Sáng kiến kinh nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9

HẦN HAI: NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT

I. THỰC TRẠNG KHI NGHIÊN CỨU.

Trước khi làm đề tài này, qua điều tra tôi thấy có một số nguyên nhân sau:

1. Nguyên nhân.

a) Do tư duy của học sinh còn hạn chế nên khả năng tiếp thu bài còn chậm, lúng túng

từ đó không nắm chắc các kiến thức, kĩ năng cơ bản, định lý, các hệ quả do đó khó mà

vẽ hình và hoàn thiện được một bài toán quang hình học lớp 9.

b) Đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp học lý thuyết, chưa biến

đổi được một số công thức, hay phương pháp giải một bài toán vật lý.

c) Kiến thức toán hình học còn hạn chế (tam giác đồng dạng) nên không thể giải toán

được.

d) Do phòng thí nghiệm, phòng thực hành còn thiếu nên các tiết dạy chất lượng chưa

cao, dẫn đến học sinh tiếp thu các định luật, hệ quả còn hời hợt.

e.Yêu cầu về kiến thức trong chương trình Vật lý 9 mới chỉ ở góc độ cơ bản chưa sâu,

lượng bài tập trong SGK còn ít mới chỉ ở tầm củng cố vận dụng, chứ chưa nâng

cao.Nội dung ít đề cập đến kiến thức thực tế cuộc sống

pdf 70 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y ¶nh lµ thÊu kÝnh héi tô v× mét vËt qua thÊu kÝnh 
héi tô cho ¶nh thËt ( nÕu vËt ë ngoµi tiªu cù cña thÊu kÝnh) høng ®­îc trªn phim, 
cßn thÊu kÝnh ph©n k× vËt thËt lu«n lu«n cho ¶nh ¶o kh«ng høng ®­îc trªn phim. V× 
thÕ chän c©u A ®óng, c©u B sai vËy ta cã thÓ lo¹i c©u C, D. 
C©u 37. Khi chôp ¶nh, cho ¶nh ®­îc râ nÐt, ng­êi ta ®iÒu chØnh m¸y ¶nh nh­ thÕ 
nµo? C©u tr¶ lêi nµo sau ®©y lµ sai? 
A. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn vËt kÝnh. 
B. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn phim. 
C. §iÒu chØnh tiªu cù cña vËt kÝnh. 
D. §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn vËt kÝnh vµ kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn 
phim. 
§¸p ¸n: Chän: C 
H­íng dÉn: Khi chôp ¶nh, ®Ó cho ¶nh ®­îc râ nÐt, ng­êi ta ®iÒu chØnh kho¶ng 
c¸ch tõ vËt ®Õn vËt kÝnh b»ng c¸ch cho m¸y ¶nh ra xa hay l¹i gÇn vËt, hoÆc ®iÒu 
chØnh kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn phim b»ng c¸ch ®iÒu chØnh èng kÝnh. HoÆc ®ång 
thêi ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn vËt kÝnh vµ kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn phim. 
Nªn c©u A,B,D ®Òu ®óng cßn c©u C sai ta chän c©u C. 
C©u 38. §iÒu g× x¶y ra ë m¸y ¶nh khi vËt tiÕn l¹i gÇn m¸y ¶nh? 
 A. ¶nh to dÇn B. ¶nh nhá dÇn 
 C. ¶nh kh«ng thay ®æi vÒ kÝch th­íc D. ¶nh mê dÇn 
§¸p ¸n: Chän: A 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 28 - 
H­íng dÉn: Khi vËt tiÕn l¹i gÇn m¸y ¶nh th× sÏ thay ®æi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn 
vËt kÝnh. Theo c«ng thøc ®· suy ra dùa vµo hÖ thøc ®ång d¹ng 
/ /
h d
h d
 
