Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm tổ chức quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên ở trường tiểu học Mạc Thị Bưởi – CưM’gar - ĐăkLăk

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm tổ chức quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên ở trường tiểu học Mạc Thị Bưởi – CưM’gar - ĐăkLăk

Phân công, sử dụng nhân sự thực chất là công tác tổ chức và công tác cán bộ. Về cơ sở pháp lý thì đó là nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng. Tổ chức phân công công tác cho giáo viên theo một số nguyên tắc cơ bản sau:

Hiệu trưởng cần nắm vững đường lối, chính sách đối với cán bộ, thực trạng đội ngũ công chức viên chức của nhà trường để vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương chính sách vào tình hình thực tiễn của đơn vị.

Dựa vào định biên được giao trong năm học để phân công phù hợp, sắp xếp đúng người đúng việc, không chồng chéo công việc, mang tính kế thừa nhưng phải dựa vào trình độ, năng lực của giáo viên để phân công hợp lý. Có thời gian theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để đánh giá hiệu quả của công tác phân công, kịp thời điều chỉnh rút kinh nghiệm.

Đảm bảo tính khoa học, phân công theo đúng chuyên môn được đào tạo theo hướng phát triển sở trường của mỗi người để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn. Việc phân công theo đúng chuyên môn một mặt tạo điều kiện tối đa cho giáo viên phát triển tài năng, sở trường. Mặt khác cũng làm cho họ nâng cao trách nhiệm của bản thân trước công việc. Nếu phân công không đúng chuyên môn thì hiệu quả vừa thấp vừa xuất hiện tư tưởng ỷ lại, đổ lỗi cho người khác.

 

doc 22 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 15/08/2023 Lượt xem 457Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm tổ chức quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên ở trường tiểu học Mạc Thị Bưởi – CưM’gar - ĐăkLăk", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 soạn.
 Tài liệu “Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Quan sát - kiểm tra - đánh giá - xếp loại giáo viên trong nhà trường theo nhiệm vụ được phân công hàng kỳ, hàng năm học dựa vào “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” và theo dõi chất lượng học sinh hàng năm học. 
Nghiên cứu Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục đào tạo.
Nghiên cứu Thông tư 41/BGD ĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Nghiên cứu Luật Giáo dục Việt Nam.
PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG
Cơ sở lý luận:
Bác Hồ đã dạy: “Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đó là chân lý. 
Trong mỗi tổ chức giáo dục, mỗi nhà trường, nhân sự chủ yếu là đội ngũ giáo viên. Đây là lực lượng nòng cốt có vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục, như tiến sĩ RaJa Roy Singh (Ấn Độ) đã đưa ra nhận xét: “Không một hệ thống giáo dục nào có thể vươn cao quá tầm những giáo viên làm việc cho nó”. (Nền giáo dục cho thế kỷ XXI, những triển vọng của Châu Á - Thái Bình Dương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 1994. Tr 115).
Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo lực lượng lao động có phẩm chất tốt, có trình độ văn hóa, kỹ thuật, có tay nghề... phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhà trường tiểu học, giáo viên là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ động trong mọi hoạt động giáo dục. Điều 15 luật giáo dục đã khẳng định: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục”. Vì vậy nhà trường phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.
Sử dụng, quản lý phân công giáo viên hợp lý không những phát huy kết quả công việc đào tạo mà còn để phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trong nhà trường, qua đó kịp thời kiểm tra, điều chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của từng giáo viên. Trong khi sắp xếp cán bộ giáo viên cần chú ý thực hiện tốt đường lối, chính sách, đồng thời động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt thành tích cao trong công tác.
 Theo điều 20 - Điều lệ trường Tiểu học đã qui định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng: “Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại... khen thưởng, kỷ luật giáo viên theo qui định”.
Theo điều 34 - Điều lệ trường Tiểu học đã qui định nhiệm vụ của giáo viên là: “Thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui định của pháp luật và của ngành, các quyết định của hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý”.
	Như vậy, phân công giáo viên thực chất là công tác tổ chức, công tác cán bộ, cụ thể hơn là sự giao việc, giao trách nhiệm cho cá nhân hay tập thể nào đó làm việc theo sự phân công, sự lãnh đạo của Hiệu trưởng, cùng Hiệu trưởng vạch ra kế hoạch công tác, báo cáo Hiệu trưởng về phần việc được phân công, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác giảng dạy, giáo dục trong nhà trường.
