Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

HẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày

nay đòi hỏi con người phải có tri thức, cần cù lao động, sáng tạo biết hợp tác có

thích ứng. Muốn vậy, phải đổi mới giáo dục đào tạo từ mục tiêu đến nội dung,

phương pháp, phương tiện đến hình thức tổ chức giáo dục nói chung và các môn

học nói riêng. Giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong hai nhiệm vụ trọng

tâm của nhà trường. Để đào tạo được những con người “vừa hồng, vừa chuyên”

thì việc trước tiên của người làm công tác giáo dục là phải hết sức quan tâm đến

giáo dục đạo đức, lấy “đạo đức là cái gốc của con người”. Hồ Chủ Tịch nói:

“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc

gì cũng khó”. Câu nói của Bác như kim chỉ nam giáo dục bao lớp người. Đặc

biệt nó có ý nghĩa to lớn trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ngay từ

khi ngồi trên ghế nhà trường. Giáo dục đạo đức cho học sinh là quá trình nhà Sư

phạm giúp học sinh thực hành những hành vi đạo đức, thực hiện nếp sống văn

minh, văn hóa. Trên cơ sở học tập đã được trang bị về mặt đạo đức: “Đức” tốt

sẽ là cơ sở để phát triển “trí” và “trí” tốt tạo điều kiện hoàn thiện “đức”. Đức là

cái gốc – Trí là hoa trái trên cây.

