Báo cáo Sáng kiến Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT Số 2 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai

Báo cáo Sáng kiến Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT Số 2 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai

- Các TTCM đã khá chủ động trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định 2 lần/tháng. Tuy vậy, nhiều buổi sinh hoạt tổ chuyên môn còn mang nặng tính sự vụ, hành chính: kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ trong thời gian qua, phổ biến, triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, rút kinh nghiệm giờ dự.

- Đối với những tổ chuyên môn ghép nhiều bộ môn, thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề các tổ chuyên môn thường lúng túng cách thức tổ chức, tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên đề; thiếu tự tin, ngại bàn sâu, ngại phát biểu; khó khăn khi tổng hợp ý kiến và kết luận vấn đề của buổi sinh hoạt chuyên đề thuộc bộ môn khác.

 

doc 7 trang Người đăng Hoài Minh Ngày đăng 16/08/2023 Lượt xem 317Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo Sáng kiến Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT Số 2 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
	Kính gửi: Hội đồng thẩm định SKKN Sở giáo dục và đào tạo Lào Cai.
	Tên tôi là: Trần Thị Thanh Huyền. Sinh ngày 29/7/1975
	Chức vụ:PHT. Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
	Đơn vị công tác: Trường THPT Số 2 Văn Bàn. 
	Là tác giả của sáng kiến: Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT Số 2 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai.
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường THPT.
	- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu : Tháng 10/2013.
- Mô tả bản chất sáng kiến: Giúp các tổ trưởng chuyên môn biết cách xây dựng kế hoạch, triển khai, kiểm tra giám sát việc thực các nhiệm vụ được giao theo Điều lệ trường học.
- Những thông tin cần được bảo mật : Không
	- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
	+ Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ, của sở giáo dục trong việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường học.
	+ Sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.
	+ Ý thức tự bồi dưỡng của CB,GV trong đơn vị đặc biệt là của đối tượng được giao trách nhiệm làm tổ trưởng tổ chuyên môn.
	- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
	+ Tạo ra được một đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có hiểu biết, có nghiệp vụ trong công tác quản lí, tổ chức điều hành các hoạt động của tổ chuyên môn theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
	+ CB,GV làm việc có nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật được củng cố.
	+ Chất lượng đội ngũ được nâng lên đáp ứng được nhu cầu giáo dục của địa phương.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 Văn Bàn, ngày 19 tháng 5 năm 2014
	 Người nộp đơn
	 (Ký và ghi rõ họ tên)
 Trần Thị Thanh Huyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
	Tên sáng kiến: 
	"Một số biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trong Trường THPT Số 2 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai".
	Mã số: . (tác giả không ghi vào phần này)
1. Tình trạng giải pháp đã biết:
1.1.Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chưa chủ động, hình thức.
- Các TTCM đều xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm vụ năm học và theo kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch được xây dựng khá tỷ mỉ, có chỉ tiêu phấn đấu, có biện pháp thực hiện phong phú và có các mốc thời gian thực hiện kế hoạch từng tuần, tháng, học kỳ năm học. Song bên cạnh đó, hầu hết những kế hoạch hoạt động còn chung chung, mang tính hình thức; có TTCM còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch. 
- Hướng dẫn tổ viên lập kế hoạch dạy học và quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học của tổ viên còn lúng túng, do tổ chuyên môn ghép nhiều môn, nhất là những tổ ghép các môn có đặc thù chuyên môn khác nhau như: Ngoại ngữ - Thể dục- Tin học thì TTCM gặp nhiều khó khăn. 
1.2.Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên mang tính hình thức, nặng về hành chính.
- Các TTCM đã khá chủ động trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định 2 lần/tháng. Tuy vậy, nhiều buổi sinh hoạt tổ chuyên môn còn mang nặng tính sự vụ, hành chính: kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ trong thời gian qua, phổ biến, triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, rút kinh nghiệm giờ dự.
