Hướng dẫn viết Báo cáo đánh giá ngoài

Hướng dẫn viết Báo cáo đánh giá ngoài

Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá:

- Cách thức mô tả các hoạt động liên quan tiêu chí

- Cách thức đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân)

- Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường

- Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng

- Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáoTĐG

 

ppt 22 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 78Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn viết Báo cáo đánh giá ngoài", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HƯỚNG DẪN VIẾT 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI  
Đỗ Anh Dũng 
Cục Quản lý chất lượng - Bộ GDĐT 
ĐT: 0903433118; E mail: dadung@moet.gov.vn 
Hà Nội, 2018 
TƯ LIỆU ĐỂ VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Báo cáo tự đánh giá của trường 
Báo cáo sơ bộ 
Phiếu đánh giá các tiêu chí 
Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá 
Biên bản khảo sát sơ bộ 
Báo cáo kết quả khảo sát chính thức 
Các hồ sơ, tài liệu có liên quan ; 
CẤU TRÚCBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
 Tuân thủ theo mẫu (Phụ lục 7) 
 Đối với mỗi tiêu chí cần phải có các mục: 
1. Điểm mạnh 
2. Điểm yếu 
3. Kế hoạch cải tiến chất lượng 
4. Những nội dung chưa rõ cần kiểm tra lại, cần bổ sung minh chứng 
5. Đánh giá tiêu chí 
1. Từng thành viên 
Viết báo cáo về các tiêu chí được phân công 
Góp ý, rà soát, chỉnh sửa báo cáo 
2. Trưởng đoàn và thư ký 
Viết các phần khác của báo cáo 
Biên tập và hoàn thiện báo cáo 
3. Nhà trường 
Phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo ĐGN 
TRÁCH NHIỆM VIẾT 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
CÁC YÊU CẦU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẦN ĐẠT 
Trình bày đúng cấu trúc 
Không có lỗi chính tả, lỗi diễn đạt. 
Nhất quán (không mâu thuẫn) giữa các phần trong một tiêu chí và giữa các tiêu chí. 
Được phân tích thấu đáo để người đọc (không tham gia vào chuyến đánh giá) có thể hiểu và đồng ý với các nhận định của đoàn đánh giá ngoài. 
Có tính chất như một hướng dẫn, tức là giúp đơn vị được đánh giá có thể cải tiến nâng cao chất lượng 
 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Phần I: TỔNG QUAN 
Giới thiệu 
Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài 
Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài 
Những điểm mạnh của trường 
Những điểm yếu của trường 
 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
1 . Giới thiệu 
Đoàn ĐGN được thành lập theo Quyết định... 
Khái quát quá trình đánh giá ngoài 
Các kết quả đạt được 
Những kiến nghị đối với nhà trường 
 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (1 trang) 
3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài (3 trang) 
a) Mức độ phù hợp của báo cáo tự đánh giá: 
- Cách thức mô tả các hoạt động liên quan tiêu chí 
- Cách thức đánh giá, nhận định (điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân) 
- Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường 
- Tính chính xác và đầy đủ của các minh chứng 
- Văn phong, cách thức trình bày trong báo cáoTĐG 
 HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
b) Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn đánh giá (tất cả các tiêu chí đã được đề cập đến hay còn những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do) 
c) Những tiêu chí chưa được trường phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định tiêu chí đó đạt hay không đạt 
d) Tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài 
Đánh giá theo từng tiêu chí từ Mức 1 đến Mức 3 
Đánh giá theo từng tiêu chí Mức 4 
Phần II : ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN  
ĐIỂM MẠNH 
Đ ánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến của đoàn 
 Có đúng, đủ không (có phù hợp với yêu cầu) ? 
 Có phải là điểm mạnh cơ bản nhất không ? 
 Có đồng ý với điểm mạnh do nhà trường đưa ra ? 