pdf 20 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 4355Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chỉnh hành vi. 
Bản chất của sự điều chỉnh hành vi tức là quá trình đấu tranh chiến thắng của 
cái thiện với cái ác, của cái tốt với cái xấu, của lương tâm và vô lương tâm 
Như vậy chức năng giáo dục đạo đức và điều chỉnh của đạo đức luôn gắn liền 
với nhau trong đời sống đạo đức. 
 Chức năng kiểm tra đánh giá. 
 Những tri thức đạo đức và phẩm chất đạo đức tiến bộ không phải tự nhiên 
mà có, mà phải thông qua quá trình rèn luyện trong lao động và trong đấu tranh 
bền bỉ hàng ngày như Bác Hồ đã dạy: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng 
luyện càng trong” mới có thể giữ vững và nâng cao được phẩm chất tốt đẹp của 
cá nhân phù hợp với lợi ích chung của xã hội. 
3. Vai trò của đạo đức. 
 Từ xưa tới nay và cả trong tương lai sau này, việc giáo dục đạo đức là nhiệm 
vụ hàng đầu của mỗi xã hội. Từ thế kỷ XVII – XVIII các nhà duy vật pháp cho 
rằng việc thực hiện nghĩa vụ đạo đức gắn liền với lợi ích cá nhân trong phạm vi 
của mình không xâm phạm đến lợi ích của người khác. “Nghĩa vụ của đạo đức 
là cái tất yếu đối với tất cả mọi người thực hiện trách nhiệm của mình cái đó 
không tách rời hạnh phúc của họ”. 
 Đạo đức giữ vai trò quản lí tư tưởng, tình cảm của con người cao hơn 
pháp luật “lĩnh vực nào pháp luật không với tới được phải nhờ đạo đức quản 
lí”. Ví như khi ta đã chót làm một điều xấu thì chính lương tâm ta day dứt, tự ta 
lên án, xã hội lên án... sự dày vò của lương tâm là đáng sợ nhất và chính điều ấy 
sẽ ngăn cản ta dừng bước đối với những việc làm sai trái đó. 
 “ Lương tâm không phụ thuộc vào điều kiện sống của họ, lương tâm không 
phải là cái gì có thể tìm kiếm được. Một con người với tư cách là bản chất đạo 
đức mang trong mình cảm giác lương tâm từ lúc mới sinh ra như là người làm 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
6 
chứng của chúa trời để phán xử chúng ta” (Kantơ). Xã hội ngày nay trong việc 
quản lí nhà nước, Đảng và chính phủ ta luôn lấy “dân làm gốc”, coi trọng đạo lí. 
Việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó nhà 
trường có trách nhiệm to lớn, vì nhà trường là nơi đào tạo những con người “vừa 
hồng, vừa chuyên”cho xã hội. 
4. Khái niệm về giáo dục đạo đức. 
 Giáo dục đạo đức là quá trình biến các chuẩn mực đạo đức từ đòi hỏi của 
bên ngoài của xã hội đối với cá nhân thành những đòi hỏi bên trong của cá nhân 
(niềm tin, nhu cầu, thói quen). Điều đó giúp cho học sinh biết ứng xử theo chuẩn 
mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật (biết cái gì nên làm cái gì không nên 
làm...). Nó là quá trình lựa chọn, đưa vào cuộc sống của học sinh, các loại quan 
hệ và hoạt động phù hợp tâm sinh lí nhu cầu lứa tuổi cho học sinh: là quá trình 
tổ chức luyện tập thường xuyên cho học sinh trong các hoạt động, hướng cho 
học sinh biết yêu, biết ghét, có tình cảm chân thực vận dụng vào cuộc sống thực 
tế của mình. 
5. Giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Lệ Chi. 
 - Đạo đức là hệ thống chuẩn mực biểu hiện đánh giá những quan hệ lợi ích của 
bản thân với lợi ích của người khác và lợi ích của xã hội. 
 - Chuẩn mực đạo đức: là những yêu cầu do con người tự nguyện đưa ra, tự 
nguyện thừa nhận để có mối quan hệ với nhau, quan hệ với xã hội. 
 Công tác giáo dục đạo đức không chỉ là thành phần quan trọng và cơ bản của 
giáo dục mà còn là mục đích của toàn bộ công tác giáo dục thế hệ trẻ. Không 
những chỉ giáo dục tri thức mà còn phải giáo dục nhân cách đạo đức. Đó chính 
là dự báo một nền giáo dục tương lai. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên phải 
chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho người học, coi đó là căn bản cho sự phát triển 
nhân cách như năm điều Bác Hồ dạy. 
 Giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Lệ Chi là rất cần thiết với 
bản thân tôi. Trong tình hình hiện nay ngành giáo dục đào tạo có trách nhiệm 
đào tạo và bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ đáp ứng theo yêu cầu CNH-HĐH đất 
nước trong giai đoạn đổi mới. Đó là những con người Việt Nam xã hội chủ 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
