Giải pháp Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học của giám đốc ở trung tâm giáo dục từ xa

Giải pháp Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học của giám đốc ở trung tâm giáo dục từ xa

Mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình; tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật; tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp.

Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, chuẩn bị tốt cho học sinh học tập tiếp tục ở bậc sau trung học hoặc tham gia lao động ngoài xã hội. Đổi mới giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển ở học sinh nền tảng tư duy của con người trong thời đại mới.

 

doc 16 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 16/08/2023 Lượt xem 156Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giải pháp Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học của giám đốc ở trung tâm giáo dục từ xa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ám làm, có kỹ năng làm việc và biết cách ứng xử trong cuộc sống; có nhân sinh quan duy vật biện chứng, biết yêu thương đồng loại, chan hoà với mọi người. Lớp thanh niên này sẽ tiếp tục học lên các bậc học cao hơn để được đào tạo thành các cán bộ khoa học - kỹ thuật, các chuyên gia lành nghề, các nhà khoa học nhân tài của đất nước. Một bộ phận thanh niên này sẽ được đào tạo nghề để trở thành những công nhân kỹ thuật lành nghề cung cấp cho các ngành kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước.
Trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực tăng nhanh về số lượng và đa dạng về loại hình lao động, cũng như chất lượng của nguồn nhân lực để có thể tiếp thu công nghệ mới, nhanh chóng nắm bắt, đuổi kịp nhịp độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Những định hướng chiến lược phát triển giáo dục của Đảng, nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã chỉ rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ trọng tâm, cũng như phương thức quản lý các trung tâm GDTX. Vậy cần có sự quan tâm đúng mức và có biện pháp quản lý cho phù hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục ở trung tâm GDTX.
1.1. Một số đặc điểm của cấpTHPT hệ GDTX.
- Cấp THPT hệ GDTX gồm ba năm học từ lớp 10 đến lớp 12, là cấp học cuối cùng của giáo dục phổ thông, nối tiếp cấp trung học cơ sở và có trách nhiệm hoàn thành việc đào tạo tiếp thế hệ trẻ học sinh đã qua các cấp trước đó của nhà trường phổ thông. Nói cụ thể hơn, cấp học này chuẩn bị cho học sinh những tri thức và kĩ năng về khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên –kỹ thuật... để các em tiếp tục được đào tạo ở bậc học cao hơn, mặt khác cần hình thành và phát triển cho học sinh những hiểu biết về nghề phổ thông cần thiết cho cuộc sống, tham gia lao động sản xuất, xây dựng xã hội và khi có điều kiện thì tiếp tục học lên. Từ nền tảng đó mà phát triển các hệ thống phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.
- Trung tâm GDTX còn mang tính hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp ở nhà trường sẽ góp phần giúp học sinh sau khi học xong có khả năng tìm và thích ứng nhanh với cuộc sống.
1.2. Người quản lý trung tâm GDTX.
1.2.1 Vai trò của Giám đốc Trung tâm GDTX.
Trong trung tâm, Giám đốc là người phụ trách cao nhất, chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước nhân dân và trước cấp trên về mọi mặt giáo dục của trung tâm. Đó là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về trọng trách quản lý trung tâm và thực hiện đồng bộ tất cả các nội dung, định hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo trong cuộc vận hành chung của hệ thống giáo dục quốc dân. Người Giám đốc phải nắm chắc các nguyên tắc quản lý, chức năng quản lý và phương pháp quản lý giáo dục. Năng lực của giám đốc có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả quản lý và sự phát triển của trung tâm. 
Giám đốc phải là nhà giáo dục có kinh nghiệm, có năng lực, có uy tín về chuyên môn, là con chim đầu đàn của tập thể giáo viên. Người Giám đốc có chức năng tổ chức mọi hoạt động giáo dục trong trung tâm, làm sao cho các chủ trương, đường lối, các nội dung, phương pháp giáo dục được thực hiện một cách hiệu quả. 
Như vậy, Giám đốc là chủ thể quản lý trung tâm, là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của trung tâm. Khi xác định vị trí, vai trò của Giám đốc. 
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc trung tâm GDTX.
- Xây dựng, tổ chức bộ máy trung tâm.
- Xây dựng quy hoạch phát triển trung tâm; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trung tâm và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong trung tâm; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trung tâm trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên.
- Quản lý học viên và các hoạt động của học viên do trung tâm tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học viên, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học hoặc THCS (nếu có).
- Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm.
- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học viên; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trung tâm. Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của trung tâm.
- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với trung tâm.
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
	1.3 - Chức năng quản lý dạy- học
	1.3.1. Khái niệm
	Theo phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Giao: “Quản lý hoạt động dạy - học thực chất là những tác động của chủ thể quản lý vào quá trình dạy học nhằm hình thành và phát triển nhân cách của học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường”.
	1.3.2. Nội dung của chức năng quản lý 	
	Các nhà nghiên cứu lý luận quản lý đã đưa ra rất nhiều nội dung của chức năng quản lý. Nhưng gần đây, người ta thu gọn và gộp một số chức năng lại thành bốn chức năng cơ bản sau: Hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra.
* Lãnh đạo trung tâm
	Lãnh đạo là quá trình khởi xướng, xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài, lựa chọn chiến lược, tác động, ảnh hưởng tìm kiếm sự tự nguyện tham gia của mọi người nhằm tập hợp, điều hòa, phối hợp các mối quan hệ, dẫn dắt, tạo động lực để mọi thành viên tổ chức cùng thực hiện nhiệm vụ đưa tổ chức đạt đến mục tiêu đã xác định.
       * Quản lý dạy học:
	- Quản lý dạy học gồm hoạt động dạy và hoạt động học và có hai chủ thể cùng hành động, đó là: người dạy và người học. Sự tồn tại của hai hoạt động này quy định lẫn nhau, đó là đặc điểm quan trọng nhất của hoạt động dạy học.
	- Hoạt động dạy học trên lớp là một trong ba dạng hoạt động cơ bản của nhà trường phổ thông để thực hiện mục tiêu và kế hoạch đào tạo.
* Quản lý đổi mới phương pháp dạy học: 
	Trong dạy học, mỗi giáo viên phải hiểu rõ:
- Đổi mới PPDH là vấn đề cốt lõi của quá trình dạy học, là đòn bẩy trực tiếp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong trung tâm. Giáo viên phải hiểu rõ đổi mới PPDH là sử dụng hợp lý các PPDH để tổ chức quá trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động học tập của học viên, dạy cho học viên phương pháp học tập, phát huy tốt các trụ cột của việc học, giúp học viên có khả năng tự học để có thể học suốt đời. giáo viên phải biết vận dụng kết hợp các phương pháp trong một giờ dạy phù hợp với đặc trưng môn học và kiểu bài lên lớp, phù hợp với đối tượng học viên và điều kiện dạy học.
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG CỦA VẪN ĐỀ:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX 
	1.Tình hình trường lớp, giáo viên, học viên trung tâm GDTX Bảo Yên năm học 2013 - 2014
	1.1- Đội ngũ quản lý.
	Qua điều tra cho thấy Giám đốc trung tâm có trình độ chuyên môn là Đại học sư phạm - Toán, công tác trong ngành trên 20 năm và có thâm niên quản lý trên 15 năm, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. P.Giám đốc có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm - Toán, thâm niên quản lý giáo dục 10 năm và đã được bồi dưỡng về công tác quản lý trường trung học phổ thông.
	1.2.Đội ngũ giáo viên
	Giáo viên của trung tâm đạt chuẩn 100%. Phần lớn giáo viên của trung tâm có kinh nghiệm, có tiềm lực tốt vì đa số giáo viên có tuổi đời, tuổi nghề cao đạt các danh hiệu: chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp chiếm gần 70% tổng số giáo viên của trung tâm . 
	1.3. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy học
	Trường nằm ngay trung tâm thị trấn. Trường có 5 phòng đủ 5 lớp học 01buổi/ngày.
      2. Thực trạng việc Giám đốc chỉ đạo đổi mới giáo dục của trung tâm GDTX Bảo Yên.
Giám đốc chỉ đạo giáo viên trung tâm thực hiện dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học; chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình cấp học là yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học mà học sinh phổ thông cần phải và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập trong cấp học.
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng là điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm hướng tới những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của đơn vị kiến thức mà học sinh cần phải và có thể đạt được, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đó cũng là tiêu chí trong kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
2.1. Nhận thức và quan điểm của Giám đốc về mục đích của đổi mới giáo dục Trung học phổ thông hệ GDTX.
Mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam; tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, yêu quê hương và gia đình; tinh thần tự tôn dân tộc, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật; tinh thần hiếu học, chí tiến thủ lập thân, lập nghiệp.
Đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, chuẩn bị tốt cho học sinh học tập tiếp tục ở bậc sau trung học hoặc tham gia lao động ngoài xã hội. Đổi mới giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển ở học sinh nền tảng tư duy của con người trong thời đại mới.
