Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp sử dụng một số trò chơi trong giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp sử dụng một số trò chơi trong giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6

 - Mục đích: Tạo không khí hào hứng sôi nổi, tập trung cao độ trong giờ học.

 - Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi, câu trả lời bám sát nội dung bài học. Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.

 - Cách chơi: Giáo viên kẻ một bảng gồm 6 - 10 ô vuông và ghi vào đó 6 - 10 số tự nhiên bất kỳ, trong đó tương ứng với những số đấy là những câu hỏi mà học sinh phải trả lời, còn 1 - 3 câu lucky number.

 - Luật chơi: Giáo viên chia lớp làm 2 đội và đặt tên, mỗi đội cử ra một bạn nhóm trưởng để chọn và trong nhóm thảo luận xem quyết định chọn số nào cho nhóm trưởng nói, nếu chọn số có câu hỏi thì giáo viên đọc câu hỏi và cả nhóm phải thảo luận tìm ra câu trả lời cho nhóm trưởng đọc, nếu sai đội kia được quyền trả lời. Lượt 2 đến đội kia chọn ô, nếu chọn vào ô may mắn thì không phải trả lời câu hỏi và được vỗ tay chúc mừng.

 

docx 11 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 15/08/2023 Lượt xem 992Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp sử dụng một số trò chơi trong giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI TRONG 
GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6
Tổ: Khoa học xã hội
Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Huyền
LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Trong những năm gần đây, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề cấp bách và thiết thực, đòi hỏi mỗi giáo viên phải linh hoạt và sáng tạo hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng của bài học, với đặc điểm và trình độ của học sinh , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Riêng tôi, trong qua trình giảng dạy môn Tiếng Anh trên lớp, tôi nhận thấy rằng đổi mới trong phương pháp dạy học với việc tạo ra các trò chơi trong việc học đã mang lại bầu không khí học tập hứng thú cho học sinh.
Đối víi viÖc gi¶ng d¹y th× ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ph¶i lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §Ó cã mét tiÕt häc cã chÊt l­îng tèt, t¹o cho häc trß mét sù høng khëi khi tiÕp thu bµi häc th× ng­êi gi¸o viªn gi¶ng d¹y ph¶i thùc sù cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®éc ®¸o, hÊp dÉn (đặc biÖt ®èi víi häc sinh THCS).
Việc học ®ßi hái ph¶i cã tÝnh høng thó, c¸c trß ch¬i gióp ta thùc hiÖn ®iÒu nµy. Ng­êi d¹y vµ häc kh«ng nªn nghÜ r»ng ch¬i c¸c trß ch¬i ng«n ng÷ lµ phÝ ph¹m thêi gian häc tËp. Häc sinh sÏ häc rÊt tèt th«ng qua c¸c trß ch¬i. Chúng gióp thay ®æi kh«ng khÝ trong tiÕt häc vµ lµm cho c¸c bµi häc bít c¨ng th¼ng vµ dÔ hiÓu h¬n, ®«i khi gióp ng­êi häc dÔ nhí vµ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch s©u s¾c.
V× nh÷ng lÝ do nªu trªn, t«i xin tr×nh bày chuyên đề “Phương pháp sử dụng một số trò chơi trong giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6” để giới thiệu nh÷ng trß ch¬i mµ m×nh ®· ¸p dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. T«i nghÜ r»ng ®©y lµ nh÷ng trß ch¬i rÊt dÔ ¸p dông v× tÝnh ®¬n gi¶n nh­ng l¹i rÊt hiÖu qu¶. Rất mong sự góp ý của quý thầy cô, các đồng nghiệp và những người tâm huyết với vấn đề này.
NỘI DUNG:
Cấu trúc của một trò chơi.
 Một trò chơi cần phải có:
 + Mục đích của trò chơi : Nêu rõ mục đích nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ năng nào. Mục đích của trò chơi sẽ quy định hành động chơi được thiết kế trong trò chơi.
 + Đồ dùng trò chơi : Mô tả đồ dùng trò chơi được sử dụng trong trò chơi học tập.
 + Luật chơi : Nên nêu luật chơi, chỉ rõ quy tắc của hành động chơi được quy định đối với người chơi, quy định thắng thua của trò chơi.
 + Số lượng người chơi : Cần chỉ rõ số lượng người tham gia trong mỗi trò chơi.
