SKKN Kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh đạt hiệu quả

SKKN Kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh đạt hiệu quả

-Việc suy diễn từ các gợi ý trong văn cảnh/ ngữ pháp/ cú pháp, dựa vào các thành phần tạo từ- từ tố (tiền tố/ hậu tố, căn tố), dùng các thông tin đã được giới thiệu trong các phần trước của bài học;

 -Nhớ lại xem đã gặp từ mới ở đâu đó trước đấy;

 -Dùng từ điển giải thích nghĩa của từ bằng tiếng Anh ngoài từ điển song ngữ;

 -Ghi chép một cách có hệ thống theo cách riêng của từng cá nhân;

 -Nhờ giáo viên hoặc các học sinh khác giúp đỡ.

Trong khi dạy từ , giáo viên cần phân biệt từ chủ động (active vocabulary) và từ thụ động (passive vocabulary) để có những biện pháp , kĩ thuật trình bày và rèn luyện phù hợp. Từ thụ động là những từ chỉ cần đọc hiểu trong văn cảnh. Từ chủ động là những từ cốt lõi để hiểu văn bản và có tần suất dùng nhiều trong giao tiếp.

 

doc 9 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 15/08/2023 Lượt xem 331Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Kinh nghiệm dạy từ vựng Tiếng Anh đạt hiệu quả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH NGHIEÄM
 DAẽY Tệỉ VệẽNG TIEÁNG ANH ẹAẽT HIEÄU QUAÛ
I. ẹAậT VAÁN ẹEÀ : 
	Nhử chuựng ta ủaừ bieỏt Tieỏng Anh laứ moọt ngoõn ngửừ Quoỏc teỏ noự ủửụùc sửỷ duùng roọng raừi ụỷ nhieàu Quoỏc gia treõn theỏ giụựi trong ủoự coự Vieọt Nam . Vỡ taàm quan troùng cuaỷ noự neõn moõn Tieỏng Anh đã được đưa vaứo giaỷng daùy ụỷ toàn bộ các cấp hoùc . Tieỏng Anh laứ moọt moõn hoùc quan troùng vaứ laứ moõn thi baột buoọc trong kỡ thi toỏt nghieọp THPT. Tửứ nhửừng lyự do ủoự, vieọc giaỷng daùy Tieỏng Anh laứm sao ủaùt hieọu quaỷ cao laứ vaỏn ủeà quan troùng đặt ra trước đội ngũ giáo viên dạy môn Tiếng Anh . Theo kinh nghieọm bản thân, toõi thaỏy moọt thửùc traùng laứ ủa soỏ hoùc sinh coứn yeỏu về phửụng phaựp hoùc moõn Tieỏng Anh nhử : 
	- Khoõng naộm ủửụùc soỏ lửụùng Tửứ vửùng nhaỏt ủũnh ủửụùc ủeà caọp trong saựch giaựo khoa vỡ vaọy dẫn ủeỏn khoõng coự ủuỷ lửụùng tửứ ủeồ giao tieỏp .
	- Khoõng naộm ủửụùc Tửứ vửùng neõn khoõng hieồu ủửụùc noọi dung baứi khoaự dẫn ủeỏn khoõng theồ laứm ủửụùc baứi taọp ủoùc hieồu .
 -Không nắm được từ vựng nên ngại nói bằng tiếng Anh trong các giờ học tiếng Anh 
	 ẹeồ khaộc phuùc nhửừng tỡnh traùng bất cập treõn cuaỷ hoùc sinh, toõi xin nêu ra một vài phương pháp mà bản thân tôi đã sử dụng trong quá trình giảng dạy,giúp học sinh đạt kết quả tiến bộ hơn trong học tập. 
II. NHệếNG BIEÄN PHAÙP GIAÛI QUYEÁT : 
