Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm dạy chương trình con

Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm dạy chương trình con

Khi viết một thủ tục, nếu có các tham số cần thiết, ta phải khai báo nó

(kiểu, số lượng, tính chất, .). Các tham số này gọi là tham số hình thức(formal

parameters).

Một thủ tục có thể có 1 hoặc nhiều tham số hình thức. Khi các tham số

hình thức có cùng một kiểu thì ta viết chúng cách nhau bởi dấu phẩy (,). Trường

hợp các kiểu của chúng khác nhau hoặc giữa khai báo tham số truyền bằng tham

biến và truyền bằng tham trị (sẽ học ở phần sau ) thì ta phải viết cách nhau bằng

dấu chấm phẩy (;).

pdf 9 trang Người đăng hoangphat_259 Ngày đăng 14/04/2016 Lượt xem 2175Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm dạy chương trình con", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 1 
KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
A. §Æt vÊn ®Ò 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
 Công nghệ thông tin là một ngành khoa học đang phát triển rất mạnh mẽ. 
Sự bùng nổ thông tin trong thời đại ngày nay, tốc độ phát triển của công nghệ 
thông tin khiến cho người thầy không thể hết mọi điều cho học trò, mà dù có kéo 
dài thời gian để dạy hết mọi điều thì rồi các kiến thức đó cũng nhanh chóng trở 
nên lạc hậu, 
 Do đó người thầy cần phải tìm ra phương pháp dạy học tích cực hơn để 
tăng hiệu quả dạy và học. Dạy học sinh cách chủ động, phương pháp học, cách 
học những điều mà thực tế đòi hỏi thay vì chuyển tải một lượng kiến thức quá 
nhiều đến mức chúng không thể nhớ nổi hoặc có nhớ lúc học, còn lúc cần vận 
dụng thì quên sạch. 
 Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có 
khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán trong các ngôn ngữ lập 
trình, vì vậy rất khó cho việc dạy và học. 
 Vậy cần phải có phương pháp dạy và học cho một môn học hoàn toàn mới. 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
Khi lập trình, học sinh cần hình dung được chương trình thường có những 
đoạn chương trình hay phép tính lặp lại nhiều lần. Nếu mỗi lần lặp lại, ta phải viết 
những đoạn lệnh như nhau thì chương trình trở nên dài dòng, rối rắm và mất thời 
gian vô ích. Để giải quyết những trường hợp như vậy, Pascal cho phép tạo ra các 
module, mỗi module mang một đoạn chương trình gọi là chương trình con 
(subroutine hay subprogram). Mỗi chương trình con sẽ mang một tên khác nhau. 
Một module chỉ cần viết một lần và sau đó có thể truy xuất nó nhiều lần, bất kỳ 
nơi nào trong chương trình chính. Khi cần thiết, ta chỉ việc gọi tên chương trình 
con đó ra để thi hành lệnh. 
Học sinh hiểu được việc sử dụng chương trình con, chương trình có thể tiết 
kiệm được ô nhớ. Đồng thời, có thể kiểm tra tính logic trong tiến trình lập trình 
cho máy tính điện tử, có thể nhanh chóng loại bỏ những sai sót khi cần hiệu chỉnh 
hay cải tiến chương trình. Đây là khái niệm cơ bản trong ý tưởng lập chương 
trình có cấu trúc. Một quá trình tính cũng có thể có nhiều chương trình con lồng 
ghép vào nhau. 
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 
Nội dung nghiên cứu này có nhiều phần, trong phạm vi nghiên cứu của 
chương này ta cần làm rõ các vấn đề sau: 
- Chương trình con được viết dưới hai dạng: thủ tục (procedure) và hàm 
(function). 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 2 
- So sánh cấu trúc của 2 kiểu chương trình con này thì tương tự với nhau, 
mặc dầu cách truy xuất của chúng có khác nhau và cách trao đổi thông tin trong 
mỗi kiểu cũng có điểm khác nhau. Hàm (function) trả lại một giá trị kết quả vô 
hướng thông qua tên hàm và hàm được sử dụng trong biểu thức. 
