Đề tài Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC

Đề tài Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC

Cập nhập dữ liệu lên phần mềm Execl là công việc đầu tiên để đẩy dữ liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến PCGD – XMC, đòi hỏi các đơn vị phải nhập trên file mẫu mới nhất của hệ thống. Nếu trường hợp đã cập nhập rồi thì khi đơn vị cập nhập thêm dữ liệu thì dowloand dữ liệu từ hệ thống phần mềm PCGD – XMC về cập nhập vào và coppy sang file mẫu mới nhất để upload lên hệ thống, hoặc thêm, bớt số liệu trực tiếp trên phần mềm. Việc cập nhập Mã trường phải thật chính xác thì hệ thống mới thống kê được chính xác, mặc dù khi cập nhập trên phần mềm Excel phần mềm không báo lỗi.

- Nếu trong một hộ gia đình có thêm thông tin mới thì đơn vị đó xuất phiếu từ phần mềm và tìm đến mã phiếu hộ gia đình đó chèn thêm nhân sự vào phần mềm Excel. Sau khi đã hoàn thành coppy vào file dữ liệu mới nhất tải về và xóa hết những dữ liệu trên hệ thống và upload lại trên hệ thống. (Phải chèn vào tiếp theo sau hộ gia đình đó thì khi upload lên hệ thống mới được)

 

doc 21 trang Người đăng honghanh96 Ngày đăng 30/10/2018 Lượt xem 2816Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC; Công văn 477/ HD – PGDĐT – GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015 tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài
Tháng 12 năm 2015 là thời gian cập nhật số liệu của tỉnh Đăk Lăk lên hệ thống theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục tham mưu cho UBND huyện kiểm tra công nhận lại đối với các xã thị trấn đạt chuẩn PCGD – XMC trên cơ sở dữ liệu đã được cập nhập tại hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD – XMC trực tuyến, không kiểm tra công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên hện thống.
3. Đối tượng nghiên cứu
- Dữ liệu PCGD trên phần mềm trực tuyến PCGD – XMC PROSOFT.ESCI 
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
- Một số cách cập nhập và xử lý dữ liệu phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC tại trang  thống kê chính xác.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Dựa vào Công văn số 1387/BGDĐT-KHTC - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; Công văn số 4284/ BGD ĐT – KHTC ngày 21 tháng 8 năm 2015 về việc triển khai cập nhập dữ liệu PCGD – XMC năm 2015; Công văn số 1085/ HD SGD ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC; Công văn 477/ HD – PGDĐT – GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015.
- Phương pháp điều tra cập nhập dữ liệu trình độ văn hóa của từng hộ gia đình đảm bảo chính xác, không bỏ sót bất cứ thông tin nào.
- Cập nhập thông tin trên phần mềm Execl và ESCI trực tuyến.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Căn cứ Quyết định số 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi một số điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Nghị định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về PCGD – XMC; Công văn số 1387/BGDĐT-KHTC - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; 
Công văn số 1085/ HD SGD ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC; Hướng dẫn số 477/HD – PGD – GDTX về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác phổ cập – xóa mù chữ ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
Công văn 5891/BGDĐT- GDTH, ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra và hỗ trợ kĩ thuật công tác PCGDTH đúng độ tuổi trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; 
Công văn số 1930/SGDĐT- GDTH, ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra và hỗ trợ kĩ thuật công tác PCGDTH đúng độ tuổi; 
Công văn số 1499/SGDĐT- GDTH, ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2015 và hướng dẫn hoàn thành hồ sơ PCGDTHĐĐT mức độ 2;
Phần mềm PROSOFT.ESCI phải thống kê được các tiêu chuẩn sau:
1.1 Biểu mẫu PCGD THCS 
1.1.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1
- Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.
- Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.
1.1.2 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2
- Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.
- Đối với huyện: Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
1.1.3 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3
- Đối với xã: Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.
- Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.
