Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung

2. Mục đích nghiên cứu:

Nhằm giúp cho học sinh trường MN Quang Trung nâng cao chất lượng giáo

dục thể chất, tạo hứng thú cho các con trong các giờ học, hoạt động, góp phần

phát triển con người theo hướng toàn diện.

Trang bị cho các con một số kiến thức và kỹ năng về trò chơi.

Giáo dục các con nề nếp tập luyện TDTT, có ý thức giữ gìn vệ sinh và lối

sống lành mạnh, vui chơi giải trí có tổ chức kỹ thuật, góp phần giáo dục đạo

đức, lối sóng, hình thành nhân cách con người mới.

3. Đối tượng nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng , tình hình thực tế ở trường MN Quang Trung. Đặc biệt

là tâm sinh lí của học sinh mầm non là ham thích sự vui nhộn, thích khám phá

những điều mới lạ đặc biệt là các trò chơi. Nhưng cũng mau nhàm chán, nếu các

trò chơi đơn điệu không hấp dẫn lôi cuốn.

pdf 22 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 785Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quang Trung 
 4/15
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1.Cơ sở lí luận: 
 Muèn gi¸o chỉ đạo giáo viên dôc trÎ cã hiÖu qu¶ th«ng 
qua trß ch¬i d©n gian tr­íc hÕt t«i ph¶i t×m kiÕm 
th«ng tin vÒ c¸c thÓ lo¹i nµy. 
 Ph¶i hiÓu : 
 Trß ch¬i d©n gian lµ g×? 
V©ng , Trß ch¬i còng l¾m, nh­ trß ch¬i vËn 
®éng(dung d¨ng dung dÎ,ch¬i kh¨ng, ®¸nh ®¸o ),trß 
ch¬i häc tËp (®¸nh thuyÒn, ®¸nh «)Trß ch¬i m« pháng 
(®i chî lµm nhµ), trß ch¬i s¸ng t¹o(xÕp thuyÒn, ®¸nh 
trËn, ch¬i diÒu).C¶ kho tµng phong phó Êy lµ ph­¬ng 
tiÖn gi¸o dôc ®øc, trÝ, thÓ , mü cho c¸c con häc 
sinh. Qua ®ã ph¸t triÓn t©m lý ,thÓ lùc,trÝ tuÖ tr­íc 
m¾t vµ nh©n c¸ch cña c¸c em trong t­¬ng lai. 
 Đối với trẻ nhỏ,trẻ luôn có nhu cầu mong muốn được làm những việc giống 
như người lớn,chơi chính là cuộc sống thực của chúng. Đặc biệt ở lứa tuổi mẫu 
giáo, chơi là hoạt động chủ đạo đối với sự phát triển của trẻ, chi phối toàn bộ 
đời sống tâm lý trẻ và các dạng hoạt động khác. 
 Trò chơi dân gian là những trò chơi được nhân dân sáng tạo lưu truyền tự 
nhiên, rộng rãi trong dân gian, là một trong những hình thức sinh hoạt văn hoá 
dân gian.Các trò chơi này găn liền vơi truyền thống văn hóa của dân tộc đã nảy 
sinh và phát triển trong suốt quá trình giữ nước và dựng nước của nhân dân ta 
Thông qua trò chơi dân gian có nội dung tốt giúp trẻ nắm những tiêu chuẩn, 
hành vi chuẩn mực của con người. Qua trò chơi những phẩm chất của trẻ được 
hình thành như lòng dũng cảm, tính trung thực, tính kỹ luật, ý chí quyết thắng 
của trẻ.Trong trò chơi ai ai cũng tỏ ra cố gắng hết sức mình, khi tham gia vào 
trò chơi dân gian mỗi thanh viên trong cuộc chơi chỉ tồn tại được trong mối 
quan hệ mật thiết với tập thể bởi ai cũng sẵn sàng làm hết mình để mang lại 
thành tích chung cho tập thể, một cử chỉ hành vi đúng mực , việc giúp đỡ bạn 
trong quá trình chơi , cùng nhau tạo ra những đồ dùng đồ chơi phục vụ cho quá 
trình chơi cùng hát đọc đồng dao khi chơi đều có tác dụng tốt đối với việc bồi 
dưỡng cho trẻ những cảm xúc thẫm mỹ. Khi tham gia vào trong trò chơi dân 