 - Liên hệ một số hàm và thủ tục chuẩn đã học: 
+ Hàm chuẩn, như hàm sin(x) mà chúng ta đã biết trong chương 
trước có thể được xem như một chương trình con kiểu function với tên là 
sin và tham số là x. 
+ Thủ tục (procedure) không trả lại kết quả thông qua tên của nó, do 
vậy, ta không thể viết các thủ tục trong biểu thức. Các lệnh Writeln, Readln 
trong chương trước được xem như các thủ tục chuẩn. 
 - Một chương trình có chứa chương trình con có 3 khối (block) : 
- Khối khai báo 
- Khối chương trình con 
- Khối chương trình chính 
 Để thực hiện những mục tiêu trên, yêu cầu học sinh cần nắm vững một 
số kiến thức cơ bản sau: 
Một số khái niệm biến: 
-Biến toàn cục. 
- Biến cục bộ. 
- Tham số thực. 
- Tham số hình thức. 
Lời gọi chương trình con. 
Về kỹ năng: 
- Vận dụng để viết được một số chương trình con đơn giản để minh họa. 
Trong các chương trình đó chỉ rõ đâu là biến toàn cục, biến cục bộ, tham số thực, 
tham số hình thức  
- Cách gọi hàm trong các phép toán và biểu thức. 
IV. ĐỐI TƯỢNG, KẾ HOẠCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 
1. Đối tượng: Học sinh lớp 11 B1, B2, B3 
2. Kế hoạch nghiên cứu: Trực tiếp trong các bài dạy 
3. Phạm vi nghiên cứu: Trong toàn bộ chương 5 
B. NỘI DUNG 
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ BIẾN 
1. Biến toàn cục (global variable): Còn được gọi là biến chung, là biến 
được khai báo ở đầu chương trình, nó được sử dụng bên trong chương trình chính 
và cả bên trong chương trình con. Biến toàn cục sẽ tồn tại trong suốt quá trình 
thực hiện chương trình. 
· 2. Biến cục bộ (local variable): Còn được gọi là biến riêng, là biến được 
khai báo ở đầu chương trình con, và nó chỉ được sử dụng bên trong thân chương 
trình con hoặc bên trong thân chương trình con khác nằm bên trong nó (các 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 3 
chương trình con lồng nhau). Biến cục bộ chỉ tồn tại khi chương trình con đang 
hoạt động, nghĩa là biến cục bộ sẽ được cấp phát bộ nhớ khi chương trình con 
được gọi để thi hành, và nó sẽ được giải phóng ngay sau khi chương trình con kết 
thúc. 
· 3. Tham số thực (actual parameter) là một tham số mà nó có thể là một 
biến toàn cục, một biểu thức hoặc một giá trị số (cũng có thể biến cục bộ khi sử 
dụng chương trình con lồng nhau) mà ta dùng chúng khi truyền giá trị cho các 
tham số hình thức tương ứng của chương trình con. 
· 4. Tham số hình thức (formal parameter) là các biến được khai báo ngay 
sau Tên chương trình con, nó dùng để nhận giá trị của các tham số thực truyền 
đến. Tham số hình thức cũng là một biến cục bộ, ta có thể xem nó như là các đối 
số của hàm toán học. 
II. LỜI GỌI CHƯƠNG TRÌNH CON 
 Để chương rrình con được thi hành, ta phải có lời gọi đến chương trình 
con, lời gọi chương trình con thông qua tên chương trình con và danh sách các 
tham số tương ứng (nếu có). Các qui tắc của lời gọi chương trình con: 
· Trong thân chương trình chính hoặc thân chương trình con, ta chỉ có thể 
gọi tới các chương trình con trực thuộc nó. 
· Trong chương trình con, ta có thể gọi các chương trình con ngang cấp đã 
được thiết lập trước đó. 