1.2 Biểu mẫu THĐĐT
1.2.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1
- Đối với xã: Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%; Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.
- Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1.
1.2.2 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2
- Đối với xã: Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%; Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.
- Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
1.2.3 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3
- Đối với xã: Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.
- Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
- Đối với tỉnh: Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
1.3 Biểu mẫu PCGD MN cho trẻ 5 tuổi
1.3.1 Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%.
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.
2. Thực trạng
2.1 Thuận lợi, khó khăn
2.1.1 Thuận lợi
 Phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC được huyện Krông Ana tập huấn vào ngày 15 tháng 11 năm 2013. Hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác cập nhập, thống kê PCGD 3 cấp học từ Trung ương đến địa phương kịp thời.
Được sự quan tâm của Ban chỉ đạo PCGD - CMC và PCGD từ huyện đến xã trong thời gian qua, hoạt động có hiệu quả và có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn. 
 Dữ liệu PCGD – XMC đã được cập nhập lên phần mềm trực tuyến. Đối chiếu thực tế giữa thống kê trên phần mềm trực tuyến PCGD – XMC PROSOFT.ESCI và hồ sơ công nhận PCGD tương đối khớp.
Công tác PCGD đã được đưa vào Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, NQ của HĐND, UBND các cấp và ngày càng mang tính xã hội sâu sắc. Đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục ở các trường MN, TH, THCS luôn được củng cố và là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, hực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục.
Các đơn vị trường đã phân công cán bộ, giáo viên cập nhập dữ liệu lên phần mềm và đầu tư thiết bị máy móc cũng như hệ thống mạng Internet cáp quang  để phục vụ cho công tác cập nhập, thống kê, báo cáo số liệu PCGD trên phần mềm online, cũng như các công tác khác.
2.1.2 Khó khăn
Phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC là một phần mềm PCGD mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai năm 2013. Là phần mềm quản lí PCGD – XMC trực tuyến 3 cấp trên trang Website  dữ liệu của phần mềm được làm trên file Excel, sau khi được phần mềm Excel kiểm tra chính xác thì mới đưa được dữ liệu lên hệ thống phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC.
Tuy nhiên, khi nhập dữ liệu trên phần mềm Excel, phần mềm Excel không báo lỗi, nhưng khi đưa dữ liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến thì khi thống kê phần mềm vẫn thống kê không chính xác.Từ đó việc lấy dữ liệu để hoàn thành hồ sơ PCGD các cấp không thực hiện được.
 Công tác PCGD là công tác tương đối khó, số liệu nhiều, khi cập nhật dữ liệu đòi hỏi phải có những cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm Excel và phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC, hiểu được thông tin của từng số liệu, những đòi hỏi để hoàn thành PCGD các cấp học thì mới thực hiện được công việc.
Việc cập nhập dữ liệu đầu tiên vào phần mềm Excel hay phần mềm trực tuyến là các đơn vị trường mẫu giáo, mầm non. Còn các đơn vị trường TH, THCS từ 6 đến 60 tuổi. Vì các đơn vị mẫu giáo mầm non chỉ điều tra và cập nhập trẻ từ 0 đến 5 tuổi còn nên việc một hộ gia đình có 2 mã phiếu sẽ xảy ra.
Một số giáo viên được phân công làm công tác PCGD do lớn tuổi, ít tiếp cận với công nghệ thông tin nên gặp không ít khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu.
2.2 Thành công – hạn chế 
2.2.1 Thành công
- Công tác điều tra cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác trên địa bàn toàn xã. 
- Xã Ea Bông đã cập nhật và báo cáo thống kê dựa trên phần mềm ESCI từ năm 2013.
2.2.2 Hạn chế
Việc tập huấn lại phần mềm ESCI trực tuyến một vài đơn vị vẫn chưa áp dụng thành thạo. 
2.3 Mặt mạnh – Mặt yếu
2.3.1 Mặt mạnh
Các đơn vị đã cử cán bộ, giáo viên thành thạo về tin học cập nhập số liệu lên phần mềm. Phiếu điều tra đã hoàn thiện trên biểu mẫu mới nhất.