gian trẻ được phát triển thể lực cũng cố sức khỏe chủ yếu ảnh hưởng đến các tác 
động của tay, chân mình giúp cho cơ bắp phát triển, máu được lưu thông sự thở 
và quá trình trao đổi chất đều tốt hơn.Ngoài ra thông qua trò chơi dân gian còn 
hình thành ở trẻ một số kỹ năng chính xác và một số tố chất khác như nhanh 
nhẹn, khéo léo bền bĩ dẻo dai. 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 5/15
2. Thực trạng vấn đề: 
 2.1. Đặc điểm chung: 
 Trường Mầm non Quang Trung nằm trên địa bàn của Huyện Gia Lâm. 
 Năm học 2019 – 2020 nhà trường có 280 trẻ, chia thành 9 nhóm lớp. Tổng số 
giáo viên nhân viên trong trường hiện nay là 40 đồng chí, 100% các cán bộ giáo 
viên nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 
 Tên nhóm 
Nhà trẻ 
MG bé MG nhỡ MG lớn 
Số lớp 1 3 3 2 
Số trẻ 40 65 90 85 
Số cô 4 6 6 8 
Trường MN Quang Trung cùng với các trường MN trên địa bàn thành phố 
Hà Nội đã tiến hành cho trẻ được làm quen với các bài đồng dao, ca dao, các bài 
hát dân ca đặc biệt trẻ đã được chơi các trò chơi dân gian song chất lượng cũng 
như hình thức chưa thật phong phú, trẻ chưa thật thích thú khi tham gia. Trong 
quá trình thực hiện công tác quản lý giáo dục của nhà trường tôi đã có những 
thuận lợi khó khăn sau: 
 2.2. Thuận lợi 
Phòng giáo dục và BGH nhà trường luôn quan tâm, sát sao 
* Về cơ sở vật chất: 
 Chỉ đạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ bằng cách tổ chức các chuyên 
đề, các lớp tập huấn,các buổi kiến tập chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng 
nuôi và dạy cho giáo viên. 
Phòng học rộng rãi, thoáng mát, có sân chơi sạch sẽ thuận tiện cho việc 
tiến hành các hoạt động học tập vui chơi của trẻ. 
BGH nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, đồ dùng đồ 
chơi theo đúng Thông tư 01/VBHN-BGDĐT về danh mục đồ dùng, đồ chơi, 
trang thiết bị tối thiểu trong trường mầm non. 
* Về giáo viên: 
Giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh 
thần trách nhiệm trong công việc, luôn tìm tòi các tài liệu trên mạng hay trong 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 6/15
sách báo để nắm bắt những tri thức mới phục cho việc chăm sóc giáo dục trẻ tốt 
hơn. 
* Về học sinh và phụ huynh: 
100% trẻ ăn ngủ tại lớp nên dễ dàng, thuận tiện trong việc giáo dục trẻ 
mọi lúc mọi nơi. 
Đa số phụ huynh phối kết hợp tốt với giáo viên trong việc chăm sóc giáo 
dục trẻ. 
 2.3. Khó khăn 
* Về cơ sở vật chất 
 Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, phát triển tính mạnh dạn tự tin cho trẻ còn 
chưa nhiều và chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới hiện nay. 
* Về trẻ: 
 Khả năng tiếp thu của trẻ trong lớp không đồng đều gây khó khăn trong việc 
cung cấp kiến thức. 
 Trẻ đi học chưa đều do sức khỏe và hạn chế về thể chất 
 * Về phụ huynh: 
Đa số trẻ thuộc gia đình làm nông nghiệp và dịch vụ nên chưa nhận thức 
rõ về bậc học mầm non, ít có thời gian dành cho con, phần lớn đều do ông, bà 
đưa đón con đi học. Vì vậy, việc thống nhất quan điểm, biện pháp giáo dục trẻ 
