Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng Công nghệ thông tin

Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng Công nghệ thông tin

Các Giải pháp quản lý.

Để thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng CNTT” nhà quản lý giáo dục phải thực hiện các nội dung sau:

Trang bị hệ thống phòng họp được lắp đặt các thiết bị tối thiểu như máy chiếu, màn hình chuyến cố định (có thể lưu động trong trường hợp cần thiết), lap top, . đề phục phục cho việc trình chiếu nội dung cuộc họp thay cho việc thuyết trình, đọc trước cuộc họp.

Nội dung họp (Đánh giá kết quả tháng/quý trước, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng/quý sau ) triển khai, hợp lý, khoa học bám sát kế hoạch năm, kì, tháng, tuần, minh chứng đảm báo chính xác, phát huy nhiều các ý kiến xây dựng, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện.

 Nội dung họp phải được đăng tải trên trang công văn trực tuyến nội bộ ngành GDĐT (OMS), phần mềm Smas, trang Website đơn vị trước ngày họp 3-5 ngày, để đội ngũ CCVC-người lao động kịp thời, tiếp cận nắm bắt, có ý kiến xây dựng hoàn chỉnh,bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả, đồng thời in văn bản đóng tập lưu trữ đầy đủ, có căn cứ để các cá nhân, bộ phận kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện.

Nội dung được trình chiếu trên màn hình lớn, thu hút sự tập trung người họp, chủ trì cuộc họp không phải báo cáo thuyết trình, cuộc họp diễn ra thoải mái, tập trung trao đổi ý kiến xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện và tiết kiệm được nhiều thời gian.

 

