Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non

1. Lý do lựa chọn đề tài

Ở Việt Nam, nghề giáo luôn được xã hội trân trọng, tôn vinh là “nghề cao

quý nhất trong những nghề cao quý”. Người dạy học được gọi là thầy giáo, cô

giáo và được coi là “kỹ sư tâm hồn”, không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm

người, hình thành và phát triển nhân cách người học. Nghề dạy học lấy con người

làm đối tượng để tác động, làm biến đổi và phát triển nhận thức, tư tưởng, tình

cảm của người học. Các giá trị văn hóa của nhân loại qua bàn tay của người thầy

được kết tinh và truyền thụ cho các thế hệ kế tiếp để đào tạo ra những con người

có phẩm chất, năng lực phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Thành quả của quá

trình lao động sư phạm là đào tạo ra những con người mới với nhân cách hoàn

chỉnh. Chính vì vậy, Đảng và nhà nước ta xác định “Phát triển Giáo dục& Đào

tạo là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu

tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, thông

qua việc đổi mới toàn diện Giáo dục & Đào tạo, đổi mới cơ cấu tổ chức, nội

dung, phương pháp dạy học theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”,

phát huy tính sáng tạo, khả năng vận dụng, thực hành của người học.

Việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, có phần đóng góp quan trọng của

bậc học mầm non, bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền

móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho

trẻ em. Giáo dục mầm non có đặc thù riêng, khác với các cấp học khác. Cô giáo,

ngoài giờ học phải quan tâm chăm sóc học sinh trong các hoạt động chơi, ăn,

ngủ, chăm sóc sức khỏe, theo dõi sự phát triển của trẻ. Trẻ mầm non coi cô giáo

là tấm gương để học tập. Khi tấm gương ấy thực trong sáng, thì những tiêu cực sẽ

hạn chế và sớm bị loại trừ. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại hạn chế trong giao

tiếp ứng xử của giáo viên mầm non với trẻ do kỹ năng giao tiếp ứng xử của giáo

viên chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như nhận thức, quan điểm giáo dục, tính

chất công việc và mối quan hệ trong công việc Hiện nay, một số hành vi, vi

phạm về đạo đức nhà giáo được đăng tải ngày càng nhiều trên các trang báo, trên

các phương tiện thông tin đại chúng.Vẫn còn một số giáo viên chưa nêu cao tinh

thần trách nhiệm, chưa hết lòng với học sinh; một số giáo viên trẻ, kỹ năng xử lý

các tình huống sư phạm còn hạn chế, tạo thành những ấn tượng không tốt, không

đẹp về hình ảnh người giáo viên, ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo và uy tín của

ngành Giáo dục mầm non. Chính vì vậy, chúng ta hãy nâng cao phẩm chất đạo

đức của nhà giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi một cô giáo phải

hiểu, thấm nhuần tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ về giáo dục; mỗi người phải

không ngừng rèn luyện để hoàn thiện lối sống, nhân cách của mình; sống có tấm

lòng nhân ái, làm việc có trách nhiệm với chính mình và xã hội.

Như vậy, nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo là một

nhiệm vụ to lớn, có ý nghĩa quan trọng và cũng là một vấn đề khó khăn, phức tạp

nhưng có tính cấp bách. Xuất phát từ những lý do trên tôi xin lựa chọn đề tài:

“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử

sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non ” làm đề tài sáng kiến kinh

nghiệm của mình.