1. Thủ tục (Procedure): 
Thủ tục là một đoạn cấu trúc chương trình được chứa bên trong chương 
trình Pascal như là một chương trình con. Thủ tục được đặt tên và có thể chứa 
danh sách tham số hình thức (formal parameters). Các tham số này phải được đặt 
trong dấu ngoặc đơn ( ). Ta có thể truy xuất thủ tục bằng cách gọi tên của thủ 
tục. Chương trình sẽ tự động truy xuất thủ tục đúng tên đã gọi và thực hiện các 
lệnh chứa trong thủ tục đó. Sau khi thực hiện thủ tục xong, chương trình sẽ trở lại 
ngay lập tức sau vị trí câu lệnh gọi thủ tục đó. 
 Có 2 loại thủ tục: 
+ Thủ tục không tham số 
+ Thủ tục có tham số. 
a. Cấu trúc của thủ tục không tham số 
 PROCEDURE ; 
 { Các khai báo hằng, biến, kiểu cục bộ... } 
BEGIN 
 { ... các lệnh trong nội bộ thủ tục ... } 
END ; 
Ví dụ : Tìm số lớn nhất trong 3 trị số nguyên 
Program So_ln ; 
 Var a, b, c : integer ; 
 yn : char ; 
 Procedure maximum ; 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 4 
 Var max : integer ; 
 Begib 
 if a > b then max := a else max := b ; 
 if c > max then max := c ; 
 Writeln ( ‘ So lon nhat la ‘, max ) ; 
 end ; 
BEGIN 
yn := ‘Y‘ ; 
 While (upcase(yn) = ‘Y ‘) do 
 Begin 
 Writeln ( ‘Nhap 3 so nguyen : ‘ ) ; 
 Readln (a, b, c ) ; 
 maximum ; 
 Write ( ‘ Tiep tuc nhap 3 so moi khong (y/n) ? ‘ ) ; 
 Readln (yn) ; 
 End ; 
END. 
Trong chương trình trên, thủ tục maximum được khai báo trước khi nó 
được truy xuất, các biến a, b, c được gọi nhập vào ở chương trình chính và biến 
max được định nghĩa bên trong thủ tục. Điều này cho ta thấy, không phải lúc nào 
cũng cần thiết khai báo biến ngay đầu chương trình chính. 
END ; 
b. Cấu trúc của thủ tục có tham số 
Khi viết một thủ tục, nếu có các tham số cần thiết, ta phải khai báo nó 
(kiểu, số lượng, tính chất, ...). Các tham số này gọi là tham số hình thức (formal 
parameters). 
Một thủ tục có thể có 1 hoặc nhiều tham số hình thức. Khi các tham số 
hình thức có cùng một kiểu thì ta viết chúng cách nhau bởi dấu phẩy (,). Trường 
hợp các kiểu của chúng khác nhau hoặc giữa khai báo tham số truyền bằng tham 
biến và truyền bằng tham trị (sẽ học ở phần sau ) thì ta phải viết cách nhau bằng 
dấu chấm phẩy (;). 
Ví dụ : Tính giai thừa của một số 
Program Tinh_Giai_thua ; 
Var n : integer ; gt : real ; 
 Procedure giaithua (m : integer ); 
 Var i : integer ; 
 Begin 
 gt := 1 ; 
 For i := 1 to m do gt := gt * i ; 
 end; 
 PROCEDURE (); 
 { Các khai báo hằng, biến, kiểu cục bộ ... } 
 BEGIN 
 { ... các lệnh trong nội bộ thủ tục ... } 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 5 
BEGIN 
 Write(‘Nhap so nguyen n (0 <= n < 33) = ‘ ) ; Readln (n); 
 If n>=0 then 
 Begin 
 giaithua (n); 
 Writeln (‘Giai thua cua ‘, n, ‘ la : ‘, gt: 10 : 0) ; 
 End 
 Else Writeln( ‘ khong tinh duoc giai thua!‘ ) ; 
 Readln; 
END. 
 Trong chương trình trên m là các tham số hình thức của thủ tục 
giaithua. 
 Khi gọi thủ tục giaithua(n) thì tham số thực n được truyền tương 
ứng cho tham số hình thức m. 
2. Hàm (Function) : 
Hàm là một chương trình con cho ta 1 giá trị kiểu vô hướng. Hàm tương tự 
như thủ tục nhưng trả về một giá trị thông qua tên hàm và lời gọi hàm tham gia 
trong biểu thức. 