giữa giáo viên và phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn. 
Nhiều phụ huynh nhầm lẫn giữa sự tự tin và bao bọc, đôi khi yêu con quá 
mà “ che chắn ” con quá kĩ gây trở ngại đến sự phát triển tính tự tin ở trẻ. 
Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, tôi đã áp dụng một số biện 
pháp giáo dục như sau: 
3. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 3.1. Biện pháp 1: Bồi dưỡng kiến thức về trò chơi dân gian cho giáo viên. 
 -Trường của chúng tôi có nhiều là các giáo viên trẻ, nhiệt tinh, năng nổ, 
nỗ lực trong công tác chuyên môn. Song lại ít kiến thức về các bài đồng dao, ca 
dao, các bài hát dân ca cũng như các trò chơi dân gian. Chính vì thế nên việc bồi 
dưỡng kiến thức về tổ chức, hướng dẫn, làm đồ dùng phục vụ trò chơi dân gian 
là một trong những nội dung vô cùng quan trọng. Bồi dưỡng kiến thức giúp giáo 
viên hiểu rõ hơn sâu hơn về các trò chơi dân gian. Bởi chỉ có hiểu về trò chơi, 
biết cách chơi và tạo ra các đồ dùng phục vụ các trò chơi thị họ mới có thể tổ 
chức tốt trò chơi dân gian. Trẻ thật sự thấy hừng thú khi tham gia trò chơi. 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 7/15
 -Để việc bồi dưỡng giáo viên của nhà trường đạt hiệu quả và có tính khả 
thi cao trong áp dụng vào thực tế BGH nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể như: 
 Căn cứ vào trình độ, khả năng. Để sắp xếp nội dung bồi dưỡng đạt hiệu 
quả. 
Cụ thể: 
+Nhà trường đã tổ chức các lớp bồi dưỡng về các bài đồng dao, ca dao và 
các trò chơi dân gian Việt Nam để hướng dẫn cho giáo viên cách chơi, cách tổ 
chức các trò chơi dân gian trong chương trình. 
+ Bồi dưỡng qua buổi sinh hoạt chuyên môn định kì 
 + Huấn luyện kĩ năng chơi theo nhóm nhỏ, theo tổ chuyên môn, người 
biết nhiều dạy người biết ít. 
Để thực hiện bồi dưỡng giáo viên ban giám hiệu đã cung cấp các thông tin 
về chuyên đề, sách báo, băng hình, các địa chỉ mạng cho giáo viên nghiên cứu 
sau đó trình bày, trao đổi, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chuyên môn. 
 Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian. 
Tổ chức kiến tập việc sắp xếp, bố trí dạy trò chơi dân gian sao cho phù hợp để 
cùng đúc rút kinh nghiệm và hướng xây dựng hoạt động này trong trường. 
 Để tạo nên phong trào thi đua tổ chức trò chơi dân gian trong các hoạt 
động dạy trẻ BGH đã khuyến khích chị em giáo viên qua nhiều hình thức khác 
nhau: 
 - Thi trang trí góc chơi dân gian 
 - Thi sưu tầm các trò chơi, bài hát dân gian. 
 - Tổ chức thi các trò chơi dân gian (dành cho trẻ ở các lớp) 
Việc tổ chức tham gia các hoạt động của trường khiến giáo viên, học sinh 
tích cực tham gia nhiệt tình, sôi nổi cho dù việc chuẩn bị mất khá nhiều thời 
gian, công sức. 
Việc kiểm tra kết qủa của các đợt bôi dưỡng được thông qua việc giáo viên lựa 
chọn các trò chơi dân gian đưa vào dạy trẻ trong các hoạt động: ngoài trời, hoạt 
động góc, các tiết học và được thể hiện qua các sáng kiến kinh ngiệm. 