 + Cách chơi : Nêu rõ ràng, cụ thể và đơn giản của mỗi trò chơi.
b) Cách tổ chức trò chơi:
 Khi tiến hành tổ chức trò chơi phải đảm bảo:
 + Thời gian tiến hành trò chơi : Thường từ 5 – 7 phút.
 + Cách thức chơi : Đầu tiên là giới thiệu trò chơi, nêu tên trò chơi, hướng dẫn chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành và nêu rõ quy định chơi.
 + Chơi thử nhằm hướng dẫn và nhấn mạnh luật chơi.
 + Tiến hành chơi thật : Học sinh tham gia chơi và giáo viên làm trọng tài.
 + Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể nêu thêm những trí thức được học tập qua trò chơi và những sai lầm cần được tránh.
 + Kết thúc chơi : Thưởng phạt phân minh, đúng luật chơi sao cho người chơi chấp nhận thoải mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập cảu học sinh. Phạt những học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản mà vui như : Vỗ tay, nhảy lò cò, hát một bài, hay chào các bạn thắng 
 Sau đây tôi xin giới thiệu một số trò chơi tiêu biểu mà tôi đã áp dụng trong quá trình giảng bài cho học sinh.
Trò chơi 1: “ Slap the board ”
 	- Mục đích: 	+ Luyện tập và củng cố kỹ năng nghe lại từ đã học và nhận diện mặt chữ.
 	+ Luyện phản xạ nhanh ở các em.
 	- Chuẩn bị: Chuẩn bị một số tranh liên quan đến từ vừa học hoặc không cần chuẩn bị đồ dùng nào hết.
 	- Cách chơi: Cả lớp ngồi tại chỗ. Giáo viên giới thiệu tên trò chơi và vẽ một số hình tròn kỳ dị lên bảng, rồi ghi lại một số từ mới vừa học vào các hình trên (giáo viên có thể dán hình cho sinh động). Học sinh đứng trước bảng, nghe giáo viên đọc và đập nhanh vào từ đó.
 	- Luật chơi: Chơi theo nhóm, giáo viên chọn khoảng 10 bạn, chia làm hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm, lần lượt mỗi nhóm cử ra từng bạn lên thi đấu với bạn của nhóm kia. Hai bạn đứng trước bảng ở một khoảng cách nhất định và nghe giáo viên đọc rồi nhanh chóng đập tay vào chữ nào giáo viên vừa đọc được ghi trên bảng, ai đập nhanh và đúng sẽ mang về cho nhóm mình 1 điểm. Tiếp tục với cặp thi đấu khác. Kết thúc trò chơi bên nào nhiều điểm, bên đó thắng và được thưởng bằng một tràng pháo tay.
bus
train
plane
bike
motorbike
Trò chơi 2: “ Matching ”
 	- Mục đích: Luyện tập và kiểm tra lại từ đã học hặc làm một số bài tập ngắn 
 	- Chuẩn bị: Chuẩn bị một số tranh liên quan đến từ vừa học hoặc không cần chuẩn bị đồ dùng nào hết.
 	- Cách chơi: Giáo viên viết các từ mới hoặc câu cho học sinh thành cột A. Cột B viết ý nghĩa bằng Tiếng Việt, treo tranh hoặc câu trả lời tương ứng với cột A thành một cột khác không theo thứ tự của các từ ở cột kia. Yêu cầu học sinh nối các từ tương ứng ở hai cột với nhau (có thể ghép từ với tranh)
 A
 B
1. What’s your name?
a) I’m fine, thanks.
2. Where do you live?
b) P-E-T-E-R.
3. How old are you?
c) My name’s Peter.
4. How do you spell your name?
d) I’m twelve years old.
5. How are you?
e) I live in Buon Ho Town.
Trò chơi 3 : “Lucky number ”
 	- Mục đích: Tạo không khí hào hứng sôi nổi, tập trung cao độ trong giờ học.
 	- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi, câu trả lời bám sát nội dung bài học. Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
 	- Cách chơi: Giáo viên kẻ một bảng gồm 6 - 10 ô vuông và ghi vào đó 6 - 10 số tự nhiên bất kỳ, trong đó tương ứng với những số đấy là những câu hỏi mà học sinh phải trả lời, còn 1 - 3 câu lucky number.
