Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia “Chương trình bảo đảm

định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học

sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà

trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch

giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà

trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính

quyền và xã hội. Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung

về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục,

phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi

tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động,

sáng tạo trong thực hiện chương trình”; “các trường xây dựng kế hoạch giáo dục

riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn

cảnh cụ thể của địa phương bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục”. Vì vậy, xây

dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường là nhiệm vụ quan trọng để

thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, hơn nữa “phát triển chương

trình giáo dục phổ thông là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá,

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện”.Tổ chuyên

môn, giáo viên là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng và tổ chức

thực hiện hiệu quả kế hoạch.

pdf 31 trang Người đăng phuongnguyen22 Ngày đăng 04/03/2022 Lượt xem 507Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uan tâm chú trọng việc bồi dưỡng 
chuyên môn, thường quan tâm nhiều tới nghiên cứu bài hoc chưa quan tâm đúng 
mức tới thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (nội dung rà soát, điều chỉnh). 
10 
 + Công tác tổ chức bán trú thực hiện trong khoảng thời gian từ sau giờ học 
buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều được thực hiện tốt đảm bảo an 
toàn, vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh. 
+ Các hoạt động sau giờ học chính khóa trong ngày theo nhu cầu, sở thích của 
học sinh được triển khai ngay từ đầu năm học gồm các câu lạc bộ: cờ vua, cờ 
tướng, bóng rổ, đàn, múa, võ cổ truyền, võ Teawonkdo. Công tác tuyên truyền tới 
cha mẹ học sinh chưa đạt hiệu quả cao nên số học sinh tham gia chưa nhiều; các 
câu lạc bộ chưa thực sự phong phú 
 - Nguyên nhân: 
+ Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường mới được quan 
tâm, triển khai trong năm học 2020-2021 nên tổ chuyên môn, giáo viên chưa có 
nhiều kinh nghiệm. 
+ Tổ trưởng chuyên môn chưa “gắn rõ nét” nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 
với xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường (nội dung sinh hoạt tổ nhằm 
để phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các nguồn lực, huy động tư duy sáng tạo, trí 
tuệ các thành viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường) 
+ Còn có giáo viên chưa quan tâm, đầu tư đúng mức cho xây dựng kế hoạch 
cá nhân, kế hoạch môn học để thực hiện tốt kế hoạch giáo dục nhà trường. 
III. CÁC GIẢI PHÁP 
 Với những thực trạng như đã nêu trên, tôi đã tiến hành các giải pháp để chỉ 
đạo tổ chuyên môn tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
giáo dục nhà trường như sau: 
1. Tổ chuyên môn tham gia công tác phân công nhiệm vụ - kiện toàn tổ 
chuyên môn 
Ban giám hiệu căn cứ đề xuất của tổ chuyên môn, căn cứ kết quả công tác của 
năm học trước, căn cứ vào năng lực chuyên môn của từng giáo viên để phân công 
nhiệm vụ, kiện toàn các tổ chuyên môn năm học 2020-2021 theo tiêu chí đúng 
chuyên môn đào tạo, rõ người, kín việc, phát huy được năng lực, sở trường của mỗi 
đồng chí cán bộ, giáo viên, phát huy được sức mạnh của tổ chuyên môn trong đổi 
mới, sáng tạo trong dạy học, trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà 
11 
trường. Trong tổ chuyên môn đảm bảo có đầy đủ giáo viên có năng lực, giàu kinh 
nghiệm và giáo viên trẻ mới vào nghề để thực hiện tốt mô hình ” giáo viên của 
giáo viên’; “ học sinh của giáo viên” (Quyết định Phân công chuyên môn, năm học 
2020 – 2021). 
2. Tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ; bồi dưỡng học tập nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
 2.1. Tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 
 Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, động viên giáo viên tham gia đầy 
đủ và học tập nghiêm túc, có hiệu quả các lớp tập huấn chuyên môn, cập nhật các 
các nội dung mới, các yêu cầu mới đối với giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới 
giáo dục (các lớp tập huấn do Sở Giáo dục- Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo 
tổ chức). Để vận dụng trong thực tiễn tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch 
nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn giữ vai trò “thủ lĩnh” tổ chức giáo viên trong 
tổ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn, nắm chắc các nội dung 
về chuyên môn nghiệp vụ như: 
* Nội dung, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 bao gồm: 
- Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 
- Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 
- Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực 
- Kế hoạch giáo dục (Giai đoạn giáo dục cơ bản cấp Tiểu học) 
 + Nội dung giáo dục: 
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; 
Ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch 
sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở 
lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động 