- Đối với những tổ chuyên môn ghép nhiều bộ môn, thì việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề các tổ chuyên môn thường lúng túng cách thức tổ chức, tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên đề; thiếu tự tin, ngại bàn sâu, ngại phát biểu; khó khăn khi tổng hợp ý kiến và kết luận vấn đề của buổi sinh hoạt chuyên đề thuộc bộ môn khác.
2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 
	2.1.Nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQLGD các cấp về vấn đề bồi dưỡng kiến thức quản lý cho TTCM ở trường THPT Số 2 Văn Bàn.
 	 Thứ nhất, cần nhận thức rằng việc nâng cao năng lực quản lý cho TTCM trong trường là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, của cơ quan quản lí trực tiếp.
	 Thứ hai, để việc đổi mới quản lý giáo dục là khâu đột phá trong thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục thì phải cải tiến quản lý một cách bài bản, việc đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục các cấp cũng phải tiến hành một cách bài bản . 
 	 Thứ ba, việc nâng cao năng lực quản lý cho TTCM trong các trường THPT không chỉ là trách nhiệm chung của CBQL giáo dục các cấp, mà trước hết là trách nhiệm của CBQL cấp trường và mỗi nhà trường cần có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc tạo điều kiện để các TTCM được tham gia những lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cần thiết phục vụ cho công tác quản lý tổ chuyên môn. 
	 Thứ tư, bản thân các TTCM phải ý thức được việc nâng cao năng lực quản lý là một việc làm cần thiết để phục vụ tốt nhiệm vụ của mình. 
	2.2.Xây dựng các tổ chuyên môn hợp lý, chú trọng công tác qui hoạch cán bộ, bồi dưỡng kế cận TTCM; lựa chọn, sử dụng cán bộ viên chức đúng người, đúng việc để phát huy tốt năng lực làm việc của họ.
	 Với những trường nhỏ, trường có ít giáo viên có tay nghề chuyên môn vững, số lượng giáo viên của mỗi bộ môn không nhiều phải ghép một số bộ môn thành một tổ chuyên môn, để giúp TTCM điều hành tốt hoạt động chuyên môn thì cần chú ý ghép như thế nào cho phù hợp. Nên xây dựng một số nguyên tắc cụ thể về các tổ ghép này. Chẳng hạn như : 
 	+ Các bộ môn ghép phải có tính chất chuyên môn tương đồng.
 	+ Không ghép quá nhiều bộ môn, trong một tổ chỉ nên từ 2 đến 3 bộ môn.
	 Việc lựa chọn TTCM là trách nhiệm của Hiệu trưởng. Lựa chọn bằng cách nào, chọn cử ai thể hiện trình độ, nghệ thuật dùng người của mỗi Hiệu trưởng. Tuy nhiên khi lựa chọn, người Hiệu trưởng cũng cần có suy xét kỹ lưỡng, đưa ra bàn bạc, tham khảo ý kiến của các tổ chức và nhất thiết cần định ra một số tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của trường mình để lựa . 
 	 Để có thể chọn cử được các TTCM với các tiêu chuẩn như mong muốn đòi hỏi mỗi hiệu trưởng phải có sự hiểu biết sâu sắc về đội ngũ của mình. Ngay một lúc không thể đòi hỏi một TTCM thoả mãn đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn mà chỉ đạt được một số tiêu chuẩn cơ bản, những tiêu chuẩn còn lại phải được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong quá trình họ thực hiện nhiệm vụ hoặc bồi dưỡng cho họ trước khi chỉ định. Mặt khác, để có được đội ngũ TTCM đáp ứng nhu cầu thì không gì tốt hơn là người CBQL mỗi trường phải chú ý đến khâu qui hoạch, bồi dưỡng kế cận để hàng năm khi cử chọn TTCM vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa phát huy được năng lực của đội ngũ giáo viên trẻ. 
	 Khi đã lựa chọn được các TTCM, người Hiệu trưởng ra quyết định và giao nhiệm vụ cho họ. Phải làm cho các TTCM nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của họ, có định hướng công tác lâu dài để có điều kiện nâng cao năng lực và tích luỹ kinh nghiệm quản lý. Sau khi bố trí phải thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi TTCM để kịp thời phát huy hoặc uốn nắn, giúp họ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. 
 	Đây là một công việc cần tiến hành hàng năm. Để khảo sát thực trạng có thể tiến hành thu nhập thông tin theo nhiều cách, từ nhiều nguồn như:
 	+ Yêu cầu các đồng chí phó hiệu trưởng báo cáo về tình hình đội ngũ TTCM. 
 	+ Xây dựng những phiếu tự đánh giá dành cho TTCM. 
 	+ Lấy ý kiến đánh giá của giáo viên trong các tổ chuyên môn. 
 	Trên cơ sở phân tích các ý kiến đánh giá và tự đánh giá, phân tích công việc của họ, xác định các mức năng lực cần phải có để đưa ra các mức yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giúp người TTCM có được những năng lực cụ thể. Có thể chia ra các nhóm nhỏ để bồi dưỡng.