 h/= h . d//d 
Khi ®é cao cña vËt (h) vµ kho¶ng c¸ch tõ vËt kÝnh ®Õn phim (d/) lµ kh«ng ®æi cßn 
kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn vËt kÝnh (d) thay ®æi nhá dÇn h¬n khi ®ã h/ sÏ to dÇn h¬n. VËy 
chän ®¸p ¸n A lµ ®óng. 
C©u 39. Khi chôp mét toµ nhµ cao 9m ®øng c¸ch vËt kÝnh cña m¸y ¶nh lµ 6m, phim 
c¸ch vËt kÝnh 6cm. Khi ®ã ta ®­îc ¶nh cña toµ nhµ trªn phim lµ? 
 A. 0,08m B. 0,09m C. 0,05m D. 0,1m 
§¸p ¸n: Chän: B 
H­íng dÉn: ¸p dông c«ng thøc t×m ®­îc dùa vµo hÖ thøc ®ång d¹ng ta cã 
/ /
h d
h d
 
 h/= h . d//d khi ®ã thay sè d= 6m, h= 9m, d/=6cm=0,06m ta t×m ®­îc ®é cao cña 
¶nh lµ h/= 9. 0,01= 0,09(m). 
 M¾t 
C©u 40 . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. Do cã sù ®iÒu tiÕt, nªn m¾t cã thÓ nh×n râ ®­îc tÊt c¶ c¸c vËt n»m tr­íc m¾t. 
B. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t cong dÇn 
lªn. 
C. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn 
xuèng. 
D. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn 
xuèng. 
§¸p ¸n : Chän: C 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 29 - 
H­íng dÉn: Do sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn ra xa m¾t 
th× thuû tinh thÓ cña m¾t xÑp dÇn xuèng, vµ ®é tô cña m¾t gi¶m xuèng sao cho 
¶nh cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c. Khi quan s¸t c¸c vËt dÞch chuyÓn l¹i gÇn 
m¾t th× thuû tinh thÓ cña m¾t cong dÇn lªn vµ ®é tô cña m¾t t¨ng lªn sao cho ¶nh 
cña vËt lu«n n»m trªn vâng m¹c. 
C©u 41. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 
A. §iÓm xa nhÊt trªn trôc cña m¾t mµ vËt ®Æt t¹i ®ã th× ¶nh cña vËt qua thÊu kÝnh 
m¾t n»m trªn vâng m¹c gäi lµ ®iÓm cùc viÔn (CV). 
B. §iÓm gÇn nhÊt trªn trôc cña m¾t mµ vËt ®Æt t¹i ®ã th× ¶nh cña vËt qua thÊu 
kÝnh m¾t n»m trªn vâng m¹c gäi lµ ®iÓm cùc cËn (CC). 
C. N¨ng suÊt ph©n li lµ gãc tr«ng nhá nhÊt αmin khi nh×n ®o¹n AB mµ m¾t cßn cã 
thÓ ph©n biÖt ®­îc hai ®iÓm A, B. 
D. §iÒu kiÖn ®Ó m¾t nh×n râ mét vËt AB chØ cÇn vËt AB ph¶i n»m trong kho¶ng 
nh×n râ cña m¾t. 
§¸p ¸n. Chän: D 
H­íng dÉn: §iÒu kiÖn ®Ó m¾t nh×n râ mét vËt AB lµ vËt AB ph¶i n»m trong 
kho¶ng nh×n râ cña m¾t vµ gãc tr«ng vËt ph¶i lín h¬n n¨ng suÊt ph©n li. 
C©u 42. NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 
A. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh th­êng. 
B. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm) lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. 
C. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 80 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt viÔn thÞ. 
D. M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t m¾c tËt cËn thÞ. 
§¸p ¸n. Chän: D 
H­íng dÉn: M¾t cã kho¶ng nh×n râ tõ 15 (cm) ®Õn v« cùc lµ m¾t b×nh th­êng (cã thÓ 
nãi lµ m¾t rÊt t«t). 
C©u 43. NhËn xÐt nµo sau ®©y lµ ®óng? 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 30 - 
A. VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi m¾t t­¬ng ®­¬ng víi mét thÊu 
kÝnh héi tô. 
B. VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû 
dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh t­¬ng ®­¬ng víi mét thÊu kÝnh héi tô. 
C. VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû 
dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh vµ vâng m¹c t­¬ng ®­¬ng víi mét thÊu kÝnh 
héi tô. 
D. VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû 
dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh, vâng m¹c vµ ®iÓm vµng t­¬ng ®­¬ng víi mét 
thÊu kÝnh héi tô. 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: 
 VÒ ph­¬ng diÖn quang h×nh häc, cã thÓ coi hÖ thèng bao gåm gi¸c m¹c, thuû 
dÞch, thÓ thuû tinh, dÞch thuû tinh t­¬ng ®­¬ng víi mét thÊu kÝnh héi tô. 
C©u 44. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi ®é cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ ®Ó gi÷ 
cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. 
B. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi kho¶ng c¸ch thuû tinh thÓ vµ vâng m¹c ®Ó 
gi÷ cho ¶nh cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. 
C. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi kho¶ng c¸ch thuû tinh thÓ vµ vËt cÇn quan 
s¸t ®Ó gi÷ cho ¶nh cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. 
D. Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi c¶ ®é cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ, 
kho¶ng c¸ch gi÷a thuû tinh thÓ vµ vâng m¹c ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan 
s¸t hiÖn râ trªn vâng m¹c. 
§¸p ¸n. Chän: A 
H­íng dÉn: 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 31 - 
Theo ®Þnh nghÜa vÒ sù ®iÒu tiÕt cña m¾t: Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ sù thay ®æi ®é 
cong c¸c mÆt cña thuû tinh thÓ ®Ó gi÷ cho ¶nh cña cña vËt cÇn quan s¸t hiÖn râ 
trªn vâng m¹c. 
C¸c tËt cña m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc 
C©u 45. NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ c¸c tËt cña m¾t lµ kh«ng ®óng? 
A. M¾t cËn kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa, chØ nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn. 
B. M¾t viÔn kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn, chØ nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa. 
C. M¾t l·o kh«ng nh×n râ c¸c vËt ë gÇn mµ còng kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa. 
D. M¾t l·o hoµn toµn gièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn. 
§¸p ¸n. Chän: D 
H­íng dÉn: M¾t bÞ l·o ho¸ chØ gièng m¾t cËn vµ m¾t viÔn vÒ ph­¬ng diÖn m¾c 
tËt. M¾t cËn nh×n ®­îc rÊt gÇn, m¾t viÔn nh×n ®­îc rÊt xa, ®iÒu nµy kh«ng gièng 
m¾t l·o. 
C©u 46. C¸ch söa c¸c tËt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 
A. Muèn söa tËt cËn thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét thÊu kÝnh ph©n k× cã ®é tô phï hîp. 
B. Muèn söa tËt viÔn thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét thÊu kÝnh héi tô cã ®é tô phï hîp. 
C. Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ kÝnh 
héi tô, nöa d­íi lµ kÝnh ph©n k×. 
D. Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm nöa trªn lµ kÝnh 