trải nghiệm. 
Các môn học tự chọn: Ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2). 
 + Thời lượng giáo dục:Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không 
quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. 
12 
 + Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học (theo khung chương trình 
2018 – Phụ lục I) 
+ Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học (theo khung chương trình 
2006 – Phụ lục II) 
- Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục 
- Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục 
* Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng 
lực và phẩm chất của học sinh 
2.2. Bồi dưỡng, học tập nhiệm vụ năm học 
Học tập nhiệm vụ năm học là nhiệm vụ chính trị giúp tổ chuyên môn xây 
dựng kế hoạch theo đúng quan điểm, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm 
học của các cấp quản lý (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo). Trước khi bước vào năm học, Hiệu trưởng nhà trường phải 
tổ chức cho giáo viên toàn trường nghiên cứu, học tập nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm 
vụ cụ thể cần thực hiện trong năm học. Các văn bản cần học tập năm học 2020-
2021 gồm: Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông (quan 
điểm xây dựng chương trình; Mục tiêu giáo dục Tiểu học; yêu cầu cần đạt về phẩm 
chất và năng lực; kế hoạch giáo dục đối với cấp Tiểu học; định hướng về nội dung, 
phương pháp giáo dục đối với cấp Tiểu học; điều kiện thực hiện chương trình giáo 
dục); Chỉ thị năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 
năm học cấp Tiểu học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; Khung kế 
hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Kế 
hoạch nhiệm vụ năm học của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân; Thông tư quy 
định về đánh giá học sinh Tiểu học đối với học sinh lớp 2,3,4,5 chương trình hiện 
hành (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Thông tư Ban hành 
quy định đánh giá học sinh tiểu học); đối với học sinh lớp 1 chương trình giáo dục 
phổ thông 2018 (Thông 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Ban hành Quy định 
đánh giá học sinh tiểu học); Các văn bản Hướng dẫn tổ chức dạy học và tổ chức 
các hoạt động giáo dục của các cấp: Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26 
13 
tháng 8 năm 2020 v/v hướng dẫn chẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 
2020-2021; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, Công văn số 
4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017... 
3. Tổ chức Hội thảo đánh giá đặc điểm tình hình của nhà trường và địa 
phương 
 Để công tác tham mưu, tham gia xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn của 
địa phương và nhà trường, trước khi bước vào năm học, Hiệu trưởng nhà trường 
Hội thảo đánh giá đặc điểm tình hình của nhà trường và địa phương. Nội dung 
thảo luận gồm: 
3.1. Tình hình nhà trường: 
- Tổng số học sinh toàn trường; số lớp học. 
- Số học sinh từng khối lớp; sĩ số học sinh trung bình/lớp 
- Tổng số giáo viên; tỉ lệ giáo viên/lớp. (trình độ chuyên môn, điều kiện cá 
nhân của giáo viên có đáp ứng yêu cầu thực tiễn? 
- Cơ cấu giáo viên: giáo viên cơ bản, giáo viên chuyên biệt (âm nhạc, mĩ 
thuật, thể dục, tin học, tiếng Anh) có thiếu giáo viên dạy từng bộ môn không? 
Giải pháp khắc phục ? 
- Sách giáo khoa, thiết bị dạy học đối với từng khối lớp (lớp 1,2,3,4,5)? Thuận 
lợi, khó khăn ? Giải pháp giải quyết khó khăn ? 
- Cơ sở vật chất: 
+ Phòng học: bàn ghế, ánh sáng, quạt mát, điều hòa? 
+ Khối phòng chức năng phục vụ học tập: thể chất, nghệ thuật, phòng học 
Tiếng anh, Tin học, thư viện, phòng truyền thống hoạt động Đội phòng tư vấn tâm lý 
có đáp ứng các yêu cầu các hoạt động giáo dục? 
+ Khối phòng hành chính - quản trị: phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu 
trưởng, phòng văn phòng, phòng tài vụ, phòng thu ngân, phòng hội đồng giáo viên, 
phòng y tế, phòng thường trực bảo vệ, phòng bếp, phòng kho có đáp ứng các yêu 
cầu các hoạt động hành chính - quản trị của nhà trường? 
- Thuận lợi, khó khăn chung của nhà trường? 
3.2. Đặc điểm tình hình địa phương 
14 
- Hoàn cảnh thực tiễn xã hội, địa phương (Năm học 2020 - 2021 là năm học 
chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp của trên toàn 
cầu, ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa tích cực thực hiện các giải 
pháp phòng chống dịch covid-19 vừa đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả, hoàn 
thành Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành (lớp 2,3,4,5); thực hiện 
tốt đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo Chương trình GDPT 2018 
đảm bảo chất lượng, hiệu quả với trọng tâm là lớp 1, tích cực chuẩn bị các điều kiện 
đảm bảo triển khai chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tăng cường 
các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình theo hướng 
dẫn phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra). 
- Các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và 
đào tạo phải triển khai thực hiện trong năm học (Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 
4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Thông tư 32 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành 
chương trình giáo dục phổ thông ...) 