 	- Luật chơi: Giáo viên chia lớp làm 2 đội và đặt tên, mỗi đội cử ra một bạn nhóm trưởng để chọn và trong nhóm thảo luận xem quyết định chọn số nào cho nhóm trưởng nói, nếu chọn số có câu hỏi thì giáo viên đọc câu hỏi và cả nhóm phải thảo luận tìm ra câu trả lời cho nhóm trưởng đọc, nếu sai đội kia được quyền trả lời. Lượt 2 đến đội kia chọn ô, nếu chọn vào ô may mắn thì không phải trả lời câu hỏi và được vỗ tay chúc mừng.
 Lưu ý: + Có thể thay đổi để tăng tính cạnh tranh, tạo không khí hào hứng sôi nổi bằng cách quy định điểm.
 + Giáo viên có thể thay thế lucky number bằng những cái khác như: lucky star, lucky animal, ... 
 	- Kết thúc trò chơi: Cộng điểm đội nào nhiều điểm đội đó thắng, hoặc đội nào chọn vào ô Lucky number sẽ được tặng một tràng vỗ tay.
Trò chơi 4: “ Noughts and Crosses ”
 	- Mục đích: Luyện tập từ vựng kết hợp với cấu trúc.
 	- Chuẩn bị : Giáo viên chuẩn bị 9 ô vuông lên bảng hoặc bìa, mỗi ô chứa 1 từ hoặc hình vẽ.
 	- Cách chơi: Chia học sinh thành 2 đội: N1- Noughts(0); N2 – Crosses (x). Hai đội sẽ lần lượt chọn từ trong từng ô và đặt câu với từ đó, mỗi câu đúng sẽ được một (0) hoặc một (x). Đội nào có 3(0) hoặc 3(x) trên 1 hàng ngang, dọc trước sẽ thắng cuộc.
Trò chơi 5: “Crosswords ”
 	- Mục đích: Giúp học sinh ôn tập từ vựng.
 	- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị tranh hoặc không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào. ( Nếu có thể thiết kế trong bài giảng powerpoint thì trò chơi càng phong phú và hấp dẫn hơn.)
 	- Cách chơi: Chia lớp thành hai đội. Mỗi đội chọn từ hang ngang bất kỳ. Giáo viên đưa tranh hoặc mô tả về từ đó. Học sinh tìm từ dựa vào dữ liệu và số chữ cái trong ô chữ. Mỗi câu trả lời đúng ghi 10đ. Nếu một đội không trả lời được thì đội kia có quyền trả lời. Kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm, đội đó thắng và được thưởng bằng một tràng pháo tay.
Trò chơi 6: “ Open the picture”
 	- Mục đích: Giúp học sinh có kiến thức khái quát về bài học. Rèn luyện kỹ năng nói.
 	- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn máy tính, máy chiểu và bài giảng powerpoint để trò chơi (có thể chuẩn bị tranh)
 	- Cách chơi: Chia lớp thành hai đội. Giáo viên chiếu trên màn hình một bức tranh đã được che lấp bởi 4 miếng ghép. Mỗi đội chọn miếng ghép và trả lời câu hỏi phía sau miếng ghép đó. Sau đó xâu chuỗi các dữ liệu để đoán bức tranh đó. Đội nào đoán đúng được bức tranh thì đội đó thắng. 
Trò chơi 7: “ Bingo ”
 	- Mục đích: Nâng cao kỹ năng nghe, vốn từ vựng và đem lại cảm giác vui vẻ trong giờ học.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
 	- Cách chơi: Giáo viên viết 15 từ lên bảng. Mỗi học sinh vẽ 9 ô vuông và chọn 9 từ bất kỳ trong số 15 từ cho sẵn trên bảng và tự điền vào 9 ô vuông đó. Sau đó, giáo viên đọc to 9 từ quy định, không theo thứ tự và học sinh không được biết. Học sinh đánh dấu (x) vào từ đã chọn khi nghe giáo viên đọc từ đó. Học sinh nào có cả 9 từ quy định đã được đánh dấu (x) thì hô Bingo. Học sinh nào đánh dấu (x) vào 9 từ quy định xong trước và hô to Bingo là người thắng cuộc. (Trò chơi Bingo có rất nhiều cách chơi tương tự. Tùy theo điều kiện của trường mình mà giáo viên phát triển trò chơi.)