ph©n k×, nöa d­íi lµ kÝnh héi tô. 
§¸p ¸n. Chän: C 
H­íng dÉn: Muèn söa tËt l·o thÞ ta ph¶i ®eo vµo m¾t mét kÝnh hai trßng gåm 
nöa trªn lµ kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n xa, nöa d­íi lµ kÝnh héi tô ®Ó nh×n gÇn. 
C©u 47. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ cña m¾t lµ ®óng? 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 32 - 
A. Söa tËt cËn thÞ lµ lµm t¨ng ®é tô cña m¾t ®Ó cã thÓ nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa. 
B. Söa tËt cËn thÞ lµ m¾t ph¶i ®eo mét thÊu kÝnh ph©n kú cã ®é lín tiªu cù b»ng 
kho¶ng c¸ch tõ quang t©m tíi viÔn ®iÓm. 
C. Söa tËt cËn thÞ lµ chän kÝnh sao cho ¶nh cña c¸c vËt ë xa v« cùc khi ®eo kÝnh 
hiÖn lªn ë ®iÓm cùc cËn cña m¾t. 
D. Mét m¾t cËn khi ®eo kÝnh ch÷a tËt sÏ trë thµnh m¾t tèt vµ miÒn nh×n râ sÏ tõ 
25 (cm) ®Õn v« cùc. 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: Söa tËt cËn thÞ lµ m¾t ph¶i ®eo mét thÊu kÝnh ph©n kú cã ®é lín tiªu 
cù b»ng kho¶ng c¸ch tõ quang t©m tíi viÔn ®iÓm (f = - OCV). 
C©u 48. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ m¾t cËn lµ ®óng? 
A. M¾t cËn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. 
B. M¾t cËn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. 
C. M¾t cËn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 
D. M¾t cËn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 
§¸p ¸n. Chän: A 
H­íng dÉn: M¾t cËn nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë gÇn mµ kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt 
ë xa nªn cÇn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. 
C©u 49. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ m¾t viÔn lµ ®óng? 
A. M¾t viÔn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. 
B. M¾t viÔn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc. 
C. M¾t viÔn ®eo kÝnh ph©n k× ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 
D. M¾t viÔn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn. 
§¸p ¸n. Chän: D 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 33 - 
H­íng dÉn: M¾t viÔn nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa mµ kh«ng nh×n râ ®­îc c¸c vËt 
ë gÇn nªn cÇn ®eo kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn (khi ®äc s¸ch). 
C©u 50. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. M¾t kh«ng cã tËt khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cïng kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. 
B. M¾t kh«ng cã tËt khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cïng ph¶i ®iÒu tiÕt tèi ®a. 
C. M¾t cËn thÞ khi kh«ng ®iÒu tiÕt sÏ nh×n râ c¸c vËt ë v« cùc. 
D. M¾t viÔn thÞ khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cùc kh«ng ®iÒu ph¶i ®iÒu tiÕt. 
§¸p ¸n. Chän: A 
 H­íng dÉn: M¾t kh«ng cã tËt khi quan s¸t c¸c vËt ë v« cïng kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. 
C©u 51. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? 
A. M¾t l·o nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng khi ®eo kÝnh héi tô vµ m¾t kh«ng ®iÒu 
