Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo Thông tư 22

Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo Thông tư 22

• Các quy định được điều chỉnh và bổ sung trong TT22 liên quan đến đánh giá HSTH

môn âm nhạc

• Việc nhận xét bằng lời hoặc ghi vở được thực hiện khi cần thiết, đặc biệt chú

trọng đến thúc đẩy sự tiến bộ của HS

• Vào giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 2, căn cứ vào quá trình đánh giá thường

xuyên và chuẩn KT-KN đối với môn âm nhạc để đánh giá học sinh theo ba mức

(HTT, HT, CHT)

• Các thay đổi khác có liên quan: Đánh giá thường xuyên về NL, PL đơn giản hơn,

khen thưởng có tiêu chí rõ ràng hơn, trách nhiệm của GV, của HT và cán bộ quản lý

giáo dục tại cơ sở được tăng cường.

pdf 21 trang Người đăng Bằng Khánh Ngày đăng 21/03/2024 Lượt xem 179Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc theo Thông tư 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đánh giá học sinh tiểu học môn Âm nhạc 
theo Thông tư 22 
MỤC TIÊU 
• Phân tích được những điểm mới của Thông tư 22 về đánh giá thường 
xuyên môn âm nhạc ở tiểu học 
• Biết một số kĩ thuật/ công cụ đánh giá thường xuyên môn Âm nhạc 
và tập huấn cho GV sử dụng được các công cụ này trong quá trình 
đánh giá học sinh theo TT22 
● Xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đối tượng cốt cán về ĐGHS tiểu 
học môn Âm nhạc theo điều chỉnh và bổ sung TT22 
NỘI DUNG TẬP HUẤN 
- Làm rõ nội dung sửa đổi ,bổ sung qui định trong TT22. 
- Một số kĩ thuật/ công cụ thường dùng khi đánh giá thường xuyên môn 
Âm nhạc của học sinh 
- Sử dụng bảng tham chiếu chuẩn đánh giá HS tiểu học môn âm nhạc 
- Thực hành lập kế hoạch tập huấn cốt cán tại địa phương về đổi mới đánh 
giá kết quả hoc tập môn Âm nhạc theo TT22 + 30 
PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 
- Ý tưởng: mỗi cá nhân trải nghiệm để phát hiện và thu 
nhận được các kết quả của khóa tập huấn 
- Huy động sự tham gia tích cực của người học 
- Khai thác những kiến thức, kinh nghiệm của các HV về 
quản lí và dạy học môn PPDH âm nhạc ở tiểu học tại các 
trường ĐHSP, CĐSP. 
CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN 
 Xác định các qui định về thông tư 22 ( sửa đổi, bổ 
sung) áp dụng cho môn âm nhạc 
• Thảo luận về đánh giá thường xuyên với môn âm 
nhạc theo thông tư 22 
• Thảo luận bảng tham chiếu đánh giá HS môn âm 
nhạc 
• Một số kĩ thuật đánh giá thường xuyên HS tiểu học 
môn âm nhạc 
 - Cá nhân nghiên cứu kĩ Thông tư 22 (sửa đổi, bổ sung) 
- Các quy định của TT22 và TT30 có liên quan đến môn 
âm nhạc không? 
- Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung và sửa đổi đó: 
+ Đối với GV? 
+ Đối với HS? 
+ Đối với hoạt động kiểm tra đánh giá HSTH 
- Các nhóm trinh bày kết quả thảo luận của mình 
NỘI DUNG 1: Các quy định và bổ sung trong TT22 
liên quan đến đánh giá học sinh tiểu học môn âm 
nhạc 
NỘI DUNG 1: Các quy định và bổ sung trong 
TT22 liên quan đến đánh giá học sinh tiểu học 
môn âm nhạc 
• Các quy định được điều chỉnh và bổ sung trong TT22 liên quan đến đánh giá HSTH 
môn âm nhạc 
• Việc nhận xét bằng lời hoặc ghi vở được thực hiện khi cần thiết, đặc biệt chú 
trọng đến thúc đẩy sự tiến bộ của HS 
• Vào giữa kỳ 1, cuối kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 2, căn cứ vào quá trình đánh giá thường 
xuyên và chuẩn KT-KN đối với môn âm nhạc để đánh giá học sinh theo ba mức 
(HTT, HT, CHT) 
• Các thay đổi khác có liên quan: Đánh giá thường xuyên về NL, PL đơn giản hơn, 
khen thưởng có tiêu chí rõ ràng hơn, trách nhiệm của GV, của HT và cán bộ quản lý 
giáo dục tại cơ sở được tăng cường. 
NỘI DUNG 1: Các quy định và bổ sung 
trong TT22 liên quan đến đánh giá học 
sinh tiểu học môn âm nhạc 
• Chú trọng đến đánh giá sự cố gắng của học sinh, giúp học sinh điều 
chỉnh, nâng cao chất lượng quá trình học tập. Mở rộng hình thức 
đánh giá, nhấn mạnh vào đánh giá thường xuyên. 
• Đảm bảo vai trò tự đánh giá 
NỘI DUNG 1: Các quy định và bổ sung 
trong TT22 liên quan đến đánh giá học 