doc 3 trang Người đăng hieu90 Lượt xem 703Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo giải pháp công tác quản lý - Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng Công nghệ thông tin", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 BÁO CÁO GIẢI PHÁP CÔNG TÁC QUẢN LÝ
	I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
Họ và tên: Bùi Thị Hồng Thương                           Năm sinh: 1979
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Tiếng Anh
	- Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Bí Thư-Hiệu trưởng
	- Đơn vị công tác: Trường THCS Dur Kmăn
	II. NỘI DUNG
1. Tên giải pháp: Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng CNTT.
	2. Thực trạng tình hình của tập thể trước khi chưa thực hiện giải pháp quản lý.
Qua kiểm tra hồ sơ cá nhân của giáo viên, hồ sơ các bộ phận, đoàn thể nhà trường, sổ ghi chép các cuộc họp cá nhân cũng như của các đoàn thể, bộ phận tôi nhận thấy có nhiều hạn chế trong việc triển khai họp theo hình thức thuyết trình, ghi chép sổ họp truyến thống có một số hạn chế, thực trạng như sau:
Việc ghi chép sổ họp sơ sài, nội dung không đảm bảo. Có nhiều giáo viên, nhân viên sổ họp chỉ ghi thời gian, người chủ trì, thư ký cuộc họp, phần nội dung để trống. 
Nội dung thảo luận ý kiến cuộc họp không đa dạng, ít tập trung bàn giải pháp, biện pháp thực hiện.
Kết luận cuộc họp chung chung, thậm chí không có kết luận cuộc họp. 
Thời gian triển khai họp mất nhiều buổi trong tháng (Chi bộ: 01 buổi; Nhà trường 01 buổi, CĐ và CM 01: buổi)
Qua trao đổi giáo viên, nhân viên để nắm bắt về các thực trạng, tìm hiểu mọi người có nhớ nội dung cần thực hiện trong tháng, tiến độ thực hiện, hiệu quả chất lượng công việc thì dường như họ không thể trả lời và đưa ra minh chứng xác đáng, đa phận họ khẳng định vì người chủ trì triển khai nội dung nhanh, không ghi chép kịp. 
Từ thực trạng, tồn tại trên, vào đầu năm học 2018-2019, tôi đã mạnh dạn, tích cực thực hiện “Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng CNTT” thay cho việc việc triển khai họp theo hình thức thuyết trình, ghi chép sổ họp truyến thống.
	3. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc đưa ra giải pháp.
Yếu tố khách quan: Việc sử dụng CNTT trong triển khai các cuộc họp là một trong các nội dung yêu cầu thực hiện trong đổi mới công tác quản lý trường học theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Là việc làm tất yếu trong xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật của thời kỳ công nghệ 4.0 hiện nay. Cũng như việc tiết kiệm thời gian họp nhưng vẫn đảm bảo triển khải đầy đủ nội dung đến tập thể CCVC nhà trường rất thiết thực đối với đội ngũ CCVC-NLĐ tại đơn vị.
Yếu tố chủ quan: Việc triển khai cuộc họp sử dụng CNTT thay cho hình thức hình thức thuyết trình, ghi chép sổ họp truyến thống sẽ thu hút hứng thú người họp, không gây ra sự nhàm chán so với cách họp thuyết trình, ghi chép truyền thống. Người họp nắm bắt đầy đủ nội dung cuộc họp, nội dung đánh giá, kế hoạch triển khai, hợp lý, khoa học bám sát kế hoạch năm, kì, tháng, tuần, minh chứng đảm báo chính xác, phát huy nhiều các ý kiến xây dựng, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện. Do vậy chất lượng, hiệu quả thực thi nhiêm vụ tốt hơn.
	4. Các Giải pháp quản lý.
Để thực hiện giải pháp “Nâng cao chất lượng các cuộc họp bằng cách triển khai sử dụng CNTT” nhà quản lý giáo dục phải thực hiện các nội dung sau:
Trang bị hệ thống phòng họp được lắp đặt các thiết bị tối thiểu như máy chiếu, màn hình chuyến cố định (có thể lưu động trong trường hợp cần thiết), lap top, . đề phục phục cho việc trình chiếu nội dung cuộc họp thay cho việc thuyết trình, đọc trước cuộc họp.
Nội dung họp (Đánh giá kết quả tháng/quý trước, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng/quý sau) triển khai, hợp lý, khoa học bám sát kế hoạch năm, kì, tháng, tuần, minh chứng đảm báo chính xác, phát huy nhiều các ý kiến xây dựng, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện.
 Nội dung họp phải được đăng tải trên trang công văn trực tuyến nội bộ ngành GDĐT (OMS), phần mềm Smas, trang Website đơn vị trước ngày họp 3-5 ngày, để đội ngũ CCVC-người lao động kịp thời, tiếp cận nắm bắt, có ý kiến xây dựng hoàn chỉnh,bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả, đồng thời in văn bản đóng tập lưu trữ đầy đủ, có căn cứ để các cá nhân, bộ phận kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện.
Nội dung được trình chiếu trên màn hình lớn, thu hút sự tập trung người họp, chủ trì cuộc họp không phải báo cáo thuyết trình, cuộc họp diễn ra thoải mái, tập trung trao đổi ý kiến xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Thực hiệp tích hợp các văn bản triển khai của các cấp về chỉ đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế, hướng dẫn, nhiệm vụ năm học của ngành GDĐT; nội dung họp lãnh đạo mở rộng, họp chi bộ, hội đồng sư phạm và các văn bản khác của đơn vị trực tiếp trong phần triển khai cuộc họp giúp toàn thể CCVC-NLĐ cập nhật toàn bộ văn bản để nghiên cứu, nắm bắt thực hiện, đồng thời lưu trữ các văn bản trên cùng một trang thư mục theo từng tháng giúp cho việc lưu trữ khoa học, tiện lợi dễ tìm kiếm tra cứu về sau khi cần thiết.
5. Minh chứng kèm theo giải pháp.
Phòng họp được trang bị máy chiếu, màn hình chiếu, hệ thống kết nối láp top với máy chiều, hệ thống wifi...
Trang thư mục triển khai nội dung, văn bản chỉ đạo theo chủ đề, theo năm, quý, kì, tháng.
Văn bản đăng tải trên trang công văn trực tuyến tuyến nội bộ ngành GDĐT (OMS), phần mềm Smas, trang Website đơn vị.
	Hồ sơ lưu về nội dung hội họp tại nhà trường, chuyên môn, các bộ phận, Thư ký hội đồng sư phạm, Tập lưu trữ các cuộc họp tại cá nhân CCVC-NLĐ.
	6. Định hướng phát triển giải pháp cho các năm học tiếp theo.
Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng CNTT để nâng cao việc triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp đến người thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, phạm vi triển khai đa dạng, đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, hạn chế việc ghi chép xong CCVC-NLD vẫn nắm bắt, lưu trữ đầy đủ nội dung tinh thần các cuộc họp để thực hiện hiệu quả góp phần xậy dựng phát triển nhà trường.
(Có các phụ lục 1,2,3,4 kèm theo)
7. Đề xuất, kiến nghị: 
Đề nghị tập thể CCVC-NLĐ nâng cao việc sử dụng CNTT để cập nhật các phần mềm, trang Website để lấy nội dung cuộc họp nhà trường triển khai, nghiên cứu, bổ sung ý kiến, giải pháp thực hiện.
Đề nghị phòng GDĐT, các cấp công nhận hồ sơ lưu trữ của nhà trường, hồ sơ cá nhân CCVC và các bộ phận về việc ứng dụng CNTT trong triển khai cuộc cuộc họp.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
XÁC NHẬN UBND HUYỆN
XÁC NHẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAI PHAP 2019 (1).doc
  • docBIA GIAI PHAP.doc
  • docGIAI PHAP 2019 (1).doc
  • docPHU LUC 2 (HOP LĐMR).doc
  • docPHỤ LUC 3 (HOP BĐD CMHS).doc