tiÕt. 
B. M¾t l·o nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng khi ®eo kÝnh ph©n k× vµ m¾t kh«ng ®iÒu 
tiÕt. 
C. M¾t l·o nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng khi kh«ng ®iÒu tiÕt. 
D. M¾t l·o nh×n râ c¸c vËt ë xa v« cïng khi ®eo kÝnh l·o. 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: M¾t l·o khi nh×n c¸c vËt ë xa gièng nh­ m¾t cËn, muèn nh×n râ c¸c 
vËt ë xa v« cïng mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt th× ph¶i ®eo kÝnh ph©n k× gièng nh­ söa 
tËt cËn thÞ. 
C©u 52. Mét ng­êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5. NÕu xem tivi mµ kh«ng muèn 
®eo kÝnh, ng­êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch mµn h×nh xa nhÊt lµ: 
A. 0,5 (m). B. 1,0 (m). 
C. 1,5 (m). D. 2,0 (m). 
§¸p ¸n. Chän: D 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 34 - 
H­íng dÉn: Ng­êi ®ã ®eo kÝnh cËn sè 0,5 cã nghÜa lµ ®é tô cña kÝnh lµ D = - 
0,5 (®i«p), tiªu cù cña kÝnh lµ f = 
D
1
 = - 2 (m), suy ra OCV = - f = 2 (m). Ng­êi 
®ã chØ cã thÓ xem ®­îc Tivi xa nhÊt c¸ch m¾t 2 (m). 
C©u 53. Mét ng­êi cËn thÞ vÒ giµ, khi ®äc s¸ch c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) ph¶i ®eo 
kÝnh sè 2. Kho¶ng thÊy râ nh¾n nhÊt cña ng­êi ®ã lµ: 
A. 25 (cm). B. 50 (cm). 
C. 1 (m). D. 2 (m). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: Ng­êi cËn thÞ khi vÒ giµ m¾c tËt l·o ho¸, khi nh×n gÇn ph¶i ®eo kÝnh 
héi tô. KÝnh sè 2 tøc la ®é tô D = 2 (®i«p), vËt c¸ch kinh 25 (cm), cho ¶nh ¶o 
n»m ë ®iÓm CC. 
¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f = 50 (cm), d = 25 (cm) ta suy ra d 
= - 50 (cm) mµ OCC = - d = 50 (cm). 
C©u 54. Mét ng­êi cËn thÞ ®eo kinh cã ®é tô – 1,5 (®p) th× nh×n râ ®­îc c¸c vËt ë xa 
mµ kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt. Kho¶ng thÊy râ lín nhÊt cña ng­êi ®ã lµ: 
A. 50 (cm). B. 67 (cm). 
C. 150 (cm). D. 300 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: §Ó söa tËt cËn thÞ nh­ m¾t b×nh th­êng cÇn ®eo kÝnh cã tiªu cù f = - 
OCV suy ra OCV = 67 (cm). 
C©u 55. Mét ng­êi viÔn thÞ cã ®iÓm cùc cËn c¸ch m¾t 50 (cm). Khi ®eo kÝnh cã ®é 
 Tô D = + 1 (®p), ng­êi nµy sÏ nh×n râ ®­îc nh÷ng vËt gÇn nhÊt c¸ch m¾t 
A. 40,0 (cm). B. 33,3 (cm). 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 35 - 
C. 27,5 (cm). D. 26,7 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: Khi vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC. 
¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f = 100 (cm), d = -50 (cm) ta tÝnh 
®­îc d = 33,3 (cm). 
C©u 56. Mét ng­êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 12,5 (cm) ®Õn 50 (cm). Khi ®eo kÝnh 
ch÷a tËt cña m¾t, ng­êi nµy nh×n râ ®­îc c¸c vËt ®Æt gÇn nhÊt c¸ch m¾t 
A. 15,0 (cm). B. 16,7 (cm). 
C. 17,5 (cm). D. 22,5 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: 
- Tiªu cù cña kÝnh cÇn ®eo lµ f = - OCV = -50 (cm). 
- Khi ®eo kÝnh, vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o n»m t¹i CC. ¸p dông 