pdf 32 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 1743Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lý có đạo đức nhà giáo, năng lực ứng xử sư phạm trong giai đoạn hiện nay. 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
8/20 
* Số liệu khảo sát trước khi thực hiện các biện pháp: 
TT Nội dung 
Mức độ thực hiện (%) 
Tốt Khá TB Yếu Kém 
1 Nhận thức của giáo viên về thực hiện 
giao tiếp ứng xử, đạo đức nhà giáo 
82 11 7 0 0 
2 Đánh giá của giáo viên về thực hiện giao 
tiếp ứng xử, đạo đức trong nhà trường 
79 14 7 0 0 
3. Các biện pháp 
 3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên trong việc tiếp cận các văn bản pháp luật nhà nước, các quy 
định của Ngành và các chuẩn mực hành vi ứng xử trong môi trường giáo dục. 
Phổ biến kịp thời các văn bản, các quy định về đạo đức nhà giáo, các hành vi 
ứng xử trong và ngoài lớp học, trường học thông qua các buổi họp: họp hội đồng, 
các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ, học nhiệm vụ năm học đầu năm.. 
Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững và thực 
hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước, các quy định của Ngành, bộ quy tắc ứng 
xử trong trường học... 
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về quán triệt, tổ chức 
thực hiện các văn bản mới quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh 
hoạt chuyên môn của Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt công đoàn nhà trường hàng 
tháng và đầu năm học. (Hình ảnh 1- phụ lục) 
Xây dựng các bài tuyên truyền về các quy định hiện hành về giao tiếp ứng 
xử, đạo đức nhà giáo, các thông điệp nhà giáo nên làm và hành vi nhà giáo không 
được làm bằng các hình thức thích hợp, sinh động, tuyên truyền trên các trang 
mạng nội bộ của trường, trong các buổi họp, buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên 
đề. 
Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu và học tập đầy đủ 
các buổi học nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tham gia các lớp 
bồi dưỡng chính trị, thảo luận nói chuyện chính trị; tổ chức các hoạt động có ý 
nghĩa giáo dục tư tưởng chính trị. Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện giáo dục 
tư tưởng chính trị theo hướng gắn liền với thực tiễn sôi động của đất nước, với 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
9/20 
các điều kiện của nền KTTT, phát huy tính tích cực và sáng tạo của giáo viên, đa 
dạng hóa các hình thức tổ chức, xã hội hóa việc tổ chức các hoạt động. 
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo 
phong cách, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo 
đức, tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với 
những đổi mới về nội hàm và các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp. Tiếp tục thực 
hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Thực hiện theo mô hình xây dựng 
“Trường, lớp mầm non hạnh phúc” 
3.2. Phát động phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" 
“Trường học hạnh phúc” là nơi thầy cô, học sinh và phụ huynh đều được 
hạnh phúc. Nơi ấy không có bạo lực, không có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, 
không có những hành xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng nhà giáo. 
Đây chính là kết quả của việc tạo dựng các hành vi ứng xử chuẩn mực của những 
thầy cô có đạo đức trong sáng, lòng yêu nghề và sự tận tâm, tận lực với học sinh, 
tâm huyết với sự nghiệp trồng người. 
Phát động phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" nhằm tạo cơ hội 
cho giáo viên đổi mới, thực hiện phương pháp giáo dục và ứng xử các tình huống 
sư phạm phù hợp, đảm bảo các quy định về đạo đức nhà giáo và giáo dục học 
sinh đạt hiệu quả. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 
Xây dựng môi trường giáo dục tôn trọng sự phát triển của học sinh. Học 
sinh không bị bạo lực, được thể hiện cái tôi của mình, được đối xử với nhau thân 
thiện, không phân biệt đẳng cấp hay xếp hạng. Từ đó, trẻ được phát triển tối đa 
năng lực của mình, được tôn trọng, không ai bị bỏ rơi. Trường học còn phải là 