Trò chơi 8: “Tam sao thất bản” (Pass the secret)
 	- Mục đích: Nâng cao kỹ năng nghe, vốn từ vựng và đem lại cảm giác vui vẻ trong giờ học.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
- C¸ch ch¬i: Chia lµm hai nhãm. Ng­êi chñ trß sÏ ®­a cho mét b¹n ë ®éi I mét c©u bÊt k×, b¹n sÏ nãi thÇm víi ng­êi tÕp theo cø thÕ ng­êi cuèi cïng ph¶i diÔn t¶ l¹i néi dung ®Çy ®ñ cña c©u nãi ®ã b»ng hµnh ®éng ®Ó ®éi II ®o¸n ®­îc. §éi nµo ®o¸n ®­îc nhiÒu h¬n th× ®éi ®ã th¾ng. ThËt khã lµ bëi v× chóng ta ph¶i nãi rÊt nhá ®Ó ®éi b¹n kh«ng nghe thÊy thÕ nªn ®Õn b¹n cuèi cïng sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng k× quÆc mµ cã khi b¹n ®Çu tiªn ch­a ch¾c ®· ®o¸n ®­îc vµ víi trÝ t­ëng t­îng phong phó th× c¸c em sÏ ®­îc nghe nh÷ng c©u hoÆc nh÷ng hµnh ®éng buån c­êi vµ thó vÞ.
Trò chơi 9: “ Simon says ”
 - Mục đích: Củng cố và khắc sâu kiến thức và thu hút học sinh say mê học tập.
 - Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị đồ dùng
 - Cách chơi: Giáo viên có thể chia lớp thành 2 đội ( mỗi đội có thể đứng thành vòng tròn). Giáo viên hoặc một em học sinh khá làm người chỉ đạo. Học sinh sẽ làm theo người chỉ đạo đó bắt đầu câu mệnh lệnh bằng từ: “ Simon says” ( Lưu ý có thể chơi theo đội, đội nào có ít người vi phạm sẽ thắng, nếu thua sẽ bị phạt ví dụ như hát hoặc nhảy lò cò)
- Ví dụ: 
 	+ Người chỉ đạo: “ Simon says: stand up!” à Học sinh sẽ đứng dậy. 
 	+ Người chỉ đạo: “ Stand up!” à Học sinh không làm theo mệnh lệnh đó.
 	+ Người chỉ đạo: “ Simon says: Sit down!” à Học sinh sẽ ngồi xuống.
 	+ Người chỉ đạo: “ Sit down!” à Học sinh không làm theo mệnh lện đó.
 Trò chơi 10: “ Rub out and Remember ”
 	- Mục đích: Rèn kỹ năng nhớ từ
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị đồ dùng. ( hoặc có thể chuẩn bị tranh)
 	- Cách chơi: Giáo viên viết từ hoặc dán tranh lên bảng, cho học sinh đọc vài lần đề ghi nhớ. Xóa dần từng từ tiếng anh và yêu cầu học sinh nhìn từ tiếng việt để đọc lại các từ bị xóa. Khi các từ đã bị xóa hết, yêu cầu học sinh lên viết lại.
 Trò chơi 11: “Recalling the words / Remember”
 	- Mục đích: Rèn kỹ năng nhớ từ cho học sinh liên quan tới chủ điểm của bài.
 	- Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị một số từ có liên quan tới bài
 	- Cách chơi: Giáo viên chia lớp thành đội. Trong thời gian 10 hoặc 
20 giây học sinh phải nhớ các từ mà giáo viên đưa ra ( hoặc chiếu lên màn hình). Sau đó viết lên giấy. Đội nào viết chính xác nhiều từ nhất là đội thắng cuộc.
 Trò chơi 12: “Jumbled letter”
 	- Mục đích: Kiểm tra mức độ nhớ từ của học sinh.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị đồ dùng. ( hoặc có thể chuẩn bị các chữ cái của các từ trên bìa )
 	- Cách chơi: Giáo viên viết từ là các chữ cái đã bị xáo trộn lên bảng (hoặc đính các từ lên bảng ). Chia học sinh làm 2 đội. Từng em đại diện cho đội lên sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa. Đội nào sắp xếp được nhiều từ hơn sẽ thắng.
 Trò chơi 13: “ Chain games ”
 	- Mục đích: Luyện tập từ vựng kết hợp với cấu trúc.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị đồ dùng.