Phân công và sử dụng tốt người lao động là điều kiện quan trọng để lãnh đạo có hiệu quả. Trong chức trách của người lãnh đạo, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất là mục tiêu mà người lãnh đạo hướng tới là dùng người. Mục tiêu là tiền đề của việc dùng người, còn dùng người đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu đã đề ra. 
Người xưa khẳng định: “Thuật trị Quốc chính là việc dùng người”. Người lãnh đạo làm nên sự nghiệp, thành công chính là nhờ ở chỗ biết dùng người. Nghệ thuật dùng người là biết phân công, sắp xếp, sử dụng đúng người vào đúng việc là phát huy được tối đa khả năng, mặt mạnh, sở trường của mỗi người. Đó là việc phức tạp và khó nhất của người lãnh đạo, nó có quan hệ lớn đến sự hưng, suy, thành, bại của nhà trường và sự nghiệp của người lãnh đạo. Vì vậy, mỗi người lãnh đạo phải chủ động dồn tinh thần, sức lực vào việc quản lý và sử dụng cán bộ dưới quyền.
Trước hết ta cần hiểu các khái niệm:
+ Phân công: Là giao cho công việc gì, làm ở nơi nào (từ điển Tiếng Việt- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001, tr 560).
+ Sử dụng: Là đem dùng vào một công việc (từ điển Tiếng Việt- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001, tr 644).
+ Công việc: Là tất cả những nhiệm vụ được thực hiện bởi một người lao động hoặc tất cả nhiệm vụ giống nhau được thực hiện bởi một số người lao động. 
Ví dụ: Công việc của người giáo viên là giảng dạy, giáo dục học sinh, thực hiện qui chế chuyên môn... Tất cả các giáo viên đều có nhiệm vụ giống nhau là giảng dạy.
 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:
Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi là một trường thuộc vùng khó khăn của huyện CưM’gar - tỉnh ĐăkLăk, cách trung tâm huyện 25 Km. Trường thành lập năm 1999 sau khi được tách ra khỏi trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, với một địa điểm trường chính và ba phân hiệu. Những năm gần đây phụ huynh và chính quyền địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục nên đã chăm lo, đầu tư cho giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân viên nhà trường năm học 2018 - 2019 là 52 đồng chí. Trong đó CBQL: 3, TPT:1, NV:6, GV: 42 đồng chí. 100% cán bộ công chức viên chức đạt chuẩn và trên chuẩn.
Cụ thể: 
 Năm học
Số lớp
Tổng số giáo viên giảng dạy
Trường chính
Buôn ZawầmB
Buôn Mông dự án
Buôn Mông cũ
Trường chính
Buôn ZawầmB
Buôn Mông dự án
Buôn Mông cũ
2016 - 2017
23
03
03
03
31
04
04
04
2017 - 2018
23
03
03
03
31
04
04
04
2018 - 2019
18
02
05
05
24
03
08
07
Thuận lợi - khó khăn
+ Thuận lợi:
Ban giám hiệu được đào tạo khá cơ bản; tổ chức quản lý và hoạt động khoa học, sáng tạo; các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế; công tác tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới; được sự tín nhiệm của đông đảo cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Đội ngũ giáo viên của nhà trường đều trẻ khỏe, tâm huyết với nghề, có cuộc sống ổn định, có vốn sống và vốn kinh nghiệm khá phong phú, tích cực phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Trường là địa chỉ được phụ huynh và học sinh trên địa bàn tin yêu. 
Nhận thức về vai trò giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm đến việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. 
Đa số học sinh ngoan ngoãn lễ phép, chịu khó học hỏi, ưa tìm tòi khám phá kiến thức mới.
+ Khó khăn:
Mặc dù đã được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng nhưng cơ sở vật chất thiếu phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ ngày. Các phòng chức năng, trang thiết bị dạy và học theo quy định chưa được trang bị đầy đủ và đồng bộ.
Tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia mặc dù đã có kế hoạch nhưng còn chậm do chưa đạt tiêu chí cơ sở vật chất.
Hàng năm thiếu biên chế, đội ngũ giáo viên đứng lớp còn thiếu phải hợp đồng giáo viên ngắn hạn, trường lại có phân hiệu xa nên hàng năm giáo viên phải luân phiên đi dạy, vừa vất vả cho việc đi lại của giáo viên, vừa gây khó khăn cho công tác phân công chuyên môn và quản lý, bồi dưỡng đội ngũ.
Đội ngũ giáo viên không đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục.