	2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch đổi mới quản lý PPDH  ở trung tâm GDTX.
	2.2.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch quản lý đổi mới PPDH
	Kế hoạch đổi mới quản lý giáo dục phổ thông được Hiệu trưởng quan tâm xây dựng ngay từ đầu năm học cùng với việc xây dựng kế hoạch năm học được công bố công khai sau khi thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức của nhà trường. Chỉ đạo các Phó giám đốc và các tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện trong toàn trung tâm.
Giám đốc yêu cầu giáo viên thực hiện trong đổi mới PPDH
a. Đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài dạy học
Đổi mới PPDH cần bắt đầu từ việc đổi mới thiết kế và chuẩn bị bài dạy học. Trong việc thiết kế bài dạy học ( soạn giáo án), cần xác định các mục tiêu dạy học về kiến thức, kỹ năng, thái độ một cách rõ ràng, có thể đạt được và có thể kiểm tra, đánh giá được.
Trong việc xác định nội dung dạy học, không chỉ chú ý đến các kiến thức kỹ năng chuyên môn mà cần chú ý những nội dung có thể phát triển các năng lực chung khác như năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể
b. Cải tiến các PPDH truyền thống
Đổi mới PPDH không có nghĩa là loại bỏ các PPDH truyền thống quen thuộc mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các PPDH này người giáo viên cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật của chúng trong việc chuẩn bị cũng như chuẩn bị bài lên lớp, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong luyện tập, tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh trong thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải quyết vấn đề.
c. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học
Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.
d. Lựa chọn và sử dụng hợp lý phương tiện dạy học và công nghệ thông tin trong dạy học
Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng trong việc đổi mới PPDH.Việc sử dụng phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ giữa phương tiện dạy học và PPDH. Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Phương tiện dạy học mới cũng hỗ trợ việc tìm ra và sử dụng các phương pháp dạy học mới.
e.  Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh.
Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.
f. Lựa chon và sử dụng các PPDH phù hợp với đặc thù bộ môn.
PPDH có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì vậy bêm cạnh những phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử dụng các PPDH đặc thù có có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các PPDH đặc thù bộ môn được xây dựng trên cơ sở  lý luận dạy học bộ môn. Ví dụ thí nghiệm  là một PPDH đặc thù của các môn khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học,)
g. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp học tập cho học viên.
Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hóa, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn.
Xác định rõ không có giờ học nào mà cả giờ dạy, giáo viên chỉ sử dụng một phương pháp day học duy nhất. Giáo viên cần biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo một số phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với nội dung bài dạy và đặc điểm đối tượng người học.
h. Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Đổi mới PPDH cần gắn liền với đổi mới về kiểm tra đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của  học sinh.
Đánh giá thành tích theo quan điểm phát triển năng lực, không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng vào khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp.
Giáo viên đánh giá học sinh phải căn cứ vào văn bản mang tính pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đánh giá và xếp loại học sinh THPT, căn cứ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, phù hợp với từng môn học.
3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện  đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.
Mỗi cán bộ quản lý trung tâm phải giúp giáo viên nhận thức đúng cơ sở của đổi mới PPDH. Nghiên cứu kỹ định hướng đổi mới PPDH  trong chương trình môn học để từ đó lựa chọn nội dung dạy học đã quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hệ GDTX, tập trung đi sâu những nội dung trọng tâm nhất trong các nội dung tối thiểu.
Chỉ đạo đổi mới PPDH đối với học viên là đổi mới phương pháp học tập.
Đổi mới PPDH là nhiệm vụ chung của nhà trường. Do đó cần có chính sách, cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và khuyến khích tính sáng tạo, độc lập và trách nhiệm của giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
3.1 Thực trạng việc tổ chức, xây dựng lực lượng đánh giá đổi mới PPDH của trung tâm. 
	- Tổ chức đánh giá đổi mới PPDH
- Chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ lực lượng dự giờ.
