Bìa Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu 13)

Bìa Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu 13)

SÁNG KIẾN

 Công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh khá, giỏi

 -Họ và tên: Trương Xuân Thái

 -Chức vụ: Hiệu trưởng

 -Tổ chuyên môn: 1-5A

 -Trường Tiểu học Việt Cường

 

doc 3 trang Người đăng hungphat.hp Lượt xem 1868Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm (Mẫu 13)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc&®µo t¹o trÊn yªn
Tr­êng tiÓu häc viÖt c­êng
 SÁNG KIẾN
 Công tác chỉ đạo bồi dưỡng học sinh khá, giỏi
 -Hä vµ tªn: Tr­¬ng Xu©n Th¸i
 -Chøc vô: HiÖu tr­ëng
 -Tæ chuyªn m«n: 1-5A
 -Tr­êng TiÓu häc ViÖt C­êng
 TrÊn Yªn, th¸ng 10 n¨m 2012
MỤC LỤC 
 Tên đề mục
Trang
Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ
3
1. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm
3
2. Thời gian thực hiện và triển khai sáng kiến kinh nghiệm
4
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
7
I. Cơ sở lý luận của vấn đề
7
1.Một số khái niệm về quản lý
7
2-Nguyên tắc quản lý nhà nước trong Giáo dục & Đào tạo:
8
3. Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học
10
4. Vị trí của môn Toán ở tiểu học
10
5. Vị trí của môn Tiếng việt ở tiểu học
11
6. Đối với các môn học khác
12
II. Thực trạng của vấn đề 
15
III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
17
1-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng
17
2-Phát hiện học sinh khá giỏi
17
3-Lựa chọn giáo viên bồi dưỡng
18
a,Chọn giáo viên
18
b, Giao trách nhiệm cho giáo viên bồi dưỡng
19
4-Giao trách nhiệm cho tổ nhóm chuyên môn
20
5. Tiến hành thực hiện nội dung sáng kiến 
21
a. Hình thức bồi dưỡng
24
a.1 Trong các buổi học chính khoá
24
a.2 Tổ chức bồi dưỡng riêng cho học sinh có năng khiếu
24
 a.3.Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu
24
b. Tổng hợp kiến thức cần ôn luyện 
24
6. Phương pháp bồi dưỡng
25
a.Bồi dưỡng thường xuyên
25
b-Kết hợp với gia đình và xã hội
25
c. Động viên thi đua khen thưởng
26
7. Chỉ đạo lập kế hoạch dạy học
27
8. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo một số kiến thức cơ bản đối với học sinh nói chung và học sinh giỏi cần phải nắm vững (Lấy ví dụ minh hoạ cụ thể đối với khối lớp 4 của trường Tiểu học Việt Cường): 
27
8.1 Quy tắc chính tả
28
8.2 Viết ứng dụng
30
8.3 Cách đọc 1 số âm
32
8.4 Về giải toán
33
8.5 Tập làm văn
39
8.6 Văn cảm thụ
40
8.7 Luyện từ và câu
42
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
45
Phần thứ ba: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
46
I-Kết luận
46
II-Khuyến nghị
47
TÀI LIỆU THAM KHẢO
48
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
49

Tài liệu đính kèm:

  • docMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN DOI NGU GV.doc