Nội dung và hình thức của giải pháp:
Mục tiêu của giải pháp:
Xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức thực hiện việc phân công chuyên môn cho giáo viên nhằm “chọn đúng người - đặt đúng chỗ” góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và cải thiện bầu không khí sư phạm.
Nội dung và cách thực hiện giải pháp:
* Yêu cầu đối với Hiệu trưởng:
Trong nhà trường phổ thông, công tác chủ yếu là lao động sư phạm của các thầy cô giáo, họ là người được đào tạo về chuyên môn, có trình độ hiểu biết nhất định. Hiệu trưởng đồng thời là Bí thư Chi bộ, nên mọi công việc của nhà trường trong đó có công tác tổ chức quản lý đội ngũ, phân công giáo viên cần được bàn bạc thống nhất cao trong cấp ủy, Ban giám hiệu, đưa ra lấy ý kiến biểu quyết của tập thể rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. 
Đội ngũ giáo viên càng đông thì hoạt động sư phạm càng phức tạp, muốn vận hành tốt, Hiệu trưởng cần phân công rõ trách nhiệm, sao cho chuyên môn hóa ngày càng rõ rệt hơn cho từng chức năng chuyên biệt.
Để có sự phân công hợp lý, hiệu trưởng cần quán triệt quan điểm phân công giáo viên theo đúng khả năng, chuyên môn được đào tạo của mỗi người theo hướng
phát triển. Cần tin vào khả năng vươn lên của mỗi người, không định kiến với bất kỳ giáo viên nào. Mọi sự phân công đều cố gắng bảo vệ danh dự, nhân cách của giáo viên.
Khi phân công giáo viên, cần nắm chắc Luật lao động, Luật Giáo dục để có những ưu tiên phù hợp. Hiểu thấu đáo mặt mạnh, mặt yếu, sở trường, hoàn cảnh của từng người để phân công cho phù hợp, tạo cho họ động lực, niềm tin trong nghề nghiệp. 
Đầu năm học cho giáo viên được đề đạt nguyện vọng: dạy lớp mấy? buổi nào? phân hiệu nào? Trên cơ sở đó chọn giáo viên trẻ, có năng lực, nhiệt tình phân công dạy lớp 1,2; giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, chắc chuyên môn dạy lớp 4,5; giáo viên dạy buổi thứ hai ưu tiên cho giáo viên con nhỏ, nhà ở xa, hay ốm đau để có sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm.
	Việc phân công phải bám các yêu cầu, nhiệm vụ được qui định ở Điều lệ trường tiểu học (Đối với tổ trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn vv...), vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các nguyên tắc và yêu cầu của việc phân công để đạt được mục tiêu của nhà trường.
	Trong tình hình thực tế hiện nay, chất lượng cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều, Hiệu trưởng cần cân nhắc kỹ càng khi phân công. 
Khi phân công giảng dạy phải xuất phát từ yêu cầu thực tế công tác giảng dạy trong nhà trường và quyền lợi học tập của học sinh. Giao nhiệm vụ cho giáo viên phải đảm bảo đúng nguyên tắc, vì sự tiến bộ của cả tập thể sư phạm; tạo điều kiện cho người có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, thâm niên trong nghề kèm cặp người chưa có kinh nghiệm hoặc giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, đồng thời chú ý đến khả năng tiếp thu của học sinh theo đặc điểm vùng miền và từng lớp học.
	 Hiệu trưởng phải thường xuyên trao đổi nghiệp vụ quản lý trong Ban giám hiệu để có sự nhất quán trong lãnh đạo chỉ đạo, biết quan sát, biết phán đoán, có tầm nhìn chiến lược, có óc tổ chức sâu sắc.
	Trong khâu quản lý, tổ chức phân công, đánh giá tuyệt đối không được qua loa đại khái, cào bằng tránh tình trạng giẫm chân lên nhau làm mọi người không còn hứng thú trong thi đua, không phấn đấu, không phát huy được sở trường công tác. Phân công đúng vị trí giúp họ thấy được vai trò trách nhiệm và quyền lợi của mình để thực hiện nhiệm vụ.
	Thường xuyên dự giờ, kiểm tra đột xuất việc giảng dạy cũng như sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp để kịp thời giúp đỡ, tư vấn thúc đẩy.
	Tóm lại: Yêu cầu đối với Hiệu trưởng khi quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên:
Một là: Nắm vững lý luận về quản lý nhân sự, bám sát điều kiện thực tế của nhà trường, thực trạng đội ngũ giáo viên để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tiễn của đơn vị.