c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f = - 50 (cm), d = -12,5 (cm) ta tÝnh ®­îc 
d = 16,7 (cm). 
C©u 57. Mét ng­êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 12,5 (cm) ®Õn 50 (cm). Khi ®eo 
kÝnh cã ®é tô -1 (®p). MiÒn nh×n râ khi ®eo kÝnh cña ng­êi nµy lµ: 
A. tõ 13,3 (cm) ®Õn 75 (cm). 
B. tõ 1,5 (cm) ®Õn 125 (cm). 
C. tõ 14,3 (cm) ®Õn 100 (cm). 
D. tõ 17 (cm) ®Õn 2 (m). 
§¸p ¸n. Chän: C 
H­íng dÉn: Khi ®eo kÝnh cã ®é tô D = -1 (®i«p), f = - 100 (cm). 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 36 - 
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f = - 100 (cm), d = -12,5 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 14,3 (cm). 
- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f = - 100 (cm), d = -50 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 100 (cm). 
C©u 58. M¾t viÔn nh×n râ ®­îc vËt ®Æt c¸ch m¾t gÇn nhÊt 40 (cm). §Ó nh×n râ vËt ®Æt 
c¸ch m¾t gÇn nhÊt 25 (cm) cÇn ®eo kÝnh (kÝnh c¸ch m¾t 1 cm) cã ®é tô lµ: 
A. D = 1,4 (®p). B. D = 1,5 (®p). 
C. D = 1,6 (®p). D. D = 1,7 (®p). 
§¸p ¸n. Chän: C 
H­íng dÉn: Khi ®eo kÝnh c¸ch m¾t 1 (cm), vËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho 
¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi d = - 39 (cm) vµ d = 
24 (cm), ta tÝnh ®­îc f = 62,4 (cm). §é tô D = 1,6 (®i«p). 
KÝnh lóp 
C©u 59. KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t c¸c vËt cã kÝch th­íc 
A. nhá. B. rÊt nhá. 
C. lín. D. rÊt lín. 
§¸p ¸n . Chän: A 
H­íng dÉn: HS n¾m ®­îc t¸c dông cña kÝnh lóp : KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t c¸c 
vËt cã kÝch th­íc nhá. 
C©u 60. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? 
A. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt ngoµi kho¶ng tiªu cù cña 
kÝnh sao cho ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 37 - 
B. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù cña 
kÝnh sao cho ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. 
C. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a vËt 
vµ kÝnh ®Ó ¶nh cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. 
D. Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®iÒu chØnh ¶nh cña vËt n»m ë 
®iÓm cùc viÔn cña m¾t ®Ó viªc quan s¸t ®ì bÞ mái m¾t. 
§¸p ¸n. Chän: A 
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng 
tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. 
C©u 61. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ kÝnh lóp lµ kh«ng ®óng? 
A. KÝnh lóp lµ dông cô quang häc bæ trî cho m¾t lµm t¨ng gãc tr«ng ®Ó quan s¸t 
mét vËt nhá. 
B. VËt cÇn quan s¸t ®Æt tr­íc kÝnh lóp cho ¶nh thËt lín h¬n vËt. 
C. KÝnh lóp ®¬n gi¶n lµ mét thÊu kÝnh héi tô cã tiªu cù ng¾n. 
D. KÝnh lóp cã t¸c dông lµm t¨ng gãc tr«ng ¶nh b»ng c¸ch t¹o ra mét ¶nh ¶o lín 
h¬n vËt vµ n»m trong giíi h¹n nh×n râ cña m¾t. 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp ta ph¶i ®Æt vËt trong kho¶ng 
tiªu cù cña kÝnh sao cho ¶nh ¶o cña vËt n»m trong kho¶ng nh×n râ cña m¾t. 
C©u 62. Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 
0
G