 Cấu trúc một hàm tự đặt gồm: 
 END ; 
Trong đó: 
- Tên hàm là tên tự đặt cần tuân thủ theo nguyên tắc đặt tên trong Pascal. 
- Kiểu kết quả là một kiểu vô hướng, biểu diễn kết quả giá trị của hàm. 
- Một hàm có thể có 1 hay nhiều tham số hình thức, khi có nhiều tham số hình 
thức cùng một kiểu giá trị thì ta có thể viết chúng cách nhau bằng dấu phẩy (,). 
Trường hợp các tham số hình thức khác kiểu thì ta viết chúng cách nhau bằng dấu 
chấm phẩy (;). 
- Trong hàm có thể sử dụng các hằng, kiểu, biến đã được khai báo trong chương 
trình chính nhưng ta có thể khai báo thêm các hằng, kiểu, biến dùng riêng trong 
nội bộ hàm. Chú ý là phải có một biến trung gian có cùng kiểu kết quả của hàm 
để lưu kết quả của hàm trong quá trình tính toán để cuối cùng ta có 1 lệnh gán giá 
trị của biến trung gian cho tên hàm. 
Ví dụ : FUNCTION TINH (x, y : integer ; z : real ) : real ; 
Đây là một hàm số có tên là TINH với 3 tham số hình thức x, y, z. Kiểu 
của x và y là kiểu số nguyên integer còn kiểu của z là kiểu số thực real. Hàm 
TINH sẽ cho kết quả kiểu số thực real. 
Ví dụ : Bài toán tính giai thừa. 
Program giaithua; 
Var x : integer ; 
 Function gt(n : integer):integer ; 
FUNCTION () : 
 ; 
 { các khai báo hằng, biến, kiểu cụcbbộ... } 
 BEGIN 
 { ... các khai báo trong nội bộ hàm ... } 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 6 
 Var heso, tichso : integer ; 
 Begin 
 tichso:= 1 ; 
 If n <= 1 Then gt := 1 
 Else 
 Begin 
 For heso := 2 to n do 
 tichso:= tichso * heso ; 
 gt := tichso; 
 End ; 
 End ; 
BEGIN 
 Write (‘ Nhap vao so nguyen duong x = ‘ ); Readln (x) ; 
 Writeln (‘ Voi x = ‘, x , ‘ thi giai thua se la : x ! = ‘, gt(x)) 
 Readln; 
END. 
Khi khai báo kiểu dữ kiệu cho các tham số hình thức trong thủ tục và hàm, 
ta cần phải chú ý điểm sau: 
 Nếu kiểu dữ liệu của các tham số hình thức là các kiểu dữ liệu có cấu trúc 
(kiểu array, string, kiểu record,... ) thì việc khai báo kiểu dữ liệu cho các tham số 
hình thức nên được khai báo theo cách gián tiếp, tức là phải thông qua từ khóa 
TYPE. 
Ví dụ : Procedure Xuat1(hoten : string[25]); 
 Procedure Xuat2(mang: array[1..10] of integer); 
 Hai chương trình con Xuat1 và Xuat2 đều bị lỗi ở phần khai báo kiểu dữ 
liệu cho hai tham số hình thức là hoten và mang. 
 Để khắc phục lỗi này, ta sẽ khai báo gián tiếp một kiểu dữ liệu str25 và 
M10 thông qua từ khóa TYPE như sau: 
TYPE 
 Str25=string[25]; {Str25 là một kiểu chuỗi có độ dài 25} 
 M10=Array[1..10] of integer; {M10 là một kiểu dữ kiệu mảng có 10 phần tử 
nguyên} 
Tiếp đến, dùng 2 kiểu dữ liệu mới định nghĩa Str25 và M10 để định kiểu 
cho các tham số hình thức hoten và mang như sau: 
 Procedure Xuat1(hoten : Str25); 
 Procedure Xuat2(mang: M10); 
III. TRUYỀN THAM SỐ CHO CHƯƠNG TRÌNH CON 
Khi truyền tham số trong Pascal, đòi hỏi phải có sự tương ứng về tên của 
kiểu dữ liệu của các tham số hình thức và tham số thực. Một số định nghĩa và qui 
tắc về truyền tham số trong Pascal: 
Những tham số hình thức nằm sau từ khóa VAR gọi là tham số biến 
(variable parameter). Với tham số biến, các tham số thực bắt buộc phải là biến 
chứ không được là giá trị. Khi giá trị của tham số biến thay đổi thì nó sẽ làm thay 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 7 
đổi giá trị của tham số thực tương ứng và khi ra khỏi chương trình con đó, tham 
số thực vẫn giữ giá trị đã được thay đổi đó. 