Hai là: Có chiến lược xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và có tính ổn định tương đối.
Ba là: Kết hợp hài hòa giữa lợi ích chung của nhà trường và hoàn cảnh, nguyện vọng của giáo viên.
Bốn là: Tin tưởng vào khả năng vươn lên của giáo viên, không có tư tưởng định kiến.
* Nguyên tắc phân công:
Phân công, sử dụng nhân sự thực chất là công tác tổ chức và công tác cán bộ. Về cơ sở pháp lý thì đó là nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng. Tổ chức phân công công tác cho giáo viên theo một số nguyên tắc cơ bản sau:
Hiệu trưởng cần nắm vững đường lối, chính sách đối với cán bộ, thực trạng đội ngũ công chức viên chức của nhà trường để vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương chính sách vào tình hình thực tiễn của đơn vị.
Dựa vào định biên được giao trong năm học để phân công phù hợp, sắp xếp đúng người đúng việc, không chồng chéo công việc, mang tính kế thừa nhưng phải dựa vào trình độ, năng lực của giáo viên để phân công hợp lý. Có thời gian theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ để đánh giá hiệu quả của công tác phân công, kịp thời điều chỉnh rút kinh nghiệm.
Đảm bảo tính khoa học, phân công theo đúng chuyên môn được đào tạo theo hướng phát triển sở trường của mỗi người để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn. Việc phân công theo đúng chuyên môn một mặt tạo điều kiện tối đa cho giáo viên phát triển tài năng, sở trường. Mặt khác cũng làm cho họ nâng cao trách nhiệm của bản thân trước công việc. Nếu phân công không đúng chuyên môn thì hiệu quả vừa thấp vừa xuất hiện tư tưởng ỷ lại, đổ lỗi cho người khác.
Xây dựng cho được bản mô tả công việc (việc cần làm với cá nhân, bộ phận, chức danh để mọi người nắm rõ công việc của mình mà thực hiện).
Đảm bảo tính vừa sức, đồng đều, công bằng. Khi phân công khối lượng công việc nên vừa phải cho mỗi người kể cả công tác kiêm nhiệm vì sự tiến bộ chung của tập thể. Tránh tình trạng tập trung nhiều việc vào một người khiến họ “đầu tắt, mặt tối” còn những người khác thì “thong thả rong chơi”.
Quá trình phân công chuyên môn cho giáo viên phải đảm bảo việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đặt lợi ích của người học lên hàng đầu và bên cạnh đó cần lưu ý quan tâm đến điều kiện, hoàn cảnh, nguyện vọng của giáo viên trong nhà trường giúp họ yên tâm công tác.
Trong phân công, sử dụng nhân lực cần có chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, cơ cấu phù hợp và có tính ổn định tương đối.
Tin tưởng vào năng lực giảng dạy, khả năng vươn lên của mỗi giáo viên trong công việc, tích cực kiểm tra, động viên khuyến khích, tư vấn thúc đẩy giúp họ nhận ra sai sót, tránh định kiến, thành kiến.
Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, có qui trình phù hợp. Tập trung dân chủ là tinh thần cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó quản lý nhà trường nói chung và quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên nói riêng phải đảm bảo nguyên tắc này để phát huy sức mạnh của cá nhân và tập thể cho sự nghiệp giáo dục.
* Cách thức phân công: 
+ Lựa chọn sử dụng cán bộ phù hợp: 
Lựa chọn giáo viên có năng lực và phẩm chất phù hợp nhiệm vụ.
Đào tạo và bồi dưỡng.
Cơ chế khuyến khích động viên.
Đánh giá thành quả hoạt động: đánh giá phẩm chất công tác, chất lượng công việc.
+ Phân công trách nhiệm, giao quyền:
Quyền hạn phải tương xứng nhiệm vụ.
Giao quyền theo chức năng.
Sử dụng đúng quyền hạn theo chức vụ.
Thống nhất trong mệnh lệnh.
Tuyệt đối và liên đới trong trách nhiệm.
Khi thực hiện có thể có một số vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn cần phải điều chỉnh cho hợp lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ, kịp thời tư vấn giúp đỡ, chỉnh lý kế hoạch để hoạt động giáo dục đạt hiệu quả tối ưu.
Muốn chỉ đạo tốt, Hiệu trưởng cần thu thập các nguồn thông tin chính xác, từ đó phân tích và xử lý để đưa ra quyết định đúng đắn. Điều đó nếu thực hiện tốt sẽ nâng cao uy tín của người lãnh đạo còn ngược lại sẽ làm giảm uy tín. Nguồn thu thập thông tin quan trọng thông qua kiểm tra, đánh giá.