 	- Cách chơi: Giáo viên có thể chia lớp thành 2-4 đội. Giáo viên đưa ra 1 câu mẫu. Các đội lần lượt đặt câu nối tiếp câu của cô giáo và của đội khác. Đội nào đặt được nhiều câu nối tiếp với câu đã đưa ra hơn thì đội đó thắng cuộc.
Ví dụ : 
 GV : - In my town, there is a bank .
 HS1: - In my town, there a bank and a hotel .
 HS2 : - In my town, there a bank, a hotel and a supermarket .
 Trò chơi 14: “Brainstorming ”
 	- Mục đích: Kiểm tra mức độ nhớ từ của học sinh.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị đồ dùng
 	- Cách chơi: Giáo viên viết chủ đề từ vựng lên bảng và chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội có khoảng 2 phút chuẩn bị để liệt kê các từ có liên quan đến chủ điểm của đội. Mỗi đội cử đại diện luân phiên nhau lên bảng viết theo chủ điểm của đội mình. Đội nào viết được nhiều từ hơn và nhanh hơn sẽ thắng.
 Trò chơi 15: “ Truyền điện ”
 	- Mục đích: Giúp các em kiểm tra vốn từ của mình và thay đổi không khí trong học tập.
 	- Chuẩn bị: Không cần chuẩn bị bất kỳ đồ dùng nào.
 	- Cách chơi và luật chơi: Cả lớp ngồi tại chỗ, giáo viên nêu luật chơi và gọi bắt đầu từ một em A xung phong đứng nên nói to từ hoặc câu, sau đó chỉ nhanh vào một bạn khác bất kỳ để “truyền điện”. Lúc này em B phải nói tiếp, nếu nói đúng thì lại chỉ nhanh vào bạn C bất kỳ để truyền điện tiếp. Cứ làm như thế nếu bạn nào trả lời sai thì phải nhảy lò cò vòng quanh lớp. Kết thúc khen và thưởng một tràng vỗ tay cho những bạn nói đúng và nhanh. ...... .
Ví dụ: Sau đây là giáo án một tiết dạy mẫu: 
English 6 – Unit 7: Your house – C. On the move – Lesson 5: C4, C6
Period: 42 Unit 7: YOUR HOUSE
C. On the move
Lesson 5: C4, C6 
I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to understand a text about Hoang’s daily routine for further practice in simple present habitual actions.
II. Language content: 
 + Vocabulary: leave
 	+ Structure: The present simple tense
III. Techniques: group work, pair work, individual
IV. Teaching aids: powerpoint, textbook, television
IV Procedures: Communicate Approach
Teacher’s and students’ activities
Contents 
I . Check-up 
- Ss play the game: “Draw a flower” to review the words about means of transport
- Ss answers the questions:
a) How do you go to school?
b) How do you go to the supermarket?
c) How do you go to Nha Trang?
d) How do you go to Ha Noi? ......
- Teacher leads in the new lesson:
Unit 7: YOUR HOUSE
C. On the move
Lesson 5: C4, C6
II. Presentation:
* Activity 1:
C4. Listen and read. Then answer the questions: 
a) Pre-reading
- Ss look at the picture and answer the question:
+ Who is he? 
+ What does he do?
+ How does he go to school? (guess)
b) While-reading:
- Students listen to the dialogue once.
- Teacher teaches the new word by using the picture
- Ss look at the pictures and guess the meaning of the word
- Ss read the word then write in their notebooks.
- Students read the dialogue with the teacher then read in silence
- Teacher goes around and gives help (if necessary)
- Some students read the dialogue aloud, others listen and comment 
- T. asks sts to read the questions on page 80 one by one.
- Sts work in pairs to find out the answers in 5 minutes.
- Ask ss to play the game “Lucky transport!”
* Lucky Transport:
- Divide the class into 2 groups: lion and alligator.
- Each team has right to choose a transport. If the transport they choose is unlucky, they have to answer a question. They will get 10 marks if their answer is right.
- If the transport they choose is lucky, they will get 10 marks.
- The group that gets more marks wins the game.
- Praise the winner.
Questions:
a. What time does Hoang get up?
b. What time does he go to school?
c. Does Hoang go to school by car?
d. Does he walk to school?
e. What time do classes start?
f. What time do they end?
c) Post-reading
- Students read the sentences and check True (T) or False (F) 
1. Hoang goes to school by bus.
2. He leaves the house at half past six.
3. Classes start at seven fifteen.
4. Hoang gets up at five forty. 
5. He has lunch at twelve o’clock. 
6. He is a student.
- Some students give the answers, other comment.
