Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Đội

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Đội

2. Nội dung

2.1. Cơ sở lý luận

 Một số hiểu iết về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

? T chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là g

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gọi ngắn gọn là Đội) là một

tổ chức cộng sản dành cho thiếu niên nhi đồng hoạt động tại Việt Nam, do

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ngày 15 tháng

5 năm 1941, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao

Bằng và được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được dựa trên nền tảng hoạt động

của Phong trào Thiếu niên Tiền phong tại các quốc gia cộng sản.

Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà

trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt

trong các phong trào thiếu nhi.

pdf 32 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 05/03/2022 Lượt xem 1287Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 khẳng định tổ chức Đội gồm đội viên và phụ 
trách Đội. Nguyên tắc tự quản dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn được 
biểu hiện chủ yếu thông qua các hoạt động Đội. Đây là đ c trưng cơ bản nhất 
của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục. 
Sự ph tr ch của Đoàn NCS được thể hiện ở c c mặt sau: 
Đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Đội trong t ng thời kì. 
Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Nghi thức Đội cho phù hợp 
với đường lối, quan điểm của Đảng, của Đoàn qua các nhiệm kì Đại hội. 
Củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp để giúp đoàn phụ trách Đội. 
Cử cán bộ, đoàn viên có nhiệt tình, có năng lực phụ trách hướng dẫn 
hoạt động của các tổ chức Đội và cơ sở. 
Cung cấp kinh phí và các phương tiện hoạt động cho Đội 
Phối hợp với các lực lượng xã hội chăm lo cho hoạt động Đội, phong trào 
thiếu nhi và bảo vệ các quyền lợi của đội viên, thiếu nhi theo các luật quy định. 
 Sự tự qu n của Đội thể hiện: 
Mọi công việc của Đội do tập thể và các đội viên bàn bạc quyết định. 
Các quyết định của Đội đều được thực hiện khi quá nửa số đội viên đồng 
ý. Nguyên tắc tự quản của Đội là thể hiện khả năng làm chủ của đội viên. Đây 
là một nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đội vững mạnh. 
Nhiệm vụ của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: 
Mục tiêu của Đội TNTP Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ 
của Đội TNTP Hồ Chí Minh và các đội viên. 
13 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Nhiệm vụ thứ nhất: là các tập thể Đội, đội viên phải phấn đấu và rèn 
luyện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng để trở thành con ngoan, trò gi i, 
bạn tốt, công dân tốt của xã hội, đoàn viên thanh niên cộng sản gương mẫu. 
Nhiệm vụ này được cụ thể hóa bằng việc mỗi đội viên phải nghiêm chỉnh 
thực hiện điều lệ Đội và nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn 
luyện đội viên. 
Nhiệm vụ thứ hai: là Đội TNTP Hồ Chí Minh phải có nhiệm vụ, trách 
nhiệm giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng học tập, hoạt động, vui 
chơi, đây là nhiệm vụ thể hiện rõ tính quần chúng của Đội TNTP Hồ Chí 
Minh, đáp ứng các nhu cầu của đội viên trong quá trình phấn đấu, học tập và 
rèn luyện của mình. 
Nhiệm vụ thứ a: là các tập thể Đội TNTP Hồ Chí Minh và các đội viên 
phải thực hiện các quyền và bổn phận của trẻ em đã được nêu trong Công ước 
của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em. Khi các em thực hiện tốt các điều quy định trong Công ước và Luật ngh a 