* Công tác quản lý đội ngũ:
Trước hết người Hiệu trưởng phải đạt các tiêu chí Chuẩn Hiệu trưởng, có tâm và có tầm: gương mẫu trong công việc; có năng lực lãnh đạo và quản lý vững vàng; làm việc khoa học, có nguyên tắc và kế hoạch; quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; có khả năng nhìn xa trông rộng; đoàn kết, động viên và khơi dậy được trí tuệ, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ. Biết truyền lửa và tạo niềm tin cho cấp dưới.
Lãnh đạo đội ngũ chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động hiệu quả.
Xây dựng đội ngũ đủ số lượng và cơ cấu, 100% đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tiếp tục theo dõi bố trí các vị trí chủ chốt phù hợp, bồi dưỡng cán bộ kế cận. 
	Tích cực vận dụng khoa học giáo dục tiến bộ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và quản lý.
Giới trẻ rất cần có người hướng đạo và tư vấn, vì thế đội ngũ nhà giáo phải là người có tâm huyết, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có ý chí nghị lực vươn lên trong công tác, có nhân cách, thiết tha yêu nghề, yêu học sinh, vì thế hệ trẻ mà phấn đấu. Đội ngũ nhà giáo có vai trò quyết định chất lượng của nhà trường, phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển nhà trường, cho nên phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ nhà giáo ngang tầm nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức kỷ luật cao, gắn bó với nhà trường, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, hợp tác cùng nhau tiến bộ.
Lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh theo mô hình trường học mới Việt Nam. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên một cách hiệu quả: Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm, kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học trên lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục học sinh, giao tiếp với học sinh và đồng nghiệp, bồi dưỡng cho giáo viên cách thức thiết kế bài giảng, cách sử dụng đồ dùng dạy học, cách tổ chức các hoạt động trong tiết dạy, cách thiết kế và dạy giáo án trình chiếu, cách xử lý các tình huống sư phạm... Vận động, tạo điều kiện cho giáo viên học tập, tham quan nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. 
Triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, khuyến
 khích giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù từng bộ môn.
Nhà trường tổ chức tốt các hội thi, tăng cường dự giờ thăm lớp để trao đổi chuyên môn, tư vấn thúc đẩy giúp giáo viên tiến bộ, phấn đấu trường không có giáo viên yếu kém về chuyên môn và năng lực, phẩm chất.
Tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên được tham gia có hiệu quả các các chuyên đề chuyên môn cấp trường, cấp cụm, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, văn hóa văn nghệ và thể dục thể thaodo địa phương, ngành và cấp trên phát động.
Quản lý tốt các hoạt động giáo dục, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục. Thực hiện nghiêm các văn văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá, xếp loại giáo viên.
Phải tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ trong nhà trường vì nhận thức là tiền đề của hoạt động, có nhận thức đúng mới có hành động đúng, là cơ sở để hướng tới kết quả hoàn thiện, từ đó giáo viên nhận thức được vai trò, vị trí trách nhiệm của mình với việc giảng dạy và giáo dục.
Đảm bảo an ninh trật tự trường học, an toàn cho giáo viên và học sinh.
Chăm lo đời sống cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. Thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Tạo không khí vui tươi phấn khởi giúp cán bộ công chức, viên chức công tác tốt.
Động viên khích lệ kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:
Khi thực hiện các biện pháp giải pháp để tổ chức quản lý, phân công chuyên môn cho giáo viên thì cần phải có sự phối kết hợp hài hòa giữa Ban giám hiệu với các đoàn thể, giữa cấp trên và cấp dưới trong nhà trường. Sống và làm việc có tinh thần trách nhiệm, trung thực đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, khiêm tốn học hỏi trên tinh thần thi đua và cạnh tranh lành mạnh.
d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Khi giao quyền tự chọn - tự chủ - tự chịu trách nhiệm thì giáo viên đã tích cực hơn trong công tác được giao; nhiệt tình say mê với công việc (bám lớp, bám học sinh) của mình đã lựa chọn; tích cực kèm cặp học sinh, tổ chức các hoạt động, dẫn dắt học sinh tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của nhà trường và cấp trên tổ chức đạt được những kết quả nhất định, chất lượng chung nâng lên rõ rệt.
Cuối các năm học số học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 97%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
Chất lượng giờ dạy của mỗi giáo viê

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_to_chuc_quan_ly_pha.doc