7 
nghĩa, những công dân có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, khoa học, có khả năng 
thích ứng với môi trường sống. 
 Giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung, học sinh trường THCS trong đó 
có lớp 7d nói riêng còn là yêu cầu thực tế hiện nay. Trong nền kinh tế mở cửa, 
trong mối quan hệ đa phương trong phạm vi toàn cầu, cần những con người 
không chỉ có kiến thức khoa học mà còn có khả năng thích ứng với cuộc sống và 
rất cần con người có tâm, có đức biết sống và làm việc vì lợi ích cộng đồng, lợi 
ích quốc gia.. Chính vì vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường 
phổ thông lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Giáo dục bồi dưỡng để học sinh 
nhận thức được, thực hiện được những chuẩn mực đạo đức, biết sống và làm 
việc theo pháp luật, sống trong sáng và lành mạnh, nhân ái là một việc làm cần 
thiết trong tình hình hiện nay. 
Giáo dục đạo đức cho học sinh THCS mà trong đó có học sinh lớp 7d do 
tôi chủ nhiệm là một mặt hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho học sinh chuẩn 
mực, hành vi đạo đức thông qua sinh hoạt tập thể, những tiết giảng dạy văn hóa, 
qua các bài dạy Giáo dục công dân ở các khối lớp.... 
Trong thực tế giáo dục, chúng ta thấy vẫn còn một số ít học sinh chưa đạt 
các chuẩn mực về đạo đức như các em còn lười học, lười lao động, cư xử thiếu 
lịch sự, thiếu lễ độ, hay bắt nạt bạn bè, ích kỉ, không chấp hành nghiêm chỉnh 
nội quy, quy định của nhà trường.... thậm chí một số em còn vi phạm pháp luật... 
Đây là vấn đề bức xúc mà cả xã hội đang quan tâm, vấn đề có tính thời sự, cấp 
bách đang đặt ra cho các nhà giáo, các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã hội. 
Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung và học sinh lớp 7d 
trường THCS Lệ Chi nói riêng được xem là nền tảng bền vững cho quá trình 
giáo dục khác. 
6. Ý nghĩa của giáo dục đạo đức. 
 Để nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh, BGH nhà trường đã chỉ đạo 
dựa vào mục đích, nội dung, chương trình, nguyên tắc, phương pháp dạy học để 
giáo dục học sinh. Chính vì vậy tôi thấy lương tâm, trách nhiệm của mỗi nhà 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
8 
giáo dục chúng ta không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức cho học sinh mà 
còn phải kết hợp giáo dục tư tưởng, tình cảm, lòng nhân ái... cho các em thông 
qua các bài học, các giờ thực hành, các hoạt động tập thể. 
 CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN 
1. Thực trạng việc giáo dục đạo đức ở trường THCS LỆ CHI. 
Nằm trong thực trạng của giáo dục đào tạo cả nước, trường THCS Lệ Chi 
cũng đã quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh song chưa mang lại kết quả 
như mong muốn. Nhà trường cũng đã có nhiều buổi thảo luận về giáo dục đạo 
đức tư tưởng cho học sinh... Tuy vậy do yếu tố chủ quan và khách quan mang lại 
nên việc giáo dục đạo đức cho học sinh còn mờ nhạt, giáo điều. Việc chỉ đạo 
giáo dục đạo đức cho học sinh cũng nhiều khó khăn, thử thách bởi nhận thức của 
phụ huynh học sinh con học giỏi mới có tương lai, mới có cơ hội làm giàu....mà 
quên đi việc giáo dục đạo đức cho con, phía thầy cô đôi khi cũng chỉ mải mê 
chạy theo dạy chữ mà ít gắn vào dạy người... 
Xã hội và gia đình là môi trường giáo dục đạo đức của học sinh cũng có 
những vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đạo đức của các em. Như 
trong gia đình khi bất hòa về kinh tế, lời nói việc làm của người lớn còn chưa 
gương mẫu... điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lí học sinh. Thêm nữa là 
phương tiện thông tin đại chúng nói quá nhiều về tiêu cực mà ít nói về cái tốt 
gây ngộ nhận cho các em. Cùng với sức ép của thi cử, bệnh thành tích trong giáo 
dục...là những thực trạng cần được cải tiến vì nó có hại bởi vô tình thầy cô dạy 
cho học trò thiếu tính trung thực. 
2. Nguyên nhân của thực trạng. 
Nguyên nhân của thực trạng thì có nhiều. Song với sáng kiến này ở cương 
vị là người trực tiếp làm giáo viên chủ nhiệm tôi thấy cái tồn tại lớn nhất của 
nhà trường là phương pháp giáo dục thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán đối với học 