là các em đã t ng bước trưởng thành trong quá trình phấn đấu của mình. 
Những vấn đề nêu trên có ngh a là: 
Tập hợp thiếu niên, nhi đồng và tạo điều kiện cho thiếu nhi phát triển 
toàn diện, mọi khả năng, sáng kiến trong các hoạt động học tập, vui chơi và 
giải trí. 
Xây dựng đội vững mạnh giúp cho đội viên trở thành Đoàn viên thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, giúp nhi đồng trở thành Đội viên thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh. 
Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tích cực tham gia các hoạt động phong trào 
thiếu nhi quốc tế. 
Nguyên tắc hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 
Các hoạt động Đội diễn ra đa dạng, thường xuyên và nghiêm túc và liên 
tục về nội dung, phong phú về hình thức, tất cả các hoạt động Đội đều được 
tiến hành theo những nguyên tắc nhất định, những nguyên tắc đó gọi là 
nguyên tắc hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
14 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
 Các nguyên tắc hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh 
Nguyên tắc đảm bảo tính định hướng chính trị xã hội. 
Nguyên tắc đảm bảo tính tự nguyện gia nhập Đội và tham gia tích cực 
các hoạt động Đội của thiếu niên và nhi đồng. 
Nguyên tắc đảm bảo tính tự quản và phát huy năng lực sáng tạo của đội 
viên, trên cơ sở có sự phụ trách trực tiếp của Đoàn 
Nguyên tắc đảm bảo phù hợp đ c điểm lứa tuổi và đ c điểm cá nhân của 
đội viên. 
Nguyên tắc đảm bảo tính lãng mạn, gây hứng thú mang màu sắc vui chơi 
trong các hoạt động đội. 
Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống trong các hoạt động đội. 
Hệ thống t chức của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở 
của Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ở các trường học, ở địa bàn dân 
cư bao gồm: Chi đội và liên đội (Trong các chi đội có các phân đội). Trên cấp 
liên đội là Hội đồng Đội do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra để giúp 
Đoàn phụ trách Đội. Hội đồng Đội các cấp v a có tính chất đại diện cho tổ 
chức Đội, v a có tính chất là người phụ trách Đội. 
Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 cấp: Cấp xã, cấp huyện, cấp 
tỉnh, cấp Trung ương. Đoàn khối, đoàn ngành cần phân công cán bộ phụ trách 
công tác thiếu nhi. Hội đồng Đội các cấp hoạt động theo Quy chế Tổ chức và 
hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn 
ban hành. 
Đội viên không chỉ được sinh hoạt ở một chi đội mà còn được sinh hoạt 
ở các chi đội, liên đội tạm thời ở các Nhà thiếu nhi, trường Đội, các hoạt động 
tập thể của Đội t địa phương đến Trung ương. Khi sinh hoạt ở các chi đội, 
liên đội tạm thời, các em đều thực hiện theo Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP 
Hồ Chí Minh. 
Cấp cơ sở của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh bao gồm: 
15 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Liên đội: Liên đội là cấp cao nhất của tổ chức Đội ở cơ sở. Mỗi liên đội 
có t 3 chi đội trở lên. Liên đội được thành lập trong trường học, trên địa bàn 
dân cư và thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động 
theo Điều lệ và Nghi thức Đội ở các trường Đội, Nhà thiếu nhi và các hoạt 
động tập thể của Đội. Cấp liên đội mỗi năm đại hội 1 lần vào đầu năm học 
(với các chi đội, liên đội trong nhà trường) và đầu kỳ nghỉ hè (với các chi đội, 
liên đội ở địa bàn dân cư). Ban chỉ huy liên đội do đại hội bầu ra. Mỗi liên đội 
có 1 giáo viên tổng phụ trách là người thay m t cho Đoàn Thanh niên trực 
tiếp phụ trách Đội. 
Chi đội: Chi đội là cấp cơ sở của Đội, mỗi chi đội có ít nhất t 3 đội viên 