- Các Kế hoạch, Chương trình, Đề án... về Giáo dục và Đào tạo của quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội ( Đề án sữa học đường, Đề án dạy và học ngoại 
ngữ, Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, Đề án về công tác 
quản trị trường học quận Thanh Xuân...Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo của trường Tiểu học Thanh Xuân Trung 
giai đoạn 2015-2020”, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo 
quận Thanh Xuân giai đoạn 2020-2025; chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 
Thanh Xuân lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025;Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả về 
quản lý, quản trị trường học, đặc biệt là quản lý cơ sở vật chất, các hoạt động phục 
vụ công tác dạy và học. Hưởng ứng phong trào thi đua” Dạy giỏi, học giỏi và quản 
lý giỏi”) 
15 
- Các hoạt động giáo dục khác sẽ triển khai thực hiện trong năm học theo 
hướng dẫn nhiệm vụ năm học (Giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch 
văn minh cho họa sinh Thủ đô; Tài liệu Giáo dục truyền thống lịch sử quận Thanh 
Xuân; Triển khai bài võ cổ truyền dân tộc; Giảng dạy an toàn giao thông; Giảng 
dạy phòng chống tai nạn thương tích; lồng ghép giảng dạy giáo dục an ninh quốc 
phòng; Triển khai dạy bơi cho học sinh...) 
3.3 Mục tiêu Giáo dục của nhà trường 
Căn cứ văn bản chỉ đạo, điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường, Hội 
đồng trường chuẩn bị dự thảo về mục tiêu giáo dục nhà trường, Chủ tịch Hội đồng- 
Hiệu trưởng nhà trường tổ chức Hội thảo , thống nhất trong các tổ chuyên môn, 
toàn thể cán bộ giáo viên , nhân viên về mục tiêu giáo dục của nhà trường. Hướng 
tới mục tiêu, tổ trưởng chuyên môn và thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch giáo 
dục của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch cá nhân phù hợp, 
đạt yêu cầu, mục tiêu của nhà trường. 
Trong năm học 2020-2021, nhà trường đã tổ chức tốt Hội thảo chuyên môn, 
thống nhất mục tiêu giáo dục của nhà trường như sạu: 
Mục tiêu: “Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, đảm bảo thời 
lượng học tập, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm thực tế, vui chơi, tham gia hoạt động 
cộng đồng; Thực hiện mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018; 
Đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lí học sinh; Thực 
hiện có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Thành phố và 
hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Hà Nội”. 
- Công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Nâng cao chất lượng PCGD Tiểu 
học mức độ 3. 
- Chất lượng giáo dục học sinh: 
+ Tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học : 100% 
+ Tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học: 100% 
+ Khen thưởng học sinh lớp 2,3,4,5: 
. Hoàn thành Xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 40% 
16 
. Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc: 55% 
+ Khen thưởng học sinh lớp 1: 
. Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc: 42% 
 . Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu: 45% 
Yêu cầu: - Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung 
các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn 
và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện 
của nhà trường 
- Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
giáo dục dạy học 2 buổi/ngày 
- Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích 
cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. 
 - Triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối kết hợp phụ 
huynh học sinh, của của các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp 
- Đối với lớp 2,3,3,4: Trên cơ sở chương trình giáo dục 2006 (rà soát, tinh 
giản bổ sung), xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các 
môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và 
xây dựng các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm 
chất của học sinh phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường 
- 100% học sinh học 2 buổi/ngày 
- Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày; 
- Triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối kết hợp phụ 
huynh học sinh, của các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp nhằm nhằm 
nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình. 
4. Tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch các môn học, các hoạt động giáo 
dục bắt buộc, tự chọn 
Để xây dựng kế hoạch dục môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện 
thực tế tại nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên, tổ chuyên môn nghiên cứu 
thật kỹ các nội dung: 
17 
- Quan điểm xây dựng chương trình môn học 
- Mục tiêu chương trình môn học 
- Định hướng về nội dung giáo dục từng môn; 
- Định hướng về phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh; 
- Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu cấp Tiểu học; 
- Yêu cầu cần đạt về năng lực chung 
- Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù 
- Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt của từng môn học ở các lớp 
- Các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại CTGDPT 2018 
(lớp 1): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ 
thuật(Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm; Môn học tự chọn: Tiếng Anh 
- Các môn học và các hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại chương trình 