 trong ®ã 
A. α lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt, α0 lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh. 
B. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt. 
C. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt khi vËt t¹i cùc 
cËn. 
D. α lµ gãc tr«ng ¶nh cña vËt khi vËt t¹i cùc cËn, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt . 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 38 - 
§¸p ¸n. Chän: C 
H­íng dÉn: Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp lµ tØ sè 
0
G


 trong ®ã α lµ gãc tr«ng ¶nh 
cña vËt qua kÝnh, α0 lµ gãc tr«ng trùc tiÕp vËt khi vËt t¹i cùc cËn. 
C©u 64. Trªn vµnh kÝnh lóp cã ghi x10, tiªu cù cña kÝnh lµ: 
A. f = 10 (m). B. f = 10 (cm). 
C. f = 2,5 (m). D. f = 2,5 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: D 
H­íng dÉn: Trªn vµnh kÝnh lóp cã ghi x10, tøc lµ ®é béi gi¸c cña kÝnh khi ng¾m 
chõng ë v« cùc lµ G∞ = 10 víi § = 25 (cm) suy ra tiªu cù cña kÝnh lµ: 
 f = §/G = 2,5 (cm). 
 C©u 65. Mét ng­êi cËn thÞ cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 40 (cm), quan s¸t mét 
vËt nhá qua kÝnh lóp cã ®é tô + 10 (®p). M¾t ®Æt s¸t sau kÝnh. Muèn nh×n râ ¶nh cña 
vËt qua kÝnh ta ph¶i ®Æt vËt 
A. tr­íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 8 (cm) ®Õn 10 (cm). 
B. tr­íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 5 (cm) ®Õn 8 (cm). 
C. tr­íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 5 (cm) ®Õn 10 (cm). 
D. tr­íc kÝnh vµ c¸ch kÝnh tõ 10 (cm) ®Õn 40 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: Khi quan s¸t mét vËt nhá qua kÝnh lóp, ¶nh cña vËt ph¶i n»m trong 
kho¶ng nh×n râ cña m¾t. M¾t s¸t sau kÝnh: 
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f =10 (cm), d = - 10 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 5 (cm). 
- VËt n»m t¹i CV(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CV, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f =10 (cm), d = - 40 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 8 (cm). 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 39 - 
C©u 66. Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá 
qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë v« cùc. §é béi 
gi¸c cña kÝnh lµ: 
A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). 
C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: 
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) 
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë v« cùc lµ: G∞ = §/f. 
C©u 67. Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 25 (cm) ®Õn v« cùc, quan s¸t mét vËt nhá 
qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 20 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë cùc cËn. §é béi 
gi¸c cña kÝnh lµ: 
A. 4 (lÇn). B. 5 (lÇn). 
C. 5,5 (lÇn). D. 6 (lÇn). 
§¸p ¸n. Chän: D 
H­íng dÉn: 
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm) 
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f =12,5 (cm), d = - 25 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 25/6 (cm). 
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d/d = 6 
C©u 68. Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm), quan s¸t mét vËt nhá 
qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 8 (®p) trong tr¹ng th¸i ng¾m chõng ë cùc cËn. §é béi gi¸c 
cña kÝnh lµ: 
A. 1,5 (lÇn). B. 1,8 (lÇn). 
Một sô: “ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận phần Quang hình lớp 9” 
. 
 Bùi Thị Anh- Phó Hiệu Trưởng – THCS Thủy An 
 - 40 - 
C. 2,4 (lÇn). D. 3,2 (lÇn). 
§¸p ¸n. Chän: B 
H­íng dÉn: 
- Tiªu cù cña kÝnh lóp lµ f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm) 
- VËt n»m t¹i CC(míi) qua kÝnh cho ¶nh ¶o t¹i CC, ¸p dông c«ng thøc thÊu kÝnh 
'd
1
d
1
f
1
 víi f =12,5 (cm), d = - 10 (cm) ta tÝnh ®­îc d = 50/9 (cm). 
- Sè béi gi¸c cña kÝnh lóp khi ng¾m chõng ë cùc cËn lµ: GC = kC = -d/d = 1,8 
C©u 69. Mét ng­êi cã kho¶ng nh×n râ tõ 10 (cm) ®Õn 50 (cm), quan s¸t mét vËt nhá 
qua kÝnh lóp cã ®é tô D = + 8 (®p), m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm cña kÝnh. §é béi gi¸c cña 
kÝnh lµ: 
A. 0,8 (lÇn). B. 1,2 (lÇn). 
C. 1,5 (lÇn). D. 1,8 (lÇn). 
§¸p ¸n. Chän: A 
H­íng dÉn: Khi m¾t ®Æt t¹i tiªu ®iÓm cña kÝnh th× ®é béi gi¸c lµ G = §/f = 0,8 
C©u 70. Mét ng­êi ®Æt m¾t c¸ch kÝnh lóp cã ®é tô D = 20 (®p) mét kho¶ng l quan s¸t 
mét vËt nhá. §Ó ®é béi gi¸c cña kÝnh kh«ng phô thuéc vµo c¸ch ng¾m chõng, th× 
kho¶ng c¸ch l ph¶i b»ng 
A. 5 (cm). B. 10 (cm). 
C. 15 (cm). D. 20 (cm). 
§¸p ¸n. Chän: A 
H­íng dÉn: Muèn ®é béi 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_cau_hoi_trac_nghiem_va_bai_tap_tu_luan.pdf