Những tham số hình thức không đứng sau từ khóa VAR gọi là tham số trị 
(value parameter), khi đó các tham số thực có thể là một biến, một biểu thức, một 
hằng, hoặc một giá trị số. Các tham số trị nhận giá trị từ tham số thực khi truyền 
như là giá trị ban đầu, khi giá trị của tham số trị thay đổi thì nó sẽ không làm thay 
đổi giá trị của tham số thực, nghĩa là giá trị của tham số thực sau khi thoát khỏi 
chương trình con vẫn luôn bằng với giá trị của tham số thực trước khi truyền đến 
chương trình con đó. Do vậy một tham trị không bao giờ là kết quả tính toán của 
chương trình con. 
Ví dụ: Viết chương trình tính lập phương. 
PROGRAM Parameter1; 
 VAR num: integer; {num là biến toàn cục} 
 PROCEDURE LapPhuong(var a:integer); {a là một tham số 
biến} 
 Begin 
 a:=a*a*a; 
 End; 
 Begin 
 write(‘Nhập số cần tính lập phương num = ‘); 
 readln(num); 
 LapPhuong(num); {tham số thực num được truyền cho 
tham số biến a} 
 writeln(‘Lập phương của số vừa nhập = ‘, num); 
 readln; 
 End. 
Ví dụ: 
PROGRAM parameter2; 
VAR a, b : integer ; {biến toàn cục } 
 PROCEDURE thamso (x : integer ; VAR y : integer ) ; 
 { x: là tham số trị , còn y là tham số biến} 
 BEGIN 
 x := x + 1 ; 
 y := y + 1 ; 
 Writeln (‘Trong procedure thamso, ... ‘) ; 
 Writeln (‘ Hai số của bạn là a = ‘, x : 3, ‘ và b = ‘, y : 3 ) ; 
 END ; 
BEGIN 
 Write (‘ Nhập vào 2 trị số nguyên a, b : ‘) ; Readln (a, b) ; 
 Writeln (‘ Ban đầu, Bạn đã nhập vào a = ‘, a : 3, ‘và b = ‘, b : 3 ) ; 
 thamso (a, b) ; {tham số thực a truyền cho tham số trị x 
 tham số thực b truyền cho tham số biến y } 
 Writeln (‘ Ngoài procedure thamso, ... ‘); 
 Writeln (‘ Hiện nay, số a là ‘, a : 3, ‘ và b là ‘, b : 3 ) ; 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 8 
 Writeln (‘ Ta thấy, a không đổi và b thay đổi ! ) ; 
 Readln; 
END. 
IV. TÍNH ĐỆ QUI CỦA CHƯƠNG TRÌNH CON 
Một chương trình con mà trong quá trình thiết lập, nó sẽ gọi chính bản thân 
nó thì chương trình con có tính đệ qui (recursion). 
Ví dụ Bài toán tính giai thừa (factorials) theo cách đệ qui. Bài toán này 
có phần chương trình chính giống như đã có ở ví dụ trước: 
PROGRAM Giaithua ; (*Tính giai thừa của số n theo phương pháp đệ 
qui *) 
 VAR x : integer ; 
 FUNCTION factorial (n : integer) : longint ; 
 BEGIN 
 IF n <= 1 THEN factorial := 1 {điều kiện neo} 
 ELSE factorial := n * factorial (n -1); 
 END ; 
 BEGIN 
 Write (‘ Nhập vào một số nguyên dương x = ‘ ); 
 Readln (x) ; 
 Writeln ; 
 Writeln (‘ Kết quả ',x,'! = ‘, factorial(x)); 
 Readln; 
 END. 