môi trường dân chủ, ở đó mọi người được thể hiện ý kiến của mình. 
Giáo viên phải được sáng tạo, được đổi mới phương pháp dạy học, được 
dân chủ đóng góp ý kiến. Phải gợi cho các cô giáo sự sáng tạo vì sáng tạo sẽ tạo 
nên môi trường hạnh phúc. 
Cán bộ quản lý trên cương vị của mình sẽ làm cho các cô giáo và học sinh 
tự hào về ngôi trường của mình, làm ngôi trường được tôn trọng của phụ huynh 
học sinh, địa phương mà ngôi trường đóng. 
Trường học hạnh phúc là nơi thầy cô, học sinh cũng như cha mẹ học sinh 
đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Đó là nơi tình yêu thương 
giữa các nhà giáo với nhau, giữa cô giáo và học sinh, giữa học sinh với nhau 
được trân trọng và bồi đắp hằng ngày. 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
10/20 
Giáo viên cần tích cực tự học, tự rèn luyện, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ để 
nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, tiến tới khắc phục hoàn toàn hiện tượng nhà 
giáo vi phạm đạo đức, có hành vi ứng xử phản sư phạm; biến những khó khăn, 
thách thức trong nghề thành những cơ hội để khẳng định phẩm chất, năng lực của 
bản thân trước phụ huynh, đồng nghiệp và học sinh. Mạnh dạn áp dụng những 
phương pháp mới, đồng thời cũng không đánh mất vai trò trung tâm của người 
thầy, giáo viên cần chủ đạo định hướng, gợi mở cho trẻ chủ động tham gia vào 
các hoạt động. Không đặt nặng yêu cầu thi đua để đạt danh hiệu dạy giỏi mà giáo 
viên nên chú trọng phấn đấu thành một nhà giáo dục, nhà tâm lý giáo dục học 
sinh hiệu quả. 
Ban giám hiệu cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở giáo viên về nhận thức, 
năng lực nghề nghiệp, tình cảm và sự thân thiện đối với học sinh. 
Xây dựng những tập thể nhà giáo chuẩn mực, môi trường giáo dục an toàn, 
lành mạnh. 
Nhà trường giúp cho học sinh tiến bộ; cần tạo cơ hội để các trẻ mạnh dạn 
bộc lộ những ý muốn, nguyện vọng, và nhà trường tìm cách giải quyết những 
vướng mắc, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của học sinh. Thường xuyên tổ 
chức các buổi tiếp cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt về hoàn cảnh, tâm tư học 
sinh. Nhà trường tôn trọng tinh thần tự chủ và sáng tạo trong giảng dạy, đảm bảo 
các điều kiện vật chất cho dạy học, hỗ trợ giáo viên về kỹ năng quản lý học sinh, 
đảm bảo môi trường làm việc an ninh, an toàn. 
Xây dựng "Trường học hạnh phúc" thể hiện được mối quan hệ nhân văn và 
thân thiện giữa con người với con người và quan hệ giữa con người với thiên 
nhiên, cảnh quan. Khi thực hiện phong trào phải luôn theo dõi, kiểm tra, đánh giá 
trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp 
với tình hình thực tế. 
3.3. Đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc cho giáo viên. 
Nhiều người nghĩ rằng làm nghề giáo viên mầm non thoải mái và tự do, 
nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, để lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của 
trẻ, giáo viên mầm non phải chịu rất nhiều áp lực. Người giáo viên mầm non 
cũng là người phải xử lý trực tiếp những tình huống hay gặp của trẻ nhỏ độ tuổi 
từ 3 đến 5 như quấy phá, lười ăn, hay mắc dấu hiệu của bệnh tự kỷ . 
Tình trạng quá tải số lượng trẻ tính trên 1 giáo viên đang là vấn đề gây 
nhiều nhức nhối cho xã hội, và vấn đề này cũng là một trong những điều gây áp 
lực nhất tới các giáo viên mầm non. Việc quản lý quá nhiều trẻ nhỏ, từ việc soạn 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
11/20 
giáo án, chăm lo, tổ chức trò chơi, lên bảng theo dõi quá trình học tập, để ý tới 
tâm lý từng bé khiến các cô luôn phải bận bịu suốt cả ngày, áp lực về thời gian và 
trách nhiệm là vô cùng lớn. 
Giáo viên mầm non không chỉ là một cô giáo đơn thuần mà dường như 
giáo viên mầm non giống như người mẹ hiền, người cha làm tất cả cho cả công 
việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất 
Vì vậy, các yếu tố của môi trường làm việc của giáo viên có tác động rất 
lớn đến hình thành những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên. 
Nếu môi trường hạnh phúc, mỗi ngày đi làm là một ngày vui thì bản thân giáo 
