bí quyết” của mình để 
đạt đƣợc thành tích tốt trong học tập và rèn luyện: 
 + Học sinh tiêu biểu của lớp báo cáo kinh nghiệm về quá trình phấn đấu của 
mình, đặc biệt trong học tập. 
+ Học sinh của lớp đặt câu hỏi với học sinh tiêu biểu của lớp đƣợc mời để giao 
lƣu về các vấn đề đã gợi ý: 
+ Những băn khoăn của bản thân về phƣơng thức hành động để đạt đƣợc 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 23 
kết quả tốt trong học tập và rèn luyện hàng ngày. 
+ Những bí quyết để đạt đƣợc mong muốn của mình. 
+ Những dự định của bản thân về phấn đấu trong học tập và rèn luyện ở 
cấp học mới – cấp THPT. 
 Hoạt động 2: Thể hiện các tiết mục văn nghệ “ Tiếng hát mừng 
Thầy Cô” 
Trong phần thể hiện này các tổ đã đem đến buổi sinh hoạt những ca khúc đầy 
ý nghĩa viết về Thầy Cô 
Vũ Nhã Phƣơng với ca khúc : “ BỤI PHẤN” ST Vũ Hoàng 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 24 
Tốp ca tổ 1: Với ca khúc “ NHỚ ƠN THẦY CÔ” ST Nguyễn Ngọc Thiện 
- Sau khi kết thúc 3 phần thi MC của chƣơng trình mời một bạn Phát 
biểu cảm tƣởng của đại diện học sinh của lớp về buổi giao lƣu này. 
- Kết thúc lễ kỷ niệm bằng một bài hát tập thể . 
MC: Mời bí thƣ đoàn lên trao những phần quà nhỏ động v iên các bạn đã có 
nhiều cố gắng trong buổi sinh hoạt 
 “ Giáo viên chủ nhiệm phát triển năng lực cá nhân của học sinh thông qua hoạt động 
giáo dục ngoài giờ lên lớp” 
Đinh Thị Ngọc: Trƣờng THPT Buôn Ma Thuột 25 
Bí thƣ đoàn : Trần Quốc Hƣng số 3 từ trái qua phải lên trao quà cho nhóm thực 
hiện 
- Cán bộ lớp nhận xét về tinh thần tham gia của lớp, dặn lớp viết thu 
hoạch cá nhân sau buổi hoạt động (hoạt động 2), đánh giá kết quả đạt đƣợc 
sau hoạt động, 
- Giáo viên chủ nhiệm tuyên dƣơng những cá nhân học sinh và tổ chức 
có nhiều ý kiến hay, thiết thực, đánh giá về khả năng tổ chức và điều hành 
hoạt động của đội ngũ thực hiện chƣơng trình , nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt 
chủ đề hoạt động tháng 12 và định hƣớng thời gian tiến hành các hoạt động 
tháng 12./. 
Ngoài ra chúng tôi 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfskkn_giao_vien_chu_nhiem_phat_trien_nang_luc_ca_nhan_cua_hoc.pdf