 3.2. Biện pháp 2: Đầu tư kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất xây 
dựng môi trường 
 Môi trường là nơi trẻ được thoả sức chơi đùa, tìm hiểu và khám phá thế 
giới, khám phá những điều mới lạ trong dân gian. Trẻ không chỉ học qua việc 
truyền thụ kiến thức của giáo viên mà trẻ còn học qua việc tiếp xúc trực tiếp với 
môi trường. Môi trường là nơi trẻ được thoả sức tìm hiểu khám phá. Chính vì 
thế việc tạo cho trẻ một góc dân gian là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Để 
việc xây dựng môi trường cụ thể là các góc chơi dân gian hiệu quả tận dụng 
được nguồn kinh phí không lãng phí mà lại hiệu quả. Tôi đã chỉ đạo các lớp xây 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 8/15
dựng ở mỗi lớp một góc chơi dân gian. Để có được ở các lớp một góc dân gian 
phù hợp với độ tuổi, không có sự trùng lặp nhau, mang đúng phong cách dân 
gian, đẹp lôi cuốn trẻ tôi đã làm các bươc sau: 
­ Tổ chức cho giáo viên tham quan môi trường góc dân gian đẹp của một số 
trường. 
­ Cung cấp tư liệu, hình ảnh đẹp, trang west về góc dân gian cho giáo viên 
tham khảo 
­ Yêu cầu giáo viên trình bầy lên maket xây dựng góc dân gian 
­ Tham mưu BGH, phòng giáo dục đầu tư kinh phí, các đồ dùng nguyên 
liệu phục vụ cho công việc trang trí và dạy trẻ. 
­ Xin hỗ trợ kinh phí của phụ huynh học sinh 
 Kết quả của vịêc xây dựng môi trường được đánh giá qua việc chấm 
trang trí góc dân gian. Hầu hết các lớp đã xây dựng được góc chơi dân gian đẹp, 
với nhiều các nguyên vật liệu như lá cây, mo cau, lá chuối, lá cọ, tre, nhiều 
đồ dùng phục vụ trò chơi phong phú hấp dẫn như: Các bàn cờ lúa ngô, bàn chơi 
ô ăn quan, chơi nghé ọ, chơi làm các loại bánh bánh đúc, bánh trôi, bánh gai, 
bánh dợm..Kết quả 18/21 xếp loại tốt, 3 lớp xếp loại khá. Viêc tạo môi trường 
ở các lớp đạt hiệu quả, thiết thực, gần gũi không hình thức đỡ tốn kém. 
 3.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chức các trò chơi dân gian trong các hoạt 
động của lớp của trường 
 Trẻ em tiếp thu và lĩnh hội tri thức không chỉ trên tiết học mà trong tất cả 
các hoạt động. Việc tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian trong các hoạt 
động của lớp của trường giúp cho trẻ nhớ nhanh, khắc sâu được trí vào trí nhớ 
của trẻ . Trẻ hứng thú hơn, tích cực hơn khi than gia trò chơi. Để việc tổ chức 
các trò chơi đạt hiệu quả tôi chỉ đạo giáo viên lên kế hoạch đưa chương trình dạy 
các trò chơi vào từng chủ đề, từng hoạt động, ưu tiên cho hoạt ngoài trời, hoạt 
động góc và các tiết học. 
 VD: Với hoạt động ngoài trời tôi chỉ đạo giáo viên lựa chon những trò 
chơi động kết hợp với những trò chơi nhóm như : Trò chơi mèo đuổi chuột, rồng 
rắn lên mây, cướp cờ.Các trò chơi nhón nhỏ như ô ăn quan, nhẩy lò cò nhẩy 
ô, nghé ọ 
 Trong hoạt động góc tôi chỉ đạo giáo viên đưa dân gian và trong đời sống 
thật của trẻ tại lớp MN. Khi tổ choc hoạt động góc giáo viên lựa chọn nhưng trò 
chơi phù hợp mang tích chất hoạt động nhóm, không cần nhiều diện tích chơi 
như chơi ô ăn quan, bắn vòng, cờ lúa ngô, chơi làm một số loại bánh: bánh 