Do các bài học được xây dựng theo các chủ điểm nên không tránh được việc có khá nhiều từ mới xuất hiện trong việc trình bày các chu điểm. Ngoài kĩ năng sử dụng từ điển để tra cứu nghĩa và cách dùng của từ mới, giáo viên cần phải giúp học sinh phát triển một số chiến thuật học từ qua việc suy đoán ý nghĩa của văn bản và nghĩa của từ mới bằng cách vận dụng kiến thức ngôn ngữ có sẵn phối hợp với:
 -Tranh/ ảnh, văn cảnh hay tình huống được nêu trong văn bản;
 -Kinh nghiệm sống của cá nhân;
 -Việc suy diễn từ các gợi ý trong văn cảnh/ ngữ pháp/ cú pháp, dựa vào các thành phần tạo từ- từ tố (tiền tố/ hậu tố, căn tố), dùng các thông tin đã được giới thiệu trong các phần trước của bài học;
 -Nhớ lại xem đã gặp từ mới ở đâu đó trước đấy;
 -Dùng từ điển giải thích nghĩa của từ bằng tiếng Anh ngoài từ điển song ngữ;
 -Ghi chép một cách có hệ thống theo cách riêng của từng cá nhân;
 -Nhờ giáo viên hoặc các học sinh khác giúp đỡ.
Trong khi dạy từ , giáo viên cần phân biệt từ chủ động (active vocabulary) và từ thụ động (passive vocabulary) để có những biện pháp , kĩ thuật trình bày và rèn luyện phù hợp. Từ thụ động là những từ chỉ cần đọc hiểu trong văn cảnh. Từ chủ động là những từ cốt lõi để hiểu văn bản và có tần suất dùng nhiều trong giao tiếp.
Trong khi dạy từ cần chú ý:
 -Chỉ nêu nghĩa của từ trong bài hay trong văn cảnh.
 -Nêu cách dùng từ hoặc thành ngữ (idiom), các nhóm từ đi chung với nhau (collocation), từ trang trọng (formal) hay từ không trang trọng (informal)
 -Chú ý cách cấu tạo từ – từ loại (word class), từ tố (word element), phụ tố (affix).
 -Lưu ý cách viết từ (spelling) và cách đọc từ (pronunciation)
 -Nêu chức năng của từ trong câu
Sau đây là một số kinh nghiệm về phửụng phaựp daùy Tửứ vửùng mà bán thân toõi cho laứ coự hieọu quaỷ . 
	1. Visuals ( Duứng hỡnh aỷnh ) . 
Phaàn lụựn nhửừng tranh aỷnh trong saựch giaựo khoa ủeàu coự theồ sửỷ duùng ủeồ giụựi thieọu tửứ . 
Vớ duù : Giaựo vieõn sửỷ duùng tranh ở SGK (unit 1 SGK10 - Reading) ủeồ giaỷi thớch tửứ
plough
harrow
bank
	2.Explanation ( Giải thích ) 
	- Giáo viên sử dụng nhũng từ ngữ quen thuộc, dễ hiểu đối với học sinh để giãi thích nghĩa từ mới . Ví dụ sau khi đã đọc và viết từ mới: deaf, dumb (Unit 4 – Reading - SGK 10) lên bảng giáo viên giải thích: 
T: Deaf people – people who cannot hear. Do you understand?
Sts: Yes . 
 T: Good. Say again.
Sts: deaf
	3. Real objects ( Duứng vaọt thaọt ) . 
	Giáo viên duứng vaọt thaọt để giải thích sau khi ủaừ ủoùc vaứ vieỏt caực tửứ mới: diploma, degree, certificate (Unit 3 -Reading- SGK 10)leõn baỷng. Giáo viên noựi: 
 T: Look. This is a certificate.(chổ vaứo tờ giấy khai sinh ủaừ chuaàn bũ)
 Sts: A certificate
 Giaựo vieõn chổ tờ giấy khai sinh vaứ hoỷi
T:What is it?
Sts: A certificate ( ngửụứi daùy tieỏp tuùc caực tửứ coứn laùi)
4. Related Words (Nhoựm tửứ theo chuỷ ủeà) : 