sinh chưa ngoan. Không ít giáo viên chỉ lo dạy chữ mà lơ là chuyện dạy người. 
Nhiều giáo viên bộ môn cho rằng: Giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm 
của giáo viên chủ nhiệm, BGH, TPT, đội TNTP Hồ Chí Minh, hoặc giáo viên 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
9 
chủ nhiệm thì đẩy nhiệm vụ sang BGH và gia đình. Trong đội ngũ giáo viên một 
số thầy cô thiếu kinh nghiệm dạy dỗ học sinh, còn nặng nề khiển trách, luận tội, 
có khi mạt sát học sinh, chưa đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của 
các em. Cá biệt còn có thầy cô đối xử với học sinh thiếu sự công bằng. 
 Muốn trò tốt, trước hết người thầy phải tốt “lương sư hưng quốc”. Sự còn 
mất, thịnh suy của vận mệnh dân tộc, giống nòi đã được cha ông ta từ ngàn xưa 
đặt vào trái tim, khối óc của những người thầy. Do vậy việc giáo dục đạo đức ở 
trường THCS cho học sinh lớp 7 trước hết thuộc về trách nhiệm của giáo viên 
chủ nhiệm nói riêng, thầy cô trong trường học nói chung trong đó có tôi. 
 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP 
 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH 
 Ở TRƯỜNG THCS 
1. Nâng cao nhận thức của bản thân giáo viên chủ nhiệm về tầm quan trọng 
của việc giáo dục đạo đức cho học sinh. 
 Thực hiện lời dạy của Bác “Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải 
tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.” Trong từng giai đoạn ngành giáo dục đã phát 
động nhiều phong trào thi đua, cùng với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực 
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” từ năm 2006. Cuộc vận động 
“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo” từ 
năm 2007. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 
cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 -2013. Mục tiêu của phong trào 
thi đua là huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà 
trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. Hình thành và 
phát huy tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt 
động xã hội. Ngày nay quá trình mở cửa hội nhập và giao lưu giữa các nước 
đang diễn ra mạnh mẽ, một điều mà các dân tộc cần quan tâm nhất là làm sao có 
đủ bản lĩnh để đứng vững, tồn tại và phát triển mà không phụ thuộc vào các 
nước khác mạnh, giàu, văn minh hơn. Vì vậy việc giáo dục cho học sinh về 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
10 
những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
nội dung của nhà trường THCS hiện nay nói chung và trường THCS LỆ CHI nói 
riêng trong đó có lớp 7d do tôi chủ nhiệm . 
 Bên cạnh những nội dung giáo dục của nhà trường đã làm được, đó là giáo 
dục những giá trị đạo đức như: tinh thần yêu nước, độc lập tự chủ, đoàn kết, 
thân ái, cần kiệm....thì những đức tính như: lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha 
mẹ, tôn sư trọng đạo, hiếu học, tình anh em, tình bạn bè, sự gắn bó với gia đình 
với cộng đồng...chưa được quan tâm đúng mức. Trước thực tế đó, tôi đã nhận 
thức được vai trò trách nhiệm của mình, có nhiệm vụ giáo dục những giá trị đạo 
đức tốt đẹp đó của dân tộc cho học sinh, nhằm làm cho học sinh có đủ bản lĩnh 
đứng trước sự tấn công của các mặt tiêu cực trong xã hội hàng ngày diễn ra và 
tham gia tích cực vào việc cải tạo xã hội. 
 Để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở lớp 7d nói riêng và 
học sinh trường THCS nói chung thông qua hoạt động giáo dục đòi hỏi mỗi giáo 
viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy, trau rồi cho học sinh những tri thức, 
kĩ năng, kĩ xảo về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội mà còn phải làm tốt 
nhiệm vụ giáo dục. Từ nhận thức đúng đắn này mà tôi và giáo viên của trường 
đã tự hoàn thiện mình về kiến thức cũng như kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo 
dục nhằm mang lại hiệu quả như mong muốn. 
2. Các biện pháp giáo dục đạo đức cơ bản cho học sinh ở trường THCS 
- Để giáo dục đạo đức cho học sinh được tốt, giáo viên đã phối hợp tốt, 
đồng bộ các biện pháp cơ bản sau: 
- Không ngừng tăng cường kỉ cương trường học. 
- Thông qua các bộ môn văn hóa để giáo dục đạo đức. 
- Chú trọng đổi mới dạy học bộ môn Giáo dục công dân gắn chặt lí thuyết 