	Có đến 65% tổ trưởng chuyên môn và giáo viên được hỏi cho là khó khăn chủ yếu khi tham gia vào công tác dự giờ, đánh giá giờ dạy trên lớp là không có đủ thời gian (tổ trưởng chuyên môn được tính 03 tiết/tuần, giáo viên giỏi không có chế độ khuyến khích  để nghiên cứu bài trước khi dự, thời gian góp ý rút kinh nghiệm rất hạn chế nên ít có thời gian đầu tư cho công tác dự giờ, đánh giá giờ dạy và đa số chỉ thực hiện công tác dự giờ, đánh giá góp ý cho đồng nghiệp.
	3.2 - Nhận xét chung về thực trạng việc Giám đốc dự giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trung tâm GDTX Bảo Yên.
	Những năm qua, công tác quản lý đổi mới nói chung và quản lý đổi mới PPDH  của giáo viên ở trung tâm GDTX Bảo Yên được Ban Giám đốc quan tâm, được thực hiện thường xuyên. Ban Giám đốc và giáo viên đều nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đổi mới phương pháp dạy học và xác định rõ việc Giám đốc dự giờ giáo viên có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với việc đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng dạy học trên lớp hiện nay trong nhà trường.
CHƯƠNG III:
CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xuất phát từ vai trò, đặc điểm tình hình dạy học ở trung tâm GDTX Bảo Yên, thực trạng việc Giám đốc quản lý đổi mới PPDH, nhất là từ những khó khăn, bất cập trong việc tổ chức, triển khai đổi mới PPDH, việc phân tích nguyên nhân của những khó khăn bất cập, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp nhằm giúp Hiệu trưởng hoàn thiện việc quản lý đổi mới PPDH ở trung tâm GDTX Bảo Yên như sau:
	A. Một số biện pháp
	a. Xác định đúng mục tiêu quản lý đổi mới PPDH của Giám đốc, chú trọng quy trình xây dựng kế hoạch và thống nhất quản lý đổi mới.
	Để thực hiện tốt biện pháp quản lý đổi mới, Giám đốc trung tâm GDTX Bảo Yên tiến hành như sau:
	- Giám đốc đã xây dựng kế hoạch quản lý đổi mới PPDH mang tính khả thi và hiệu quả từ việc xác định đúng mục tiêu đổi mới PPDH dựa vào kế hoạch năm học và thực trạng trình độ của đội ngũ giáo viên ở trung tâm.
	Trong quản lý đổi mới PPDH, việc xây dựng kế hoạch có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với hiệu quả dạy học.
Kế hoạch quản lý đổi mới gắn liền kế hoạch năm học của trung tâm nhằm thu nhận thông tin phản hồi về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch năm học.
	- Giám đốc trung tâm đã tuân thủ quy trình xây dựng kế hoạch đổi mới quản lý PPDH.
	- Giám đốc trung tâm đánh giá đúng thực trạng hoạt động dạy học trên lớp theo hướng đổi mới, tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn về điều kiên dạy học của giáo viên, để xác định phương hướng, biện pháp tổ chức đổi mới PPDH phù hợp để quan đó tìm ra biện pháp học tập có hiệu quả nhất đối với các lớp và mỗi từng đối tượng học viên.
	- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự giờ theo hướng đổi mới PPDH hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
	1.2. Tổ chức xây dựng lực lượng kiểm tra đổi mới PPDH
	Để tiến hành biện pháp tổ chức xây dựng lực lượng kiểm tra đổi mới PPDH hiệu quả, Giám đốc trung tâm GDTX Bảo Yên đã thực hiện như sau: 
	- Trước hết xác định rõ việc xây dựng cơ cấu, thành phần ban kiểm tra đổi mới PPDH giúp Giám đốc trong quá trình thực hiện việc kiểm tra theo hướng đổi mới rất quan trọng. Giám đốc phải biết cách tìm hiểu, nắm vững đội ngũ giáo viên về năng lực, phong cách, sở trường sở đoản để phát hiện và bồi dưỡng, bổ sung vào lực lượng kiểm tra của trung tâm, xây dựng lực lượng kế cận ngày càng vững mạnh. Giám đốc phải biết lựa chọn, bội dưỡng, phát huy đúng vai trò của lực lượng kiểm tra đưa hoạt động đổi mới PPDH vào nền nếp.
	- Mạnh dạn phân cấp: Phân công, giao trách nhiệm cụ thể rõ ràng cho Phó giám đốc và tổ trưởng chuyên môn.
	- Giám đốc có kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo để thu nhận thông tin về công tác đổi mới PPDH của lực lượng kiểm tra. Tổng kết, rút kinh nghiệm, nghiêm túc với các thành viên trong lực lượng kiểm tra để công tác dạy học theo phương pháp mới thực sự giúp cho giáo viên nâng cao trình độ và đầu tư cho tiết dạy có chất lượng.
	- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng kiểm tra. 
	1.3 Biện pháp tổng hợp, điều chỉnh đổi mới phương pháp dạy học
	- Xử lý thông tin, tổng hợp kết quả thu nhận được từ các tiết dạy phải được tiến hành đánh giá một cách khoa học, khách quan, nghiêm túc về nội dung, phương pháp, để giúp giáo viên được dự giờ thấy rõ được những ưu điểm và hạn chế của mình trong tiết dạy.
	- Khi thu nhận thông tin phản hồi từ kết quả nhận xét, đánh giá giờ dạy của giáo viên, Giám đốc phải yêu cầu giáo viên thực hiện dạy học theo hướng tích cực. Nếu không thực hiện nghiêm túc bước điều chỉnh sẽ không đạt được mục đích đổi mới PPDH để nâng cao chất lượng dạy học trên lớp của giáo viên. 
	2. Mối quan hệ của các biện pháp
	Trong các biện pháp nhằm giúp Giá

Tài liệu đính kèm:

  • docgiai_phap_nang_cao_hieu_qua_quan_ly_hoat_dong_day_hoc_cua_gi.doc
  • docBao cao SKKN - NINH.doc
  • docBia SKKN - NINH.doc
  • docDon SKKN - NINH.doc
  • docThanh tich GD - NINH.doc