viên cũng phải tự xác định nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân sao cho 
phù hợp và xứng đáng với môi trường đó. Chính vì thế, nhà trường trao quyền 
cho giáo viên được tự xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh, tự có trách nhiệm 
với học sinh của mình. Biện pháp này nhằm tạo ra một môi trường ảnh hưởng 
tích cực tới nhân cách của người giáo viên, giúp giáo viên thỏa mãn nhu cầu lao 
động, cống hiến, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có khả năng phòng, chống ảnh 
hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường và xã hội. 
Ngoài ra, nhà trường còn quan tâm tới đời sống tình cảm, nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của giáo viên để giải tỏa, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong 
công việc cũng như đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các chế 
độ chính sách, các quyền lợi của giáo viên, quan tâm động viên cả về vật chất lẫn 
tinh thần để giáo viên có thể yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người của 
mình. (Hình ảnh 2) 
Để thực hiện tốt biện pháp này cần có sự tham gia của tất cả các thành viên 
trong nhà trường và các đoàn thể: Chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên.... 
Mỗi giáo viên phải thật sự gương mẫu để tạo ra một môi trường giáo dục lành 
mạnh; xây dựng những quy định chặt chẽ và kiểm tra việc thực hiện những quy 
định đó một cách nghiêm túc. Nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường sư 
phạm lành mạnh, thân thiện, nhằm tạo tình cảm thân thiết, khơi dậy khả năng lao 
động sáng tạo của giáo viên. Để làm được điều đó, nhà trường cần tập trung xây 
dựng theo hướng chuẩn mực, với không gian xanh, sạch, đẹp, trang bị đầy đủ các 
thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu 
khoa học. Đồng thời, duy trì nghiêm các quy chế, quy định trong đào tạo, lối sống 
có kỷ cương, văn hóa, tăng cường đoàn kết, thống nhất, yêu thương, giúp đỡ nhau 
cùng hoàn thành nhiệm vụ; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cô giáo và học 
sinh, phụ huynh không để cho các tệ nạn, tiêu cực thâm nhập vào trong trường. 
Mặt khác, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Dạy tốt, rèn luyện tốt, 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
12/20 
công tác tốt" nhằm thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, giáo 
viên. Qua đó, mỗi người thêm yêu ngành, yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp đã lựa 
chọn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất 
lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. 
3.4. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và áp dụng quan điểm xây 
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm gắn với nội dung tăng cường giáo 
dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo trong chăm sóc, giáo dục trẻ. 
Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, nhân viên bao 
gồm rất nhiều hoạt động phong phú: Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm, tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên giỏi các cấp. Đây là các 
hoạt động đặc trưng của môi trường giáo dục, hoạt động này giúp giáo viên, nhân 
viên có những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho lao động nghề nghiệp của mình trên 
cơ sở đó để hình thành những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết. 
Bồi dưỡng cho giáo viên về lí thuyết và thực hành các nội dung chăm sóc, 
giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, giáo viên được 
tham gia, trình bày quan điểm của mình thông qua các bài viết và tiết dạy. Từ đó 
giúp giáo viên và phụ huynh hiểu thêm về quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, 
giáo viên có điều kiện nâng cao chuyên môn và học hỏi đồng nghiệp của mình. 
Để làm tốt điều đó, mỗi giáo viên không ngừng bồi dưỡng phẩm chất và tình cảm 
nghề nghiệp, luôn ý thức về hoạt động nghề, dành mọi suy nghĩ, hành động ưu ái 
cho trẻ, bảo đảm cho trẻ phát triển tối đa những tiềm năng vốn có theo khoa học, 
theo mục tiêu đào tạo của ngành. Giáo viên lấy xúc cảm chân thực của chính 