 Nếu không đồng ý, có ý kiến đề xuất thế nào? 
Phần II : ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 
2. ĐIỂM YẾU 
Đ ánh giá việc xác định điểm mạnh của trường và ý kiến của đoàn 
Có đúng, đủ không (có phù hợp với yêu cầu) ? 
Có phải là điểm yếu cơ bản nhất không ? 
Có đồng ý với điểm yếu do nhà trường đưa ra ? 
Nếu không đồng ý, có ý kiến đề xuất thế nào? 
Phần II : ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 
3. KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
Đ ánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của trường và ý kiến của đoàn 
Có phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu không ? 
Có phù hợp với các nguồn lực của nhà trường không ? Có tính khả thi không ? 
Có nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; ai thực hiện; cần những nguồn lực nào ? 
Có đồng ý với kế hoạch do nhà trường đưa ra không ? 
Nếu không đồng ý, có ý kiến đề xuất ? 
Phần II : ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN 
4 . NHỮNG NỘI DUNG CHƯA RÕ 
Sau khi đã thảo luận với trường vẫn không xác định được 
5. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 
Trên có cở phân tích, nhận xét kết quả đánh giá của trường, kết quả đánh giá của thành viên (dduwopcj phân công, Đoàn thảo luận, kết luận đánh giá tiêu chí: 
Đạt/không đạt 
Đánh giá lần lượt các tiêu chí của Tiêu chuẩn 1 theo cấu trúc trên. 
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN 
 Điểm mạnh cơ bản của trường 
Điểm yếu cơ bản của trường 
Kiến nghị đối với trường 
Các tiêu chuẩn tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên 
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4 
Tiêu chí (Khoản ...Điều 22 ) 
Điểm mạnh 
2 . Điểm yếu 
3 . Kế hoạch cải tiến chất lượng 
4 . Những nội dung chưa rõ 
5 . Đánh giá tiêu chí: Đạt/không đạt 
Phần III: KẾT LUẬN 
1 . Kết luận 
Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt Mức 1, Mức 2 và Mức 3 
Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các tiêu chí đạt và không đạt Mức 4 
Mức đánh giá của đoàn đánh giá ngoài: Mức ... 
- Đề nghị Trường..... đạt KĐCLGD Cấp độ ... 
Hoặc: 
- Đề nghị Trường..... đạt chuẩn quốc gia Mức độ ... 
2. Kiến nghị 
CÁC LƯU Ý VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
 Bắt đầu dự thảo phần báo cáo của mình ngay sau khi được phân công đảm nhiệm các tiêu chí cụ thể. 
Bổ sung, chỉnh sửa trong suốt chuyến khảo sát chính thức tại trường. 
CÁC LƯU Ý VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Bám sát nội hàm của từng chỉ số, tiêu chí để đánh giá việc TĐG của nhà trường: 
	- Đánh giá việc xác định điểm mạnh của nhà trường có đúng và trúng hay không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào 
	- Đánh giá việc xác định điểm yếu của nhà trường có đúng và trúng hay không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào. 
CÁC LƯU Ý VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
- Đánh giá việc xác định kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường có khả thi không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào. 
- Đánh giá kết quả tự đánh giá của nhà trường có thoả đáng hay không? Nếu không thì nêu rõ ý kiến của đoàn về vấn đề này là thế nào. 
CÁC LƯU Ý VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Báo cáo phải là những nhận định, đánh giá của đoàn đánh giá ngoài. Không chép lại báo cáo tự đánh giá của nhà trường. 
Các nhận định, đánh giá phải trung thực, khách quan có căn cứ xác đáng. Các nhận xét bình luận phải mang tính xây dựng. 
Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. 
CÁC LƯU Ý VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
Cân nhắc xem có vấn đề gì tế nhị cần phải được đề cập đến một cách khéo léo hay không 
 Cân nhắc xem báo cáo có dễ hiểu đối với những người ở ngoài trường hay không (sẽ có nhiều đối tượng độc giả khác nhau). 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

Tài liệu đính kèm:

  • ppthuong_dan_viet_bao_cao_danh_gia_ngoai.ppt