 Giả sử ta nhập x = 4, thì 4! = factorial(n), với n = 4, ta có sơ đồ 
minh họa như sau: 
Chú ý: 
- Ưu điểm của thuật toán đệ qui là ngắn gọn. Nó có khả năng định nghĩa 
một tập hợp rất lớn các đối tượng bằng một số các câu lệnh hữu hạn. Thuật toán 
đệ qui có vẻ thích hợp cho các bài toán mà tự thân cấu trúc dữ liệu của nó đã 
được định nghĩa theo lối đệ qui. 
- Có một số thuật toán đệ qui sử dụng cho các bài toán đơn giản có thể 
được thay thế bằng một thuật toán khác không tự gọi chúng, sự thay thế đó được 
gọi là khử đệ qui. 
- Trong một số bài toán ta có thể giải theo 2 cách: thuật toán lặp (xem 
chương trước) và thuật toán đệ qui. Thông thường, cách giải theo thuật toán lặp 
(WHILE .. DO) thì tốt hơn so với thuật toán đệ qui vì đệ qui đòi hỏi thêm bộ nhớ 
và thời gian. Khi đó các thanh ghi được sử dụng cho lưu trữ và khi quay trở về 
phải khôi phục lại trạng thái cũ trong mỗi lần gọi đến chương trình con. Mức độ 
phức tạp có thể gia tăng khi trong chương trình con theo thuật toán đệ qui có chứa 
những chương trình con khác. Vì vậy, khi dùng đệ qui ta cần thận trọng, nhất là 
thuật toán này thường không cho ta thấy rõ trực tiếp toàn bộ quá trình giải các 
Sáng kiến kinh nghiệm: KINH NGHIỆM DẠY CHƯƠNG TRÌNH CON 
Giáo viên thực hiện: Cao Thanh Xuân Tổ: Tin – Công nghệ 
Trang: 9 
bước. Nói chung, chỉ khi naò không thể dùng thuật toán lặp ta mới nên sử dụng 
thuật toán đệ qui. 
 Qua nghiên cứu và thực hiện việc giảng dạy kết quả như sau: 
Đối chứng Thực nghiệm 
Đạt yêu cầu Không đạt y.c Đạt yêu cầu Không đạt y.c Số bài 
KT S.L % S.L % 
Số bài 
KT S.L % S.L % 
41(B1) 30 56% 24 44% 44(B4) 37 82% 16 18% 
42(B3) 30 57% 22 43% 43(B2) 45 78% 14 22% 
 Trong đó lớp B1 và lớp B3 trình độ và tương đương nhau (đầu vào), lớp B2 có trình độ 
tương đương với lớp B10 
Biểu đồ 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
§.Yªu cÇu % K §¹t Y.C %
B1
B3
B2
C.- KẾT LUẬN VÀ KHIẾN NGHỊ 
 Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm tôi thấy cần có thời gian nhiều hơn để 
thử nghiệm, vì vẫn còn có một số học sinh vẫn chưa đạt yêu tuy điểm kiểm tra 
xấp xỉ trung bình. 
Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có 
khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán trong các ngôn ngữ lập 
trình, vì vậy rất khó cho việc dạy và học. Cần phải có thời gian nhiều hơn cho lý 
thuyết và thực hành, vì theo phân phối chương trình như hiện thời gian giảng dạy 
còn ít, học sinh chưa nắm bắt được lý thuyết cũng như thực hành. Đội ngũ giáo 
viên Tin học còn ít kinh nghiệm về giảng dạy, cho nên bài tập thực hành còn ít, 
hầu như chỉ bó gọn trong sách giáo khoa, chưa có được những thư viện về bài 
tập. Vận dụng và sử dụng các thiết bị về công nghệ thông tin còn ít. 
D.- TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của Đỗ Xuân Lôi 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfchuong_trinh_con_8097.pdf