chưng, bánh dày,bánh gai.sau mồi giờ hoạt động góc tôi thấy trẻ ở trường tôi 
thật sự thích thú với góc chơi này. 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 9/15
 Kết quả từ việc kiểm tra báo trước và dự đột xuất 21/21 lớp trong trường 
được xếp loại tốt về việc tổ chức trò chơi dân gian vào trong các hoạt động của 
lớp. 
 Ngoài việc lồng ghép vào trong các giờ chơi giaó viên còn lựa chọn một số 
những trò chơi đưa vào trong các tiết học. VD: như vào hoạt động gây hứng 
thú, các trò chơi xen giữa các tiết học, phần ôn luyện,và kết thúc tiết học. 
 VD: Với bài khám phá môi trường tự nhiên bài “ Tìm hiểu về con ếch” cho 
trẻ đọc và làm động tác minh hoạ bài đồng dao “Con ếch đưới ao”.VD: Khi cho 
tre MGL làm quen vơi chữ cái “E, Ê” ở phần ôn luyện tổ chức cho trẻ chơi một 
số trò chơi dân gian kết hợp ôn luyện chữ ê,ê như trò chơi nhẩy bật ô.. 
 Đặc biết qua các ngày hội ngày lễ trẻ, Tôi đã cho trẻ được chơi các trò chơi 
đơn giản xen giữa chương trình văn nghệ, qua một số các hoạt động tập thể để 
trẻ được nhớ lại, khắc sâu ở trẻ những trò chơi đã biết chơi. Đồng thời cung cấp 
cho trẻ những trò chơi trẻ chưa biết hoặc chưa rõ. 
 VD: Trong chương trình “ Mừng ngày hội đến trường của bé” 
Các tiết mục văn nghệ được đan xen với các bài đồng dao, các trò chơi: Tập tầm 
vông, chi chành chành, kéo cưa lừa xẻ,.. trẻ không nhưng được đọc trên nền 
nhạc còn được tập các động tác đước mặc trang phục biẻu diễn. Các khán giả 
được xem và cùng làm động tác cùng các bạn. Trẻ cảm thấy thật vui thích và 
hào hứng 
 Để các trò chơi dân gian khắc sâu hơn vào tiềm thức của không chỉ học 
sinh mà của cả các cô giáo, BGH nhà trưòng phối kết hợp tổ chức hội thi “ Bé 
với các trò chơi dân gian”. Qua các hoạt động này trẻ được học được chơi, được 
cổ vũ reo hò làm cho trẻ nhớ lâu hơn và thích thú hơn khi tham gia. 
 3.4. Phát động phong trào thi đua sưu tầm và thiết kế, làm đồ dùng dạy 
trò chơi dân gian. 
 Việc tổ chực các trò chơi dân gian trong trường Mầm non thật sự phong phú 
và đạt hiệu quả về hình thức và số lượng trò chơi thì việc quan trọng là phải sưu 
tầm và thiết kế nhiều trò chơi phù hợp với từng lứa tuổi. Để việc sưu tầm lựa 
chon trò chơi đạt hiệu quả cao kích thích được tính chủ động tích cực tự giác và 
thi đua trong giáo viên. Tôi phát động phong trào thi đua sưu tầm thiết kế các trò 
chơi dân gian. 
 Đồ dùng đồ chơi của các trò chơi dân gian cũng vô cùng đa dạng và phong 
phú, mang tính đặc trưng và được thiết kế dựa vào cách chơi và luật chơi của 
từng trò chơi. Mỗi trò chơi dân gian có một hoặc nhiều loại đồ dùng đồ chơi 
tương ứng mà thiếu nó thì trò chơi không thể tiến hành được. 
 Ví dụ như trò: " Chơi chuyền" đòi hỏi phải có 10 que chuyền và một đồ vật 
có dạng khối cầu như quả bóng, quả bưởi non...Trò chơi " Ném còn" không thể 
diễn ra nếu thiếu quả còn - đồ chơi truyền thống của trò chơi đó. Hay đơn giản 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 10/15
như trò chơi " Bịt mắt bắt dê" cũng không thể được tổ chức nếu không có dải vải 