trở lên, chi đội có 9 đội viên trở lên có thể chia thành các phân đội. Chi đội 
được thành lập cả trong trường học, trên địa bàn dân cư và các chi đội tạm 
thời ở các trường Đội, nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội. Chi đội 
mỗi năm đại hội một lần, ban chỉ huy chi đội do đại hội bầu ra. Mỗi chi đội có 
một đoàn viên, cán bộ Đoàn được tổ chức Đoàn phân công trực tiếp phụ 
trách, hướng dẫn công tác Đội cho chi đội gọi là phụ trách chi đội. 
Sao Nhi đồng trong các trường Tiểu học 
Nhi đồng bao gồm các em t 6 đến 8 tuổi do chưa có ý thức đầy đủ và 
chưa đủ năng lực để tự quản lý một tổ chức cho nên cần tập hợp để tiến hành 
các hoạt động thường xuyên phù hợp với nhi đồng là Sao nhi đồng. Nhi đồng 
là lực lượng dự bị của Đội. Bởi vậy tổ chức Đội và đội viên có nhiệm vụ dìu 
dắt nhi đồng, giúp đỡ các em sinh hoạt Sao cho đến tuổi thiếu niên (9 tuổi) và 
có đủ điều kiện để kết nạp vào Đội TNTP Hồ Chí Minh, đây là trách nhiệm và 
vinh dự của Đội TNTP Hồ Chí Minh, là nhiệm vụ quan trọng mà Đội TNTP 
Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tin cậy giao phó. 
Mỗi liên đội, chi đội có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn hoạt động của 
nhi đồng theo Sao nhi đồng thuộc phạm vi trường mình, nơi ở của mình ho c 
ở một trường kết ngh a. Sao nhi đồng do Liên đội thành lập. 
Mỗi Sao nhi đồng có ít nhất 5 em và cử ra một em làm trưởng Sao. Mỗi 
Sao có ít nhất một đội viên do chi đội cử ra làm phụ trách Sao. Hàng tuần phụ 
16 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
trách Sao hướng dẫn Sao cùng sinh hoạt, vui chơi tập thể ít nhất một lần. Hàng 
tháng ho c vào những ngày lễ, các Sao trong cùng một lớp ho c cùng một nơi ở 
cần được vui chơi, sinh hoạt chung do anh, chị phụ trách ho c thầy, cô giáo trực 
tiếp hướng dẫn. 
Hội đồng Đội các cấp 
Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Đội) là đại diện 
cho tổ chức Đội, do Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra, giúp Đoàn phụ 
trách Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm 4 
cấp: cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương. 
Hội đồng Đội có những nhiệm vụ cơ bản sau: 
Giúp Ban Chấp hành Đoàn phụ trách công tác tổ chức và hoạt động Đội, 
phát triển phong trào thiếu nhi theo đường lối cuả Đảng. 
Nghiên cứu tham mưu với Ban Chấp hành Đoàn những chủ trương, 
nhiệm vụ giải pháp công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong t ng thời kì. 
Xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị 
quyết của Ban Chấp hành Đoàn các cấp về công tác Đội và phong trào thiếu 
nhi. 
Tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Hội đồng Đội cấp dưới. 
Tổng kết, phổ biến, áp dụng những kinh nghiệm tiên tiến, những điển 
hình về công tác Đội và phong trào thiếu nhi. 
Thay m t Ban Chấp hành Đoàn và tổ chức Đội phối hợp với các ngành 
các cấp chăm lo giáo dục thiếu nhi, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho các 
hoạt động Đội. 
Chỉ đạo các trung tâm hoạt động của thiếu nhi, như: Cung thiếu nhi, Nhà 
thiếu nhi, điểm vui chơi, câu lạc bộ, các cơ quan xuất bản, báo chí tuyên 
truyền của Đoàn phục vụ thiếu nhi. 
Hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh 
Ho t động gi o d c truyền thống, đ o đức nếp sống và ho t động ph c 
v học tập, văn ho : 
17 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Hoạt động giáo dục đạo đức, nếp sống: Nhằm giúp thiếu nhi nâng cao 
hiểu biết về truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Giáo dục các em về tình yêu quê hương đất nước, 
tinh thần tự lập, tự cường, truyền thống bất khuất, kiên cường và giàu lòng 