mình khi tiếp xúc với trẻ nhưng thiên về tình thương, nhẹ nhàng mà vui tươi, phù 
hợp với tâm sinh lí của trẻ, gieo vào lòng trẻ những sắc thái cảm xúc tích cực của 
con người. Thực hành, rèn luyện cách sử dụng giọng nói, nét mặt, thể hiện hành 
vi, cử chỉ sao cho đảm bảo tính mô phạm và thực sự hiệu quả theo quan điểm 
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. (Hình ảnh 3) 
Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề tại trường, xây dựng một số hoạt 
động giáo dục cho giáo viên dự giờ, sau đó đưa ra những nhận xét, đánh giá 
khách quan, chân thực, đồng thời rút kinh nghiệm về các mặt đã làm được và 
chưa được để làm tốt hơn cho những lần tiếp theo. 
 Tổ chức các hội thi giáo viên dạy tốt, thông qua các hội thi, các buổi sinh 
hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề giúp giáo viên tích cực hơn, phát huy được 
tốt nhất khả năng của mình trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và 
ngoài lớp cho trẻ. 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
13/20 
Xây dựng quy trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cả năm học để 
chủ động trong khâu quản lý và tổ chức, đa dạng các hình thức bồi dưỡng nghiệp 
vụ chuyên môn, tạo ra nhiều hình thức mới để lôi cuốn giáo viên, nhân viên tham 
gia với tinh thần cao nhất, tham gia một cách tích cực, tránh bệnh hình thức và 
thành tích. Những giáo viên có kinh nghiệp lâu năm, nghiệp vụ, nghệ thuật giảng 
dạy giỏi có thể chia sẻ phương pháp giảng dạy với những giáo viên mới vào 
nghề. 
3.5. Tổ chức các hội thi để nâng cao năng lực ứng xử sư phạm 
Việc tổ chức các hội thi giúp người giáo viên có cuộc sống vật chất và tinh 
thần tươi vui, lạc quan, yêu đời, được thể hiện và khẳng định bản thân, được phát 
huy khả năng ứng xử sư phạm. Đây là những phẩm chất quan trọng đối với quá 
trình hình thành những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên. Đặc 
biệt, với trường có địa điểm lẻ thì đây cũng là cơ hội để các giáo viên trong nhà 
trường được giao lưu, gặp gỡ nhau. 
Việc tổ chức các hội thi phải đúng theo mục đích, ý nghĩa giáo dục thiết 
thực của nó; tuyệt đối tránh bệnh hình thức, thành tích trong việc tổ chức những 
ngày lễ hội; đa dạng hóa các hình thức tổ chức, lôi cuốn giáo viên tham gia một 
cách nhiệt tình, hào hứng nhất; xây dựng kế hoạch tổ chức một cách khoa học, 
hợp lý phù hợp với môi trường giáo dục; không quá cầu kỳ hoặc phô trương hình 
thức trong việc tổ chức, tránh gây tốn kém tiền bạc mà không có tác dụng; có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong nhà trường sư phạm; có sự tham gia của 
nhiều tổ chức xã hội. 
Trong số các hội thi thì Hội giảng chào mừng ngày 20/11 là quan trọng 
nhất. Qua trò chuyện với giáo viên, đặc biệt là một số giáo viên mới vào nghề 
(sau khi tham gia hội giảng chào mừng ngày 20/11). Những giáo viên đó đều 
chung một cảm nghĩ: Rất tự hào về nghề dạy học, tự hứa với mình sẽ cố gắng 
phấn đấu để xứng đáng với nghề mình đã lựa chọn. Với tính chất độc đáo của 
ngày 20/11 (tôn vinh các thầy cô giáo) như vậy, nhà trường thường rất chú trọng 
tổ chức ngày này để tôn vinh nghề dạy học. Do đó, chúng ta có thể xem hoạt 
động tổ chức các ngày lễ, hội cũng là biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp 
cho giáo viên. Bên cạnh đó với môi trường 100% giáo viên là nữ thì còn có các 
hội thi chào mừng ngày 20/10, ngày 8/3. Các cô giáo rất cảm động khi được thể 
hiện tài năng, sự khéo léo của mình. Ngoài ra các hội thi giáo viên tài năng duyên 
dáng, liên hoan tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên cũng là những ngày hội để 
các cô giáo thấy được trách nhiệm, tự hào với nghề nghiệp của mình.(Hình ảnh 4) 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
14/20 
3.6. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) 
Cùng với công tác giáo dục, Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đây là 
giải pháp tác động trực tiếp đến nhận thức, định hướng nghề nghiệp của mỗi giáo 
viên trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. Bởi vậy triển khai thực hiện 