Chính vì vậy, trước khi tổ chức cho trẻ chơi một trò chơi dân gian nào đó, giáo 
viên cần tìm hiểu kỹ lưỡng về luật chơi, cách chơi cũng như việc có hay không 
có đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi để từ đó có thể chuẩn bị đầy đủ các yếu 
tố cần thiết cho trò chơi. 
 Kết quả của phong trào: Toàn trường có nhiều cuốn sách về trò chơi dân gian 
và các bài đồng dao góp vào thư viện của trường. Trong đó có 12 trò chơi sưu 
tầm 18 trò chơi được thiết kế dựa trên các bài đồng dao. Rất nhiều đồ dùng 
phục vụ cho các trò chơi dân gian. 
 3.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo giáo viên giáo lựa chọn các trò chơi dân gian 
phù hợp với lứa tuổi của trẻ. 
 Kho tàng các trò chơi dân gian Việt Nam vô cùng phong phú và đa dạng 
nhưng không phải trò chơi nào cũng phù hợp với trẻ nhỏ. Vì thế, giáo viên nên 
có sự cân nhắc lựa chọn cho trẻ chơi các trò chơi có luật chơi và cách chơi đơn 
giản, dễ nhớ, dễ hiểu. 
 Bên cạnh đó, trong trường mầm non lại có sự phân chia trẻ theo nhiều độ 
tuổi. Mỗi độ tuổi lại có mức độ nhận thức và khả năng chú ý có chủ định khác 
nhau. Chính vì thế, các trò chơi cũng cần phải được lựa chọn cho phù hợp với 
từng độ tuổi. 
Cụ thể như sau: 
* Với trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo bé ( từ 2 đến 4 tuổi ): khả năng chú ý có 
chủ định còn kém, nhận thức còn đơn giản. Vì vậy trẻ chỉ có thể chơi được các 
trò chơi đơn giản như: " Lộn cầu vồng", 
" Chi chi chành chành", " Tập tầm vông", " Nu na nu nống", " Dung dăng dung 
dẻ"... 
* Với trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn ( từ 4 đến 6 tuổi ): khả năng chú ý có chủ định và 
nhận thức của trẻ đã cao hơn rất nhiều so với lứa tuổi trước. Vì thế, trẻ có thể 
chơi được các trò chơi dài hơn và khó hơn. 
Khi lựa chọn các trò chơi dân gian cho trẻ MGL, tôi thực hiện theo các tiêu chí 
sau: 
- Trò chơi không quá đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp. 
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trò chơi dễ kiếm, dễ tìm. 
- Giúp củng cố tư duy, ngôn ngữ, vận động, kỹ năng cho trẻ. 
- Gây được hứng thú, thu hút sự chú ý của trẻ. 
- Có sự tham gia của tập thể lớp hoặc nhóm trẻ trong lớp. 
Từ những tiêu chí trên, tôi đã lựa chọn các trò chơi sau cho trẻ lớp MGL: " Thả 
đỉa ba ba", " Ô ăn quan", " Chuyền thẻ", " Hát chuyền sỏi", " Trốn tìm", " Đếm 
sao", " Kéo co", " Rồng rắn lên mây", "Chồng đống chồng đe", " Trồng nụ trồng 
hoa", " Ném còn", " Cướp cờ" ... 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 11/15
 Có thể thấy việc học văn hóa cơ bản qua trò chơi không dạy chữ thế mà 
các con vẫn đếm, vẫn tính nhẩm, cộng trừ trong trò chơi: “ Ô ăn quan”. 
 Dạy trẻ tính nhẩm về chia từ, quan sát ngược chiều - xuôi chiều để động 
não một cach tự lực chỉ có bạn mà không có cô giáo- trò chơi: “ Cắp cua bỏ 
giỏ”, rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng.... 
 3.6. Biện pháp 6: Chỉ đạo giáo viên tổ chức các trò chơi phù hợp với 
tính chất của hoạt động. 