* Activity 2:
C6. Remember:
- Students gives the correct form of the verbs get, leave, start, end
- Teacher ask students to give the answer of the question “How do you go / travel ... ? ” “How does he go / travel ...?” 
- Students write in their notebooks
III. Consolidation:
- Ss play the game: “Pass the secret” 
- Teacher devide the class into 4 groups, each groups chooses 5 students to play the game
- Teacher says a sentence, students listen and pass the sentence
- The group that gets more marks wins the game.
- Praise the winner
My name is Mary.
I get up at six o’clock.
I go to school by bike.
I go to the zoo by motorbike.
I go to Nha Trang by plane.
IV. Home work:
- Learn by heart the vocabularies
- Read the dialogue again
- Do the exercises in notebook
- Prepare the next lesson 
- Answer’s vary 
C4. Listen and read. Then answer the questions:
Answer:
+ He is Hoang.
+ He’s a student.
+ He walks to school.
- leave (n): rời khỏi
à leave the house
1. Listen and read:
2. Answer the questions:
Answer: 
a. Hoang gets up at half past five.
b. He goes to school at half past six.
c. No, he doesn’t.
d. Yes, he does.
e. Classes start at seven o’clock.
f. They end at half past eleven.
Answer:
F
T
F
F
T
T
C6. Remember:
KẾT LUẬN:
Trò chơi là một loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng trong các giờ học của học sinh. Trò chơi học tập tạo ra không khí vui tươi, hồn nhiên, sinh động trong giờ học. Nó kích thích được trí tưởng tượng, tò mò và ham hiểu biết ở học sinh. Tổ chức tốt trò chơi học tập không chỉ làm cho các em hứng thú hơn trong học tập mà còn giúp các em tự tin hơn. Có cơ hội tự khẳng định mình và đánh giá nhau trong học tập.
Khi ¸p dông trß ch¬i ng«n ng÷ vµo bµi gi¶ng t«i nhËn thÊy học sinh yªu tiÕt häc h¬n, kh«ng khÝ líp s«i næi h¬n. Học sinh cã c¬ héi luyÖn tËp TiÕng Anh nhiÒu h¬n. Song còng ph¶i nãi thªm r»ng bÊt k× mét ph­¬ng ph¸p nµo, mét c¸ch thøc nµo còng ®Òu cã mÆt tr¸i cña nã, kh«ng cã g× thùc sù hoµn chØnh. Víi nh÷ng trß ch¬i mµ t«i ®· tr×nh bµy th× ph¶i cÇn cã sù chuÈn bÞ, bè trÝ thêi gian thÝch hîp, linh ho¹t.
Khi chơi trò chơi, ®«i phót ån µo trong líp lµ kh«ng tr¸nh khái song ®ã lµ những giây phót ån µo cã Ých. Nh­ng trong giờ học sù ån µo nµy sÏ lµm ¶nh h­ëng tíi c¸c líp häc kh¸c v× ®«i khi thùc hiÖn trß ch¬i, t©m lý häc sinh rÊt nh¹y c¶m vµ hiÕu ®éng ®«i khi các em kh«ng lµm chñ ®­îc m×nh, cã khi c­êi rÊt to, vç tay Nh­ vËy giáo viên ph¶i thùc sù lµ ng­êi chñ trß n¨ng ®éng, gi¶i quyÕt mäi t×nh huèng bÊt ngê cã thÓ x¶y ra th× míi mong thùc hiÖn trß ch¬i mét c¸ch hiÖu qu¶ ®­îc.
Theo ý kiÕn chñ quan cña m×nh, t«i nghÜ nh÷ng trß ch¬i ng«n ng÷ nªn ®­îc ¸p dông vµ s¸ng t¹o nhiÒu h¬n n÷a với những môn học khác sao cho phï hîp víi ®èi t­îng học sinh mµ m×nh gi¶ng d¹y. 
Trên đây là một số trò chơi ngôn ngữ mà tôi đã đúc kết trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành chuyên đề này, song chắc hẳn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Một lần nữa, rất mong ý kiến đóng góp của quí thầy cô để chuyên đề này hoàn thiện hơn.
	Người làm chuyên đề
	Nguyễn Thị Lệ Huyền

Tài liệu đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_phuong_phap_su_dung_mot_so_tro_choi_tr.docx