	Coự nhửừng em hoùc sinh bieỏt raỏt nhieàu tửứ, nhửng khi trỡnh baứy moọt vaỏn ủeà gỡ caực em seừ bũ thieỏu tửứ . Doự ủoự giaựo vieõn phaỷi cung caỏp theõm tửứ mụựi coự lieõn quan ủeỏn vaỏn ủeà ủoự . 
	* Vớ duù : 
	Unit 7 - The Mass Media (Reading- SGK10 ) giaựo vieõn vieỏt tửứ chuỷ ủieồm leõn baỷng, hoùc sinh vieỏt tửứ coự lieõn quan ủeỏn chuỷ ủieồm ủoự vaứ giaựo vieõn cung caỏp theõm . 
Magazineses
Newspapers
TV
The Mass Media
Internet
Telephone
Radio
5.ẽExamples (Duứng vớ duù) : 
Giụựi thieọu nghiaừ cuaỷ tửứ qua vớ duù . Giụựi thieọu nghúa cuaỷ tửứ baống vớ duù laứ moọt caựch ủửa vaứo vaờn caỷnh sửỷ duùng . Caực vớ duù ủụn giaỷn deồ hieồu vỡ muùc ủớch
laứ ủeồ cho ngửụứi hoùc hieồu tửứ trong vaờn caỷnh . 
* Vớ duù : Unit 4 (Reading -SGK 10) 
	T: In Thuỷ’ class, many students are deaf, some are dumb and others metally retarded. They are disabled children. Do you understand “disabled”?
 Sts. Yes
 T: Say again.
 Sts: disabled
6.ẽFamily words (Nhóm từ cùng gốc) : 
Khi giới thiệu từ mới cho học sinh giáo viên lựa chọn thủ thuật dạy từ phù hợp; và để mở rộng vốn từ cho học sinh giáo viên cung cấp thêm cho các em nhóm từ cùng gốc với từ đó.
Ví dụ ở Unít 4 – Reading sau khi dạy từ “different” , giáo viên giới thiệu luôn cho các em nhóm từ: +different (a) (from)
 +differently(adv)
 +difference (n)
 +differ (v) (from)
Ngoaứi ra chuựng ta coứn coự theồ sửỷ duùng moọt soỏ troứ chụi, vửaứ taùo hửựng thuự trong giụứ hoùc, vửaứ cuỷng coỏ, khaộc saõu phaàn tửứ vửùng cho caực em . 
6.Games : (Dùng trò chơi)
1. Matching : 
	- Haàu heỏt caực baứi taọp thửụứng coự daùng gheựp . Hỡnh thửực deó nhaỏt laứ gheựp hai phaàn laùi vụựi nhau ủeồ kieồm tra mửực ủoọ hieồu tửứ cuaỷ ngửụứi hoùc, tửứ kieồm tra naốm trong moọt coọt, coọt kia laứ tửứ ủoàng nghiaừ, phaỷn nghiaừ, nghúa cuaỷ tửứ hoaởc gheựp tranh vụựi tửứ tửụng ửựng . 
	* Vớ duù : The words in column A appear in the text. Match them with their definition in column B ( Unit 8 – Reading- SGK10)
A
B
 1. Bumper crops
 2.Make ends meet
 3. In need of many things
 4.Bettering one’s life
 5.Cáash crops
 a.Making one’s life better
 b.Having to have many things that you do not have 
 c. Good crops
 d.crops to be sold, not for use by the people who grow it
 e. Have just enough money to pay for the things that you need.
	2. Rub out and remember
- Sau khi vieỏt moọt soỏ tửứ vaứ nghúa cuaỷ chuựng leõn baỷng giaựo vieõn cho hoùc sinh ủoùc laùi vaứ xoaự daàn caực tửứ, chi ủeồ laùi nghĩa tieỏng vieọt . 
	- Giaựo vieõn chổ vaứo nghúa tieỏng vieọt vaứ yeõu caàu hoùc sinh ủoùc tửứ tieỏng anh . 
	Cho hoùc sinh vieỏt laùi tửứ tieỏng anh beõn caùnh nghiaừ tieỏng vieọt cuaỷ chuựng . 
3. What and where : 