với thực hành. 
- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức lồng vào hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
Đoàn Đội. 
- Giáo dục đạo đức bằng gương người tốt việc tốt xung quanh các em, đặc 
biệt là tấm gương sáng của tất cả các thầy cô giáo trong trường. 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
11 
- Chú ý giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. 
- Gắn kết chặt chẽ ba lực lượng: gia đình – nhà trường – xã hội cùng 
chung tay giáo dục đạo đức cho học sinh. 
3. Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục 
 Việc tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường có tác dụng quyết định 
đến việc hình thành cho học sinh những hiểu biết tri thức về các giá trị đạo đức, . 
nó là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng cho học sinh những hành vi, thói 
quen đối với các giá trị đạo đức. Nội dung phương pháp tổ chức hoạt động giáo 
dục đạo đức cho học sinh được nhà trường đổi mới đảm bảo sự đa dạng về hình 
thức, phong phú về nội dung nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh. 
 Cụ thể nhà trường tăng cường thêm nội dung giáo dục đạo đức truyền 
thống vào các hoạt động giáo dục của nhà trường. Lựa chọn những nội dung giá 
trị đạo đức phù hợp với thời đại hiện nay, đặc biệt phải phù hợp với tâm lí lứa 
tuổi học sinh ở THCS....đặc biệt là học sinh lớp 7. 
 Ngoài việc dạy tốt các nội dung trong chương trình nhà trường còn tổ 
chức các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động trong và ngoài nhà trường đặc biệt 
các hoạt động văn nghệ, tham quan du lịch nhằm làm cho các em có điều kiện 
bộc lộ các hành vi đạo đức để các em có dịp rèn luyện những phẩm chất tốt, 
ngăn ngừa những cái xấu qua hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó hình thành cho 
các em những tri thức hành vi, thói quen đối với các chuẩn mực đạo đức đáp 
ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn phát triển của xã hội hiện nay. 
4. Các nguyên tắc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 7. 
 Trong môi trường sư phạm, việc giáo dục đạo đức cho học sinh cũng rất 
cần sự tôn trọng của thầy cô đối với các em theo một số những nguyên tắc sau: 
 - Tôn trọng nhân cách của các em, hướng các em có suy nghĩ, lựa chọn 
phương pháp hành động đúng đắn. 
 - Dùng lời lẽ có tình, có lí để thuyết phục các em. 
 - Bằng tình yêu thương thực sự của mình và là tấm gương tốt cảm hóa các 
em. 
 - Nhắc nhở các em cách chọn bạn bè tốt, đoàn kết thân ái. 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
12 
 Chính những điều nói trên giữa thầy và trò trong công tác giáo dục đạo đức 
cho học sinh sẽ giúp mối quan hệ giữa thầy và trò cởi mở hơn. Học trò dám thổ 
lộ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình với thầy cô để mong tìm ở thầy cô 
lời khuyên dạy hữu ích, kịp thời trong những hành động, hay việc làm sai trái 
của mình. 
5. Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho học sinh. 
 Chuẩn mực đạo đức là thước đo định lượng, định chuẩn cho học sinh vươn 
tới. Các chuẩn mực được xây dựng dựa trên nội dung năm điều Bác Hồ dạy và 
yêu cầu cụ thể thực tế của nhà trường đề ra. 
 Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, xây dựng tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi, 
đội viên tốt. Việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức, các nội quy, quy định 
của trường nhằm giúp học sinh hiểu được các quy định mà mọi học sinh phải 
thực hiện và rèn luyện theo. Bởi đó là khuôn mẫu mà các em phải học tập. Đây 
là vấn đề về nhận thức làm cho học sinh trong nhà trường hiểu và cùng thực 
hiện. 
6. Dựa vào phong trào thi đua của học sinh trong nhà trường. 
 Là biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học 
sinh. Bản tính của con người vốn là thích khen, không thích chê, mỗi cá nhân 
tập thể đều thích khen hơn chê... Do vậy việc tổ chức phong trào thi đua trong 
nhà trường đối với lứa tuổi thiếu niên là một việc rất cần thiết không thể thiếu 
được cho việc phát triển nhân cách và đạo đức của các em. Thực tế trường 
THCS Lệ Chi và bản thân lớp tôi chủ nhiệm đã tổ chức phong trào này. Ngay 