2.3.2 Mặt yếu
	Đối với các đơn vị trường MN chưa thông suốt trong biểu mẫu 1 PCGDMN cho trẻ 5 tuổi ở mục 8.1, 8.2.
2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động
	Việc tập huấn đã triển khai từ năm 2012-2013, đến năm 2015-2016 việc báo cáo thống kê mới chính thức áp dụng cho các xã trên phần mềm ESCI trực tuyến. 
2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra
2.5.1 Việc cập nhập số liệu PCGD 3 cấp học lên phần mềm Execl và hệ thống
- Cập nhập dữ liệu lên phần mềm Execl là công việc đầu tiên để đẩy dữ liệu lên hệ thống phần mềm trực tuyến PCGD – XMC, đòi hỏi các đơn vị phải nhập trên file mẫu mới nhất của hệ thống. Nếu trường hợp đã cập nhập rồi thì khi đơn vị cập nhập thêm dữ liệu thì dowloand dữ liệu từ hệ thống phần mềm PCGD – XMC về cập nhập vào và coppy sang file mẫu mới nhất để upload lên hệ thống, hoặc thêm, bớt số liệu trực tiếp trên phần mềm. Việc cập nhập Mã trường phải thật chính xác thì hệ thống mới thống kê được chính xác, mặc dù khi cập nhập trên phần mềm Excel phần mềm không báo lỗi.
- Nếu trong một hộ gia đình có thêm thông tin mới thì đơn vị đó xuất phiếu từ phần mềm và tìm đến mã phiếu hộ gia đình đó chèn thêm nhân sự vào phần mềm Excel. Sau khi đã hoàn thành coppy vào file dữ liệu mới nhất tải về và xóa hết những dữ liệu trên hệ thống và upload lại trên hệ thống. (Phải chèn vào tiếp theo sau hộ gia đình đó thì khi upload lên hệ thống mới được)
Chèn thêm dữ liệu 
- Cách cập nhập trên phần mềm PCGD – XMC
Nếu trong một hộ gia đình có thêm nhân sự mới tìm kiếm mã phiếu từ hệ thống phần mềm và thêm đối tượng vào phần mềm PROSOFT.ESCI PCGD – XMC rồi lưu vào hệ thống.
VD: Thêm nhân sự vào mã phiếu EB0001.
Vào tìm kiếm và đánh mã phiếu EB 0001cần thêm.
Khi hệ thống tìm kiếm được và thêm đối tượng vào. 
Tiến hành cập nhập những thông tin cần thiết vào hệ thống và lưu vào hệ thống.
2.5.2 Để tránh việc một hộ gia đình có 2 mã phiếu
Việc cập nhập dữ liệu đầu tiên vào phần mềm Excel hay phần mềm trực tuyến là các đơn vị trường mẫu giáo, mầm non. Còn các đơn vị trường TH, THCS từ 6 đến 60 tuổi. Các đơn vị mẫu giáo, mầm non chỉ điều tra và cập nhập trẻ từ 0 đến 5 tuổi, nên việc một hộ gia đình có 2 mã phiếu sẽ xảy ra. Vì có hộ gia đình 3,4 thế hệ tách ra nhập vào.
Khi nhận thông tin từ giáo viên điều tra người nhập dữ liệu vào phần mềm cần dowloand dữ liệu mới nhất từ hệ thống phần mềm trực tuyến và vào kiểm tra bằng cách vào Data-->Filter -->Autofilter 
Tìm chủ hộ trên thanh Đata
Sau khi tìm kiếm được chủ hộ trên dữ liệu phần mềm trùng với trên phiếu điều tra mới đó chính là nhân khẩu mới trên cùng mã phiếu. Tránh trường hợp không kiểm tra mà cứ cấp thêm mã phiếu mới cho phần mềm khi có nhân khẩu mới.