nhân ái của dân tộc Việt Nam. Biết ơn những anh hùng, liệt s , ông bà, cha mẹ, 
thầy cô. 
Hoạt động phục vụ học tập, văn hoá: Giúp thiếu nhi hiểu được mục đích, 
động cơ và có thái độ học tập đúng đắn, học có phương pháp, t đó khích lệ 
tinh thần hứng thú say mê trong học tập; rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật trong 
học tập, biết đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên để có được những 
phương pháp học tập tốt nhất. T những kiến thức đã được tiếp thu trên lớp, 
biết vận dụng và đưa vào cuộc sống. Nhờ đó, có thể củng cố được những kiến 
thức đã học, đồng thời mở rộng tầm hiểu biết đối với thế giới xung quanh. 
Ho t động vui chơi gi i trí và ph t triển; ho t động lao động và s ng t o: 
Hoạt động vui chơi giải trí và phát triển: Các hoạt động này được coi là 
phương tiện giáo dục thiếu nhi nhanh nhất, dễ tiếp thu nhất và đạt hiệu quả 
cao nhất; có ý ngh a giáo dục to lớn, làm cân bằng trạng thái tâm lí tinh thần 
cho thiếu nhi sau những giờ học căng thẳng. Hoạt động vui chơi, giải trí góp 
phần rèn luyện ý thức tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình 
yêu thương bạn bè; giúp các em rèn luyện thể chất, có sức khoẻ, óc th m m , 
có nếp sống lành mạnh, biết giao tiếp ứng xử trong xã hội. 
Hoạt động lao động - sáng tạo: Nhằm hướng dẫn thiếu nhi làm quen với 
lao động, biết yêu lao động, yêu quý và tôn trọng thành quả lao động. Giúp 
các em có khả năng tự phục vụ cho bản thân và gia đình; gắn bó với đời sống 
xã hội, với quê hương đất nước, góp phần làm đẹp thêm quê hương. Là dịp để 
các em vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống theo phương châm 
“Học đi đôi với hành”, t đó hình thành được ý thức, thái độ và tác phong của 
người lao động mới, lao động tự giác có kỉ luật, sáng tạo và đạt năng suất 
ngày càng cao. 
Ho t động xã hội; ho t động gi o d c tinh th n đoàn kết, hữu nghị quốc tế. 
18 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Hoạt động xã hội: Nhằm xây dựng tình cảm tốt đẹp cho thiếu nhi, nâng 
cao ý thức trách nhiệm của lớp măng non đất nước trong thời kỳ mới, hình 
thành và phát triển cho các em đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha, kích thích 
tính tích cực, chủ động của thiếu nhi góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. 
Khơi dậy trong các em niềm tự hào, tính tích cực xã hội và mong muốn kế tục 
một cách xứng đáng với truyền thống cần cù, hiếu học của các thế hệ cha ông. 
Hoạt động giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế: Nhằm giúp đáp 
ứng nhu cầu giao tiếp, kết bạn, tìm hiểu bạn bè, thăm h i, giúp đỡ lẫn nhau. 
Giúp các em hiểu biết về bạn bè thiếu nhi quốc tế, tìm hiểu về tổ chức và hoạt 
động của các bạn thiếu nhi thế giới, nhất là thiếu nhi trong khu vực. Tăng 
cường tình đoàn kết, hợp tác ngày một tốt hơn của thiếu nhi Việt Nam với 
thiếu nhi thế giới. Hình thành bản l nh hội nhập, k năng hội nhập quốc tế 
trong tình hình xu thế hội nhập toàn cầu. 
Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động lớn của Đội 
TNTP Hồ Chí Minh 
Các phong trào lớn của Đội: 
Công t c r n Quốc To n 
Phong trào này do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng. Tháng 2/1948, xuất 
phát t thực tế của cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã viết thư cho 
thiếu nhi nhằm tổ chức ra Đội Trần Quốc Toản. 
Phong trào Trần Quốc Toản đã phát huy truyền thống “Tương thân 
tương ái”, “Uống nớc nhớ nguồn” của dân tộc. Phong trào tạo nên một tinh 
thần công tác mới thích hợp với lứa tuổi và điều kiện sinh hoạt của thiếu niên, 
nhi đồng, là niềm vui của tuổi thơ được góp phần thiết thực vào cuộc kháng 