nghiêm túc hai nội dung về công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, 
đảng viên và bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho đội ngũ nhà giáo là vô cùng cần 
thiết. 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện 
một cách toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, sát với đội ngũ nhà giáo. Nhà 
trường cần quán triệt, cụ thể hóa để họ nắm vững tư tưởng của Bác về đạo đức 
nhà giáo, đã là nhà giáo là phải yêu người, yêu nghề, yêu trường, điều này có ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục đào tạo. Bởi vậy, "Thầy cũng như trò, 
cán bộ cũng như nhân viên phải thật yêu nghề của mình". Thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW, mỗi cán bộ, giáo viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, đề ra nội dung, 
biện pháp cụ thể, phù hợp làm cơ sở để điều chỉnh hành vi, xác định ý chí quyết 
tâm, nhất là trong những tình huống khó khăn, phức tạp, chi phối đến tình cảm, 
lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo. Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường cần quan 
tâm, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phấn đấu, rèn luyện "mỗi thầy cô là một 
tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo"; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu 
cực, tạo điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" trong rèn luyện phẩm chất 
đạo đức nhà giáo theo tấm gương đạo đức của Bác. 
3.7. Tổ chức đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời những tấm 
gương nhà giáo tiêu biểu, mẫu mực, có thành tích trong chăm sóc giảng dạy. 
Việc kiểm tra, đánh giá tình hình rèn luyện đạo đức nhà giáo của giáo viên 
có ý nghĩa rất lớn vì nó giúp các lực lượng quản lý giáo dục thu được các thông 
tin phản hồi về nhiều vấn đề, trong đó có đạo đức của giáo viên, điển hình là 
những giáo viên mới vào nghề. Việc kiểm tra, đánh giá có tác dụng ngăn chặn 
những ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường tác động đến hình thành 
nhân cách của người giáo viên. Ngoài việc thực hiện đúng những quy chế của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành về kiểm tra, đánh giá đạo đức nghề nghiệp của 
nghề dạy học thì nhà trường cần xây dựng ra những quy định riêng, thích hợp với 
những điều kiện thực tế của nhà trường. 
“Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực giao tiếp, ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo trong trường mầm non 
15/20 
Việc khen thưởng và trách phạt cũng có ý nghĩa rất to lớn trong việc nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. Nó có thể khuyến khích, động viên 
những giáo viên có tinh thần cao trong nghiên cứu và giảng dạy và có thể tự xử lý 
những hành vi, vi phạm đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Do đó, nó có thể 
được xem là một biện pháp hữu hiệu trong công tác nâng cao đạo đức nghề 
nghiệp cho giáo viên. 
Trong nền kinh tế thị trường, khen thưởng và trách phạt cần chú ý đến 
những biểu hiện tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thị trường. Cần đưa ra những 
nội dung tích cực (Tính năng động, sáng tạo, cống hiến) của nền kinh tế thị 
trường vào các nội dung khen thưởng. Đồng thời cũng có những mức độ trách 
phạt nghiêm khắc với những biểu hiện tiêu cực. 
Biện pháp này có tác động đến hành lang pháp lý cho việc kiểm tra, đánh 
giá khuyến khích giáo viên tự kiểm tra, tự đánh giá về nhân cách nghề nghiệp của 
mình trên cơ sở những quy chế đã ban hành. Xây dựng và thực hiện qui chế khen 
thưởng và trách phạt rõ ràng hợp lý có tác dụng răn đe đối với giáo viên. Từ đó, 
góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. 
Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời ngay cho các cá nhân, tập thể có 
những thành tích cao trong các Hội thi, hội giảng, các phong trào thi đua, đặc biệt 
những tấm gương tiên tiến điển hình được tập thể nhà trường hay phụ huynh tôn 
vinh, đề xuất. Đây là động lực để bản thân người giáo viên đó tích cực phấn đấu 
hơn nữa, cũng là

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_quan_ly_chi_dao_nham.pdf