sinh tiểu học môn âm nhạc 
• Đảm bảo tính công bằng, khách quan và kịp thời trong đánh giá 
• Mục đích là giảm tính hành chính, đi vào thực chất là giúp đỡ học sinh 
tiến bộ 
• GV có minh chứng khi được yêu cầu trả lời câu hỏi tại sao lại xếp học 
sinh vào mức nào đó 
Những điểm cần lưu ý 
• Thay vì đánh giá định kì 2 lần (cuối kì I, cuối năm) nay đánh giá 4 lần: 
GKI,CKI,GKII,CKII 
• Thang đánh giá thay đổi từ 2 mức ( HT,CHT) thành 3 mức 
(HTT,HT,CHT) 
• Công cụ đánh giá: bảng tham chiếu chuẩn đánh giá thường xuyên 
• Hồ sơ đánh giá: Học bạ và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục 
của lớp 
Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá KQHT môn 
Âm nhạc 
• Hoạt động 1: Nghiên cứu bảng tham chiếu chuẩn đánh giá định kì ( 
mô tả trong tài liệu tập huấn), trả lời câu hỏi: 
• Các tiêu chí và chỉ báo đề xuất trong bảng tham chiếu có phù hợp để 
đánh giá môn học ? Đề xuất điều chỉnh? 
• Bảng tham chiếu sử dụng làm gì? Khi nào ? Thiết kế đã phù hợp hay 
chưa? 
• Mô tả đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc từ lớp 1-lớp 5 theo 3 
mức HTT,HT,CHT dựa vào các tiêu chí và chỉ báo 
Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá dùng trong 
đánh giá kết quả học tập môn ÂN 
• Hoạt động 2: 
• Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả 
• Nhận xét, đánh giá 
• Hoạt động 3: Làm việc nhóm 
Sử dụng bảng tham chiếu chuẩn đánh giá, xây dựng ví dụ cụ thể về 
đánh giá HS theo 3 mức HTT,HT,CHT cho một phân môn Âm nhạc ( tùy 
chọn) 
Nội dung 2: Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá 
kết quả học tập môn ÂN 
Hoạt động 4: Trình bày kết quả thảo luận 
Đánh giá và nhân xét 
Chia sẻ băn khoăn khi thực hiện 
Các bài học 
Nội dung 3: Một số kĩ thuật đánh giá thường 
xuyên khi dùng đánh giá kết quả học tập môn ÂN 
• Hoạt động 1: Làm việc nhóm, trả lời câu hỏi 
+Những KTĐG thường xuyên đang được sử dụng trong môn AN? 
+Cách thực hiện 
+ Ưu điểm và hạn chế 
+Lấy ví dụ 
HĐ 2: 
Các nhóm chia sẻ 
Cùng đánh giá 
Nội dung 3: Một số kĩ thuật đánh giá thường 
xuyên khi đánh giá kết quả học tập môn AN 
• Đánh giá thông qua kiểm tra ngắn 
• Đánh giá dựa trên hồ sơ học tập của HS (profile) 
• Đánh giá dựa trên bài tập thực hành 
• Đánh giá dựa trên sản phẩm (presentation) 
• Đánh giá dựa trên bài tập thực hành 
• Đánh giá thông qua tương tác nhóm 
• Đánh giá dựa trên quan sát 
• Vấn đáp 
Đánh giá thông qua kiểm tra 
• Kiểm tra trong đánh giá môn âm nhạc thường được thực hiện thông 
qua các hình thức: 
+Kiểm tra miệng để nêu vấn đề, đánh giá mức độ đạt yêu cầu so với 
mục tiêu đề ra (vốn kiến thức kinh nghiệm đã có) . Thường thực hiện 
trên một nhóm nhỏ học sinh 
+Kiểm tra nhanh: được thiết kế sẵn với các câu hỏi ngắn hoặc dạng trắc 
nghiệm ( căn cứ vào phạm vi kiến thức) 
Đánh giá dựa trên hồ sơ của HS 
• Qui định trong thông tư 30 
Đánh giá dựa trên bài thực hành 
• Qua các hoạt động thực hành của học sinh 
Quan sát 
• Là phương pháp chủ đạo đáp ứng được việc đánh giá liên tục sự tiến 
bộ về năng lực và phẩm chất của HS 
• Sử dụng mọi lúc, mọi nơi, có chủ đích hoặc không có chủ đích 
• Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương pháp khác 
• Khai thác được thông tin về tinh thần, thái độ, hành vi của HS 
• Lưu ý: Quan sát cần có mục tiêu và đưa ra kết luận phải có minh 
chứng. 
Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tập huấn tại 
địa phương 
• Làm việc nhóm Thành phố / tỉnh 
• Xây dựng kế hoạch dự kiến tập huấn tại địa phương. Nội dung bao gồm: 
• Mục tiêu tập huấn 
• Thời gian tập huấn 
• Đối tượng tập huấn 
• Nội dung tập huấn 
• Chương trình tập huấn 
• Tài liệu tập huấn 
• Đề xuất, kiến nghị 
• Trình bày lên giấy 
Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tập huấn 
• Làm việc chung 
• +Trình bày kế hoạch dự kiến tập huấn tại địa phương, đề xuất và kiến 
nghị 
+Thảo luận 
+Điều chỉnh 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfdanh_gia_hoc_sinh_tieu_hoc_mon_am_nhac_theo_thong_tu_22.pdf