hiện hành (lớp 2,3,4,5): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội (Khoa học; 
Lịch sử và Địa lý lớp 4,5), Thể dục, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Kĩ thuật; 
Hoạt động Tập thể; Môn học tự chọn: Tiếng Anh 
* Rà soát các chủ đề, bài học trong sách giáo khoa sử dụng trong quá trình 
giảng dạy: 
Tổ trưởng và tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ, rà soát các chủ đề, nội dung bài 
học đối chiếu với mục tiêu chương trình môn học, các yêu cầu cần đạt của từng 
môn học và điều kiện thực tế của nhà trường, lớp học, của xã hội (điều kiện cơ 
sở vật chất, năng lực học sinh, tính cập nhật thực tiễn xã hội), tổ trưởng và tổ 
chuyên môn tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến 
thức, kỹ năng của chương trình giáo dục; điều chỉnh để tránh nội dung trùng lặp 
nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin 
mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời lựa chọn các chủ 
đề, các bài học, các nội dung tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp nội dung xây 
dựng dự thảo kế hoạch giáo dục môn học phù hợp với mục tiêu theo biểu mẫu: 
STT Nội 
dung 
Yêu 
cầu 
cần đạt 
Bài học 
theo sách 
giáo khoa 
Nội dung điều 
chỉnh, tích hợp 
Thời 
lượng 
thực 
hiện 
Thời 
điểm 
thực 
hiện 
Ghi 
chú 
18 
* Các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu 
cầu và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh: Tổ trưởng và tổ 
chuyên môn căn cứ nội dung chương trình, năng lực, trình độ của học sinh từng 
lớp, từng cá nhân học sinh để xây dựng nội dung kế hoạch Hướng dẫn học, tăng 
cường Nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc), Hoạt động tại thư viện, Hoạt động tập thể 
phù hợp. 
- Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. 
Tổ chuyên môn, giáo viên chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bố 
thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời 
lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp đặc điểm, 
đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường. 
- Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp 
học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều 
kiện cho học sinh học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục 
nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 
 * Các hoạt động giáo dục khác: 
- Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh: 
Căn cứ nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh, tổ trưởng và tổ chuyên môn khối 
1,2,3,4,5 phối kết hợp với tổ chuyên biệt xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc 
bộ: múa, nhảy hiện đại, đàn, võ Taekwondo, vovinam, bóng rổ, cờ tướng, cờ vua, 
mĩ thuật... 
- Các hoạt động tìm hiểu tự nhiên , xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống địa 
phương: Tổ trưởng và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch Giáo dục địa phương ( 
giáo dục truyền thống lịch sử quạn Thanh Xuân; Giáo dục nếp sống thanh lịch văn 
minh), giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích...phù 
hợp; Với các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường như: Tham quan, dã ngoại 
; Hoạt động Sao nhi đồng; Hoạt động phát triển văn hóa đọc (đọc sách, báo Nhi 
đồng, Thiếu niên...); Tham gia các cuộc thi phù hợp lứa tuổi... Tổ trưởng có trách 
19 
nhiệm đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện trong tổ chuyên môn phù hợp với điều 
kiện và thực tiễn của giáo viên, học sinh. 
 Với những nội dung đã nghiên cứu kĩ như trên, tổ trưởng và tổ chuyên môn 
xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo 
định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với đối tượng học sinh 
và điều kiện thực tế nhà trường. Dự thảo kế hoạch giáo dục môn học, hoạt động 
giáo dục được tổ chuyên môn trao đổi, thảo luận giữa các thành viên trong tổ, thống 
nhất và đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt. 
5. Tổng hợp hoàn thiện kế hoạch giáo dục 
5.1. Tổng hợp hoàn thiện kế hoạch giáo dục các môn học, các hoạt động giáo 
dục 
Với thời lượng dạy học 2 buổi/ngày, 10 buổi/ tuần. Mỗi ngày bố trí không quá 
7 tiết học (các môn học bắt buộc, tự chọn), mỗi tiết 35 phút. Ban giám hiệu sắp xếp 
thời khóa biểu, thời gian biểu một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa nội dung 
dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày 
học và tuần học phù hợp tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học. 
 Để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện, theo dõi, giám sát quá trình 
thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, trên cơ sở dự thảo kế hoạch giáo dục các 
môn học, các hoạt động giáo dục ở 5 khối lớp, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức Hội 
nghị thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của thành viên Ban giám hiệu, đội ngũ giáo 
viên cốt cán trong nhà trường để thống nhất và phê duyệt kế hoạch. 
5.2. Thống nhất công tác tổ chức bán trú và các hoạt động cho học sinh sau 
giờ học chính khóa 
Công tác bán trú và các hoạt động sau giờ chính khóa là các hoạt động được 
tổ chức dựa trên sự đồng thuận giữa nhà trường và tự nguyện của học sinh, cha mẹ 
học sinh. 
* Công tác bán trú: Ban giám hiệu nhà trường, xây dựng dự thảo kế hoạch tổ 
chức bán trú theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên với nội dung, 
hình thức phù

Tài liệu đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_chi_dao_to_chuyen_mon.pdf