chiến; giúp tổ chức Đội ngày càng trưởng thành hơn. Phong trào Trần Quốc 
Toản đã trở thành một nội dung công tác lâu dài của Đội, gắn bó mãi với lịch 
sử và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
Phong trào Kế ho ch nhỏ 
Năm 1958, theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nội) và 
thành phố Hải Phòng. Phong trào đã tập hợp các bạn thiếu nhi cùng tham gia 
19 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
làm kế hoạch nh lấy tiền góp chung xây dựng “Nhà máy nhựa Tiền Phong” 
đ t tại Hải Phòng. Ngày 2/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng đã viết thư hoan 
nghênh sáng kiến đó và cho phép mở rộng phong trào kế hoạch nh trong 
thiếu nhi. 
Phong trào Kế hoạch nh mang tính giáo dục cao, đem lại hiệu quả thiết 
thực trong đời sống xã hội, trong học tập và rèn luyện ý thức tiết kiệm, bảo vệ 
môi trường trong thiếu nhi. 
Phong trào Nghìn việc tốt. 
Năm 1961, phong trào hoạt động Đội được thiếu niên, nhi đồng thực 
hiện sâu rộng trên mọi m t. Để kịp thời động viên, khích lệ, liên đội Tam 
Sơn, Tiên Sơn, Bắc Ninh có sáng kiến dấy lên phong trào “Làm nghìn việc tốt 
thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” giành danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”. 
Phong trào Nghìn việc tốt nhằm tổng kết nâng cao cả về m t lí luận và 
thực tiễn trong các em, đồng thời nhằm biểu dương các em đạt thành tích 
trong mọi m t hoạt động. 
Phong trào “ hiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều B c Hồ d y” 
Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đồng Đội Trung ương phát động trong thiếu nhi cả 
nước cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ 
dạy” nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của 
Đảng, của dân tộc gắn với cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác 
Hồ. 
Năm 2015, tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII, Hội 
đồng Đội Trung ương đã phát động trong thiếu nhi cả nước phong trào “Thiếu 
nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” 
Thông qua phong trào, các em có thêm nhiều điều kiện để thi đua học 
tập, tìm hiểu, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; nghiên cứu, tìm hiểu những tư 
liệu, những tác ph m văn học, nghệ thuật và điện ảnh tiêu biểu về cuộc đời, 
sự nghiệp, tư tưởng của Bác để t đó tạo ra niềm tin, sự đoàn kết thống nhất, 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của lớp măng non đất nước trong thời kỳ mới. 
20 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Cuộc vận động “Gi p b n đến trường” 
Năm 2008, nhằm phát huy vai trò tích cực của Đội TNTP Hồ Chí Minh 
trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng; tham gia 
khắc phục tình trạng học sinh b học, Hội đồng Đội Trung ương triển khai 
trong thiếu nhi cả nước cuộc vận động “Giúp bạn đến trường”. 
Thông qua cuộc vận động nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, 
chia sẻ khó khăn, giúp bạn vượt khó vươn lên trong thiếu nhi; tinh thần tình 
nguyện vì đàn em thân yêu của đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, thực hiện các 
công trình, phần việc đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó bổ sung kiến thức, 
hỗ trợ nguồn lực vật chất và tinh thần giúp đỡ học sinh b học trở lại trường. 
C ng tác kiểm tra của Đội 
Trong các tổ chức, hoạt động thì nhiệm vụ kiểm tra đánh giá là một công 
việc hết sức quan trọng, nó góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng 
công tác. Vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội – Sao nhi đồng – 
phong trào thiếu nhi, cần thực hiện tốt và có hiệu quả công tác kiểm tra của 