Mỗi hoạt động của trẻ đều nhằm đạt được một mục đích nhất định. Vì thế, hoạt 
động nào cũng có tính chất riêng của nó. Nếu như hoạt động chung được tổ chức 
nhằm cung cấp các kiến thức cho trẻ thì hoạt động ngoài trời lại giúp trẻ được 
gần gũi với thiên nhiên, khám phá các hiện tượng tự nhiên và phát triển thể chất; 
hay như ở hoạt động góc trẻ lại được mở rộng thêm về kinh nghiệm sống và kỹ 
năng chơi theo nhóm. Chính vì vậy, giáo viên cần chú ý lựa chọn và tổ chức các 
trò chơi dân gian cho phù hợp với tính chất của từng hoạt động. 
*Với HĐ ngoài trời: tận dụng không gian rộng và thoáng, giáo viên nên tổ chức 
cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhằm rèn luyện và phát triển thể lực cho trẻ 
như: "Rồng rắn lên mây", "Bịt mắt bắt dê", " Nhảy dây", "Nhảy lò cò", " Thả đỉa 
ba ba"... 
* Với hoạt động góc: nên tổ chức cho trẻ các trò chơi có thể chơi theo nhóm nhỏ 
trong một không gian hẹp như: " Ô ăn quan", "Chơi chuyền", "Rải ranh", 
"Chuyền thẻ", "Kéo cưa lửa xẻ"... 
*Với hoạt động chung và hoạt động chiều ( chủ yếu diễn ra trong phòng nhóm ): 
nên tổ chức cho trẻ các trò chơi tĩnh nhằm phát triển nhận thức cho trẻ như: "Ô 
ăn quan", "Tập tầm vông", "Rải ranh", "Chơi chuyền", "Chơi cờ", "Vấn đáp", 
"Đếm sao", " Đọc câu"... 
Đặc biệt khi tích hợp trò chơi dân gian trong hoạt động chung, giáo viên cần lựa 
chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm của từng môn học. 
Ví dụ: 
- Với môn thể chất: nên lựa chọn các trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể 
khoẻ mạnh, hoạt bát và năng động. Nhiều trò chơi đòi hỏi trẻ phải mạnh mẽ, 
nhanh chân, nhanh mắt, nhanh miệng. Trẻ phải có sức khỏe mới có thể vui chơi 
và ngược lại vui chơi giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh và năng động. 
Chẳng hạn: 
+ Với trò chơi " Rồng rắn lên mây", khi trẻ hát xong câu cuối: " Xin khúc đuôi - 
Tha hồ thày đuổi", lập tức trẻ làm " đuôi" 
( đứng sau cùng ) phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị " thầy" tóm lấy, sau đó 
có thể bị thay người khác hoặc lại phải làm 
" thầy" để đi đuổi những trẻ khác. 
+ Trò " Nhảy dây", " Trồng nụ trồng hoa", " Nhảy lò cò" có nhiều nấc chơi nho 
Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên tổ chức trò chơi dân gian trong trường Mầm non Quang Trung 
 12/15
nhỏ: từ bàn một, bàn hai...đến bàn mười 
( Nhảy lò cò ); từ một nụ, một hoa...đến tám hoa ( Trồng nụ trồng hoa )...Trẻ 
phải vượt qua dần từng nấc, hết nấc này mới đi tiếp nấc sau. Như vậy, trẻ phải 
dai sức, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và khéo léo mới có thể tiến dần đến được nấc 
cuối của trò chơi. 
+ Trò " Chi chi chành chành" lại buộc trẻ phải rất nhanh tay, nhanh miệng vì nếu 
câu cuối bài là " ù à ù ập" được đọc xong mà trẻ không rút kịp tay ra, ngón tay 
của nó sẽ bị giữ lại, như thế là thua. 
- Với môn MTXQ, toán, văn học khi lựa chọn các trò chơi cần đáp ứng được các 
tiêu chí sau: 
+ Nhằm phát triển 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_chi_dao_giao_vien_t.pdf