bước vào đầu năm học Hội đồng thi đua nhà trường đã phối hợp với đội sao đỏ, 
đội thiếu niên Tiền phong định ra các biểu điểm thi đua của từng nội dung thi 
đua cụ thể: 
* Về nề nếp. 
 - Đảm bảo sĩ số: 5 điểm. 
 - Đồng phục đúng quy định: 5 điểm. 
 - Vệ sinh lớp học sạch sẽ: 5 điểm 
 - Tập thể dục giữ giờ đều, đẹp: 5 điểm 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
13 
 - Xếp hàng ra vào lớp nhanh, thẳng: 5 điểm. 
* Về học tập: Biểu điểm chung : 10 điểm 
 Xếp loại thi đua theo bốn mặt sau: loại tốt, loại khá, loại trung bình, loại kém. 
 Mỗi lớp đều có sao đỏ theo dõi và chấm điểm. Cuối buổi ngày thứ sáu sao đỏ 
cùng lớp làm công tác trực tuần xếp loại thi đua các lớp theo khối. Kết quả này 
được công bố vào sáng thứ hai đầu tuần. Làm tốt công tác này là hữu hiệu việc 
giáo dục đạo đức cho học sinh có tác dụng nâng cao trí dục. Đến cuối mỗi học kì 
hoặc cuối năm học có xếp loại thi đua theo từng khối lớp và lớp đạt kết quả xuất 
sắc nhất sẽ được thưởng. Những lớp, những cá nhân chưa hoàn thành tốt được 
nhắc nhở kịp thời. Làm tốt vấn đề này công bằng và khách quan có tác dụng rất 
lớn đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, 
7. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 
Công tác xã hội hóa giáo dục là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân...vì vậy 
giáo dục học sinh trở thành những công dân tương lai, những người lao động 
hữu ích cho xã hội lại càng có ý nghĩa to lớn vô cùng. Bởi vậy nhà trường đã 
huy động mọi lực lượng xã hội như: tập thể cán bộ giáo viên, Đoàn thanh niên, 
cơ quan đóng trên địa bàn, Hội cha mẹ học sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo 
dục. 
 Sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội đã giúp cho nhà trường về 
nhiều mặt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ đó tạo ra môi 
trường sống rộng khắp thuận lợi, giúp cho việc giáo dục đạo đức đạt hiệu quả 
cao. Học sinh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, được mắt thấy tai nghe về những 
điều đã học, có điều kiện thể hiện những kiến thức thái độ, những quan điểm đã 
được học trong nhà trường. Đồng thời việc kết hợp và huy động toàn xã hội 
tham gia vào quá trình giáo dục đã giúp cho nhà trường và những người làm 
công tác giáo dục khắc phục những khó khăn về tài chính về cơ sở vật chất. Tuy 
vậy việc tham gia đông đảo và có hiệu quả giáo dục của các lực lượng xã hội và 
quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh đòi hỏi nhà trường phải chú ý tới khả 
năng tổ chức, kĩ năng giao tiếp, tiếp cận để huy động các lực lượng giáo dục. 
 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 
14 
 Ở trường THCS Lệ Chi tiềm năng các lực lượng xã hội tương đối lớn, xã 
hội hóa giáo dục đã hoạt động nhiều năm có hiệu quả tốt. Hàng năm đã tổ chức 
phong trào hiếu học phát quà cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến vào dịp cuối 
năm và đầu năm học. Mỗi thôn đều có Hội khuyến học, các gia đình, các dòng 
họ gặp gỡ tặng quà cho học sinh thi đỗ vào các trường Đại học. 
 Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức đền ơn đáp nghĩa 
nhân ngày thương binh liệt sĩ, ngày 22/12 như: Noi gương anh bộ đội, Ngôi nhà 
đại đoàn kết...các hoạt động này được tổ chức chặt chẽ và đạt kết quả tốt. 
8. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên 
truyền. 
 Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh thông qua buổi phát thanh 
của liên đội, giờ chào cờ đầu tuần là việc làm thường xuyên của nhà trường. 
Những gương sáng được biểu dương, những việc làm chưa tốt bị phê phán. 
Hàng năm cuộc thi giới thiệu sách, thi kể chuyện được nhà trường chỉ đạo cụ 
thể. Câu chuyện được thể hiện qua các cuộc thi đều có ý nghĩa giáo dục đạo đức 
cho học sinh. 
Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm còn làm tốt công tác tuyên truyền tới 
phụ huynh học sinh trong từng hoạt động giáo dục, quản lý học sinh thông qua 
sổ liên lạc nhận xét hàng tháng gửi tới cha mẹ học sinh, điều này được phụ 
huynh đồng tình ủng hộ tạo ra môi trường giáo dục đồng bộ giữa gia đình – nhà 
trường và xã hội. 
Tuyên truyền giáo dục đ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_giao_duc_dao_duc_cho.pdf