	Vieỏt moọt soỏ tửứ leõn baỷng khoõng theo moọt traọt tửù nhaỏt ủũnh vaứ khoanh troứn chuựng . 
	Xoaự moọt tửứ nhửng khoõng xoaự voứng troứn beõn ngoaứi . 
	Cho hoùc laọp laùi caực tửứ keồ caỷ tửứ bũ xoaự . 
	Xoaự tửứ khaực tieỏp tuùc cho ủeỏn khi xoaự heỏt taỏt caỷ caực tửứ chổ coứn laùi nhửừng khoanh troứn . 
	Cho hoùc leõn baỷng vieỏt laùi caực tửứ vaứo ủuựng choó cuừ . 
* Vớ duù : ( unit 14 SGK10)
tournament
trophy
Runner-up
champion
Host nation 
jointly
 III. KEÁT QUAÛ CUAÛ VIEÄC ệÙNG DUẽNG PHệễNG PHAÙP MễÙI : 
Sau khi ủửa phửụng phaựp mụựi veà vieọc daùy tửứ vửùng vaứo quaự trỡnh giaỷng daùy. Keỏt quaỷ cho thaỏy : Hoùc sinh tớch cửùc hoùc taọp, coự hieọu quaỷ hụn. Hoaùt ủoọng cuaỷ caực em mang tớnh tửù giaực , giụứ hoùc thoaỷi maựi hụn . ẹa soỏ hoùc sinh naộm ủửụùc caựch hoùc vaứ khi laứm baứi taọp ủoùc hieồu, vieỏt hay noựi caực em khoõng coứn lo laộng nửừa vaứ luoõn ủaùt keỏt quaỷ tiến bộ hơn trong caực baứi kieồm tra . 
Kết quả cụ thể của 4 lớp học sinh khối 10 năm học 2009- 2010 do tôi trực tiếp dạy như sau:
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
 SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
Khảo sát đầu năm 
5/188
2,7%
15/188
8%
40/188
21,3%
119/188
63,2%
 9
4,8%
Kết quả kì 1
9/188
4,8%
25/188
13,3%
68/188
36,1%
81/188
43,1%
5/188
2,7%
Kết quả cn
12/184
6,5%
32/184
17,4%
96/184
52,1%
44/184
24%
 0
0%
IV.KÊT LUÂN : 
ẹeồ phaựt huy tớnh tớch cửùc hoaùt ủoọng cuaỷ hoùc sinh. Ngoaứi vieọc tieỏn haứnh caực phửụng phaựp daùy hoùc truyeàn thoỏng voỏn coự, moói giaựo vieõn caàn phaỷi bieỏt lửùa choùn, saựng taùo nhửừng phửụng phaựp mụựi ủeồ baứi daùy thêm sinh ủoọng gaõy hửựng thuự cho hoùc sinh, giuựp hoùc sinh nhụự laõu vaứ hieồu saõu baứi hoùc . 
	Trong baứi saựng kieỏn cuaỷ mỡnh toõi ủửa ra “ Phửụng phaựp daùy tửứ vửùng ” moọt maởt laứ ủeồ caực em lúnh hoọi ủửụùc kieỏn thửực , reứn luyeọn kú naờng, kú xaỷo. Maởt khaực toõi ủửa ra ủeồ ủửụùc lụứi nhaọn xeựt, goựp yự tửứ caực baùn ủoàng nghieọp, tửứ caực thaày, coõ coự beà daứy kinh nghieọm ủeồ toõi coự phửụng phaựp daùy toỏt hụn . Chúng ta tin tưởng rằng dạy tốt môn Tiếng Anh sẽ ủửa theỏ heọ tửụng lai cuaỷ chuựng ta vửừng bửụực treõn con ủửụựng coõng nghieọp hoaự, hieọn ủaùi hoaự cuaỷ ủaỏt nửụực vaứ tửù haứo treõn con ủửụứng hoọi nhaọp . 
Quang Trach, ngaứy 05  thaựng 05  naờm 2010 
	 	 NGệễỉI VIEÁT 
 	 Đoàn Thị Lệ Nhung 
 Tài liệu tham khảo:
1.SGV, SGK mới của BGD-ĐT.
2.Sách “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học bậc THPT môn Tiếng Anh” của bộ GD-ĐT.
3.Tài liệu tập huấn đổi mới phương pháp môn Tiếng Anh.

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_kinh_nghiem_day_tu_vung_tieng_anh_dat_hieu_qua.doc