2.5.3 Việc kiểm tra và xử lý số liệu PCGD 3 cấp học trên hệ thống
* Số liệu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi
Sau khi cập nhập đầy đủ thông tin lên hệ thống thì việc tiếp theo là thống kê số liệu. Tuy nhiên, thống kê trẻ đến trường vẫn còn thiếu mặc dù trên phần mềm Execl không báo lỗi. Lỗi này do khi nhập mã trường, người nhập đã nhập không chính xác mã trường. Lúc này phải vào thư mục tìm kiếm trên hệ thống và tìm độ tuổi cần tìm, chọn những đối tượng chưa có trường học cập nhập vào đầy đủ thì hệ thống sẽ thống kê chính xác. 
Đơn vị đã điều tra, vận động và cập nhập đầy đủ lên phần mềm Execl, nhưng sau khi đưa dữ liệu lên hệ thống thì số trẻ ra lớp, tỷ lệ huy động vẫn không đạt.
Lúc này vào hệ thống tìm kiếm, xem lại những cột mục còn thiếu thông tin về mã trường, tên trường rồi cập nhập vào rồi lưu lại vào hệ thống, thì hệ thống sẽ thống kê chính xác. (Vì khi nhập trên phần mềm Execl người nhập đã nhập sai mã trường).
* Số liệu PCGDTH ĐĐT 
Cũng tương tự như PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, khi cập nhập đầy đủ dữ liệu vào phần mềm Excel và đưa dữ liệu lên hệ thống, nhưng khi thống kê một số số liệu vẫn thống kê không chính xác. 
Ở biểu mẫu thống kê PCGDTH ĐT đây bắt buộc phải lập hàm để kiểm tra xem số liệu có chính xác không. Vì để thống kê chính xác thì số đang học, bỏ học, hoàn thành chương trình tiểu học phải bằng với số phải phổ cập.
Với biểu mẫu này lập hàm kiểm tra như sau:
=IF((SUM(F12:F13,F19:F20,F26:F27,F33:F34,F40:F41)+(F48+F56))=F11,"Đúng","Sai").
F12:F13,F19:F20,F26:F27,F33:F34,F40:F41là số học sinh phải phổ cập đang học tại chổ và nơi khác.
F48 là số học sinh hoàn thành CTTH (số phải phổ cập).
F56 là số học sinh bỏ học chưa đi học phải phổ cập.
F11 là số học sinh phải phổ cập.
Nếu số học sinh đang học tại chổ và nơi khác + học sinh HTCTTH + số học sinh PPC bỏ học chưa đi học = số học sinh PPC là chính xác.Tuy nhiên một số thôn buôn mặc dù đã cập nhập đầy đủ, nhưng khi thống kê số liệu vẫn sai không khớp.
Lúc này phải vào tìm kiếm độ tuổi sai tại phần mềm online và tìm những học sinh có mặt nhưng chưa có trường học cập nhập vào đầy đủ, hệ thống sẽ thống kê chính xác.
* Số liệu PCGDTHCS
- Khác với biểu mẫu thống kê PCGDMN cho trẻ 5 tuổi và THĐĐT, biểu mẫu thống kê THCS khi xuất ra Excel thì đã có sẵn một hàm để kểm tra số liệu. Mặc dù, đã cập nhập đầy đủ số liệu từ phần mềm Excel và đẩy lên hệ thống, nhưng khi kiểm tra thống kê vẫn sai. Lúc này người cập nhập phải tìm kiếm từng độ tuổi sai.
- Kiểm tra lại số học sinh chuyển đi, nếu học sinh chuyển đi thì không thể học tại đơn vị xã, huyện mình được.
- Kiểm tra đối tượng hoàn thành chương trình MN nhưng đã học trên bậc học THCS.
- Kiểm tra đối tượng hoàn thành chương trình TH nhưng đã học trên bậc học THPT.
- Kiểm tra đối tượng chưa tốt nghiệp bậc MN nhưng đã học trên bậc học TH.