Đội. 
Cũng trong điều lệ Đội TNTP có một chương, hai điều quy định về công 
tác kiểm tra của Đội để góp phần đưa các hoạt động Đội đi vào nề nếp, đáp 
ứng với yêu cầu của tình hình mới và nhu cầu của xã hội. 
Nhiệm vụ của công tác kiểm tra Đội TNTP: 
Kiểm tra toàn diện các m t công tác của Đội, việc thi hành điều lệ Đội 
TNTP, nghị quyết, chương trình công tác Đội 
Kiểm tra việc thi hành kỷ luật ở Liên đội, chi đội và đội viên. 
Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thi hành kỷ luật đối với 
đội viên, cán bộ đội, tổ chức đội. 
Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Đội. 
Thi đua khen thưởng (theo Quyết định số 55 - QĐ/HDĐTW ngày 
02/12/2019 của Hội đồng Đội Trung ương) 
Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 
- Nguyên tắc thi đua: 
21 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
+ Tự nguyện, tự giác, công khai. 
+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 
- Nguyên tắc khen thưởng: 
+ Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng. 
+ Cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng 
là gương sáng cho cá nhân, tập thể khác noi theo. 
+ Một hình thức khen thưởng có thể t ng nhiều lần cho một cá nhân 
ho c tập thể (tr Giải thưởng Kim Đồng, Giải thưởng Cánh én hồng). 
+ Kết hợp giữa động viên tinh thần và khuyến khích bằng vật chất. 
+ Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn 
cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 
+ Không xét khen thưởng đối với những trường hợp sau: tập thể, cá nhân 
bị kỷ luật t hình thức khiển trách trở lên trong kỳ phát động thi đua; tập thể 
có cá nhân bị kỷ luật t hình thức cảnh cáo trở lên (đối với cán bộ, giáo viên) 
ho c có học sinh bị kỷ luật buộc thôi học trở lên (đối với học sinh) trong kỳ 
phát động thi đua; hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng thủ tục và thời gian 
quy định. 
Khen thưởng và k luật 
Khen thưởng 
Đội TNTP Hồ Chí Minh coi trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt, lấy 
việc phát huy ưu điểm để khắc phục khuyết điểm và những khó khăn tồn tại. 
Cùng với việc khen thưởng và khen thưởng đột xuất sau mỗi đợt thi đua, một 
học kì hay một năm học, các tập thể đội lựa chọn giới thiệu các cán bộ Đội 
xuất sắc và có những thành tích đóng góp cho cơ sở đội để đề nghị khen 
thưởng. Đồng thời, các tập thể đội lựa chọn giới thiệu các cấp khen thưởng 
kịp thời những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh. 
Việc xem xét khen thưởng được thực hiện theo quy chế thi đua khen 
thưởng của Ban thường vụ trung ương Đoàn và Tiêu chí đánh giá xếp loại thi 
đua, khen thưởng hằng năm do Hội đồng đội trung ương hướng dẫn. 
22 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: VŨ VĂN THỦY – NĂM HỌC 2020 - 2021 
Hình thức khen thưởng đối với c nhân gồm 
Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên. 
Giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ. 
Giấy khen, bằng khen. 
. 
Hình thức khen thưởng đối với tập thể Đội bao gồm: 
Công nhận danh hiệu chi đội mạnh, liên đội mạnh. 
Giấy khen, bằng khen, cờ thi đua 
Việc khen thưởng kịp thời và xứng đáng s tác động tích cực đến mỗi cá 
nhân cũng như tập thể. Đó chính là một trong những động lực giúp chất lượng 
phong trào phát triển cao hơn. 
K luật 
Tập thể đội có trách nhiệm động viên, giúp đỡ đội viên phấn đấu rèn 
luyện và không ng ng tiến bộ. Đội viên ho c tập thể đội vi phạm khuyết điểm 
thì tập thể đội xem xét và đề nghị hình thức kỷ luật. 
Các hình thức kỷ luật của Đội bao gồm: phê bình, khiển trách; trường 
hợ

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_de_nang_cao_chat_luon.pdf