	2.3. Lựa chọn và áp dụng linh hoạt các hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở trường THPT
 	Đây là một trong những biện pháp khá quan trọng. Vì chỉ có thế mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của TTCM về việc bồi dưỡng để người học lựa chọn. Từ thực tiễn khảo sát, xin đề xuất một số hình thức bồi dưỡng mà chúng tôi cho là phù hợp:
 	- Bồi dưỡng ngay tại cơ sở, kết hợp giao nhiệm vụ và hướng dẫn.
 	- Tổ chức bồi dưỡng tập trung ngắn ngày theo cụm trường kết hợp thực hành.
 	- Bồi dưỡng tập trung tại các cơ sở làm công tác đào tạo bồi dưỡng.
 	- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ vào dịp hè
 	- Bồi dưõng theo hình thức học tập từ xa.
 	- Một số hình thức bồi dưỡng khác.
 	Khuyến khích các TTCM tự học, tự bồi dưỡng; nhà trường liên hệ mua tài liệu và tạo điều kiện thời gian cho TTCM tự học; khai thác thông tin trên mạng, mở diễn đàn trao đổi trên mạng để thu thập kiến thức và học hỏi kinh nghiệm quản lý của các TTCM có kinh nghiệm trong tỉnh và trên cả nước.
	Tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ TTCM được đi tham quan, học tập tại các đơn vị bạn.
	2.4.Tin tưởng, giao việc và uỷ quyền hợp lý, tạo cơ hội cho TTCM phát huy hết trách nhiệm, quyền hạn và năng lực trong công tác quản lý tổ chuyên môn 
	 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho TTCM trong công việc quản lý tổ chuyên môn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người tổ trưởng. Tại trường THPT Số 2 Văn Bàn, Hiệu trưởng trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho TTCM theo qui định chung và những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của trường. TTCM chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề về nhiệm vụ của từng thành viên, được đề đạt ý kiến về khả năng, năng lực của từng thành viên với Hiệu trưởng trong khi phân công nhiệm vụ. Được đề xuất các ý kiến về công tác quản lí; chủ động giải quyết các vấn đề liên quan của từng thành viên. TTCM tự chịu trách nhiệm về công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ. 
 	Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường biết lắng nghe và cùng TTCM bàn bạc để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công việc quản lý tổ. 
 	Cung cấp cho TTCM các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan. Có chính sách và cơ chế phối hợp làm việc rõ ràng để các TTCM tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của họ.
	2.5.Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để TTCM làm tốt chức trách, nhiệm vụ:
 	 Tạo môi trường thi đua lành mạnh giữa các tổ chuyên môn và các TTCM để khích lệ tinh thần làm việc của họ.
	 Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí, chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để các TTCM làm tốt nhiệm vụ.
	 Tổ chức lao động một cách khoa học để đảm bảo thời gian kiêm nhiệm công tác quản lý và giảng dạy hợp lý giúp TTCM có thời gian đầu tư cho công tác quản lý tổ.
 	 Trang bị phương tiện cần thiết, đảm bảo nhu cầu tối thiểu về điều kiện làm việc tiến tới hiện đại hoá thiết bị làm việc cho TTCM.
	 Đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách đối với TTCM. Quan tâm chăm lo đời sống cho CBGV nói chung và TTCM nói riêng để họ yên tâm công tác.
3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
	Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng đối với các trường THPT có quy mô vừa và nhỏ, chất lượng đội ngũ không đồng đều.
	4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp
	Trong quá trình áp dụng, bản thân tôi nhận thấy sự hiệu quả cơ bản của sáng kiến trong sự phát triển của sự nghiệp giáo dục Huyện Văn Bàn nói chung và trường THPT Số 2 Văn Bàn nói riêng, cụ thể là:
	- Nhận thức của các TTCM đã được nâng lên rõ rệt; khả năng quản lý điều hành của TTCM khoa học, bài bản và hiệu quả. Tổ trưởng chuyên môn đã phát huy tốt vai trò của mình trong công việc; quan tâm đầy đủ, thường xuyên đến các nhiệm vụ được giao. 
	- Tích cực trong công tác tự bồi dưỡng học hỏi. Khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo hiệu quả hơn. TTCM đã phát huy được những năng lực, những sở trường của bản thân trong chỉ đạo. 
	- Tổ trưởng chuyên môn đã chủ động, thành thạo trong công việc; họ dần làm việc một cách độc lập, không phụ thuộc nhiều vào hướng dẫn của Lãnh đạo nhà trường mà hiệu quả công việc ngày một tốt lên.
	 Văn Bàn, ngày 20 tháng 5 năm 2014 
 Người báo cáo 
 Trần Thị Thanh Huyền

Tài liệu đính kèm:

  • docbao_cao_sang_kien_mot_so_bien_phap_nang_cao_nang_luc_quan_ly.doc