- Kiểm tra đối tượng chưa tốt nghiệp bậc TH nhưng đã học trên bậc học THCS
- Kiểm tra đối tượng vừa đang học nhưng cũng vừa bỏ học.
3. Giải pháp, biện pháp
3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, vận động học sinh trong độ tuổi đến trường. Hệ thống các ban, ngành đoàn thể cùng chung tay vào công việc hoàn thành PCGD 3 cấp của xã nhà, thì việc cập nhập dữ liệu lên hệ thống thông tin của phần mềm PCGD – XMC, được phần mềm thống kê chính xác để xã được kiểm tra công nhận thì Chuyên trách phổ cập có vai trò hết sức quan trọng trong việc kiểm tra số liệu báo cáo từ phần mềm ESCI PCGD - XMC. 
Theo Công văn số 1387/BGDĐT-KHTC - Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc về việc thực hiện phổ cập giáo dục; Công văn số 1085/ HD SGD ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra công nhận lại công tác PCGD – XMC. Hướng dẫn 177/ HD – PGD – GDTX ngày 25 tháng 9 năm 2015. 
Hệ thống phần mềm ESCI PCGD – XMC phải thống kê đúng, theo yêu cầu của Quyết định số 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi một số điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp
Lãnh đạo các đơn vị là người trực tiếp chỉ đạo trong việc điều tra và cập nhập dữ liệu lên phần mề PCGD XMC. Do đó, lãnh đạo các đơn vị cần có một tài khoản đăng nhập từ phần mềm, nắm rõ các văn bản liên quan đến vệc công nhận PCGD. Từ đó, thống kê kiểm tra từ hệ thống, qua đó nắm được đơn vị mình hoàn thành hay không hoàn thành PCGD vì lý do nào. Không hoàn thành vì điều tra, huy động, vận động trẻ đến trường hay từ việc cập nhập dữ liệu lên phần mềm để có hướng xử lý.
3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp
Tổ chức các đợt tập huấn cập nhập dữ liệu lên phần mềm PCGD – XMC SCI trực tuyến cho các đơn vị từ MG, MN đến THCS.
3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
Chuyên trách cần nắm Công văn số 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi một số điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Nghị định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về PCGD – XMC. Sử dụng tốt phần mềm Excel và phần mềm trực tuyến ESCI để tham mưu tổ chức tập huấn cho các đơn vị trường học từ MG, MN, TH đến THCS trong xã mình.
3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Để làm tốt công tác cập nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm PCGD – XMC được thuận lợi và nhanh chóng bản thân tôi đã tham mưu tổ chức tập huấn lại phần mềm PCGD – XMC vào ngày 13 tháng 9 năm 2014 cho các tổ nghiệp vụ của các đơn vị trường trong toàn xã Ea Bông. 
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu
Với những việc làm đã nêu trên, từ khi Bộ Giáo dục tập huần phần mềm PCGD – XMC trên hệ thống online ngày 15 tháng 11 năm 2013, xã Ea Bông đã thực hiện tốt công tác cập nhập dữ liệu lên phần mềm online. 
Mọi thống kê, báo cáo đều để được công nhận PCGD 3 cấp đều được phần mềm PCGD – XMC thông kê chính xác theo yêu cầu Công văn số 26/2001/BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy định tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 
Thông tư số 36/2013/TT – BGD&ĐT, ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi một số điều của quy định đều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT – BGD&ĐT ngày 02 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định 20/2014/NĐ – CP, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về PCGD – XMC.
 PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Ban chỉ đạo PCGD xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ PCGD tại địa phương với vai trò nòng cốt là các trường MN, TH, THCS đóng trên địa bàn. Đóng vai trò chính trong việc cập nhập dữ liệu mới nhất là các trường MG, MN trong địa bàn.
- Mọi sự biế

Tài liệu đính kèm:

  